Uchwała nr VIII/62/2019  Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2020 Gminy Przedecz z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.