Uchwała nr III/21/2018

Rady Miejskiej w Przedczu

z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Przedecz z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) Rada Miejska w Przedczu uchwala, co następuje:

 • 1.

Uchwala się „Program współpracy Gminy Przedecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 • 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedecz.

 • 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do uchwały nr III/21/2018

Rady Miejskiej w Przedczu

z dnia 20 grudnia 2018r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2019

GMINY PRZEDECZ Z ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA

W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Wstęp

Organizacje pozarządowe są ważnym ogniwem społeczeństwa obywatelskiego.

Stanowią bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, a poprzez swoją działalność tworzą warunki do udziału w życiu lokalnym. Zakres działań organizacji pozarządowych pomaga zaspokajać różnorodne potrzeby społeczne uzupełniając
w ten sposób działalność władz samorządu gminnego, a jednocześnie stanowią cennego partnera jednostki samorządu terytorialnego.

Program współpracy na 2019 rok Gminy Przedecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, formy, zasady, przedmiot współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Gminy Przedecz z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na jej terenie i na rzecz jej mieszkańców. Przedmiotowy program ułatwi wydobycie i wykorzystanie potencjału sektora pozarządowego w celu dalszego rozwoju Gminy Przedecz.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Przedecz,

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.),
 2. programie – należy przez to rozumieć „Program współpracy na rok 2019 Gminy Przedecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,

4) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział II

Cele programu

 • 2
 1. Celem głównym niniejszego programu jest budowanie, włączanie i umacnianie współpracy Gminy Przedecz z organizacjami pozarządowymi w szczególności poprzez kształtowanie demokratycznego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
  w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym a organizacjami.
 2. Cele szczegółowe programu to:
 3. a) budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej i zwiększeniu udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
 4. b) poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Przedecz
 5. c) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 6. d)  wzmacnianie potencjału organizacji poprzez dostęp do informacji i szkoleń,
 7. e) otwarcie na konkurencyjność i innowacyjność w realizacji zadań,
 8. f) wzmacnianie pozycji organizacji i zapewnianie im równych szans w realizacji zadań publicznych, przez powierzanie i wspieranie coraz większej ilości zadań z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację,
 9. g) kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną a Organizacjami,
 10. h) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy,

Rozdział III

Zasady współpracy

 • 3

Współpraca Gminy Przedecz z organizacjami odbywa się na zasadach:

 1. a) partnerstwa
 2. b) uczciwej konkurencji
 3. c) pomocniczości przy zachowaniu suwerenności stron,
 4. d) efektywności
 5. e) jawności
 • 4
 1. Zasada partnerstwa realizowana jest poprzez uczestnictwo organizacji pozarządowych w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców oraz w ich rozwiązywaniu.
 2. Zasada uczciwej konkurencji opiera się na założeniu, iż zarówno instytucje publiczne jak również i niepubliczne mają równe szanse i takie same prawa w rywalizacji o możliwość wykonania danego zadania publicznego. Konsekwentne kierowanie się niniejszą zasadą ułatwia wybór najlepszego realizatora. Zasada ta implikuje unikanie konfliktu interesów.
 3. Zasada pomocniczości oznacza, że Gmina zleca realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym wówczas, kiedy organizacje te są zdolne
  do zrealizowania zadania publicznego, respektując jednocześnie poszanowanie wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej.
 4. Zasada efektywności polega na dokonaniu wyboru sposobu wykorzystania środków publicznych, który zapewni celowość i oszczędność kosztów realizacji zadania przy uzyskaniu najlepszych efektów z poniesionych nakładów.
 5. Zasada jawności realizowana jest poprzez publiczne informowanie,
  w szczególności w Biuletynie Informacji Publicznej o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których wykonaniu Gmina zamierza współpracować z organizacjami pozarządowymi. Wszelkie zasady współpracy Gminy z organizacjami są dostępne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur oraz kryteriów podejmowania decyzji.

Rozdział IV

Zakres przedmiotowy

 • 5

Przedmiotem współpracy Gminy Przedecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest wspólne wykonywanie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który określa zakres sfery zadań publicznych
i obejmuje praktycznie wszystkie istotne dziedziny realnego i potencjalnego zainteresowania samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Rozdział V

Formy współpracy

 • 6

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie odbywa się w formach:

 1. zlecanie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań w formie powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
 2. zlecenia organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań na zasadach określonych w ustawie w formie wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania realizacji zadań publicznych wraz
  z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji
 3. udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania realizacji zadań
  w sferze pożytku publicznego, zwłaszcza pochodzących z innych źródeł niż budżet Gminy;
 4. konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych;
 5. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,
 6. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert (z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie);

Rozdział VI

Priorytetowe zadania publiczne

 • 7

W niniejszym programie przyjmuje się następujące priorytety współpracy Gminy
z organizacjami na 2019 rok:

 1. a) ratownictwa i ochrony ludności
 2. b) wykonywanie prac społecznych na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w obrębie działania organizacji
 3. c) profilaktyka i promocja zdrowia:
  • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z odrębnym programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym;
  • prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych i innych działań prozdrowotnych na rzecz różnych grup wiekowych;
 1. d) działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych zagrożeniem społecznym;
 2. e) ochrona wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego i tradycji, aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu,
 3. f) porządku i bezpieczeństwa publicznego
 4. g)  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 5. h) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 6. i) rewitalizacji;
 7. j) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 8. k) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży:
  • rozwijanie wśród młodych ludzi postaw związanych z twórczym
   i aktywnym wypoczynkiem

- organizacja wycieczek, rajdów oraz imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Przedecz

 1. l) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rozdział VII

Okres realizacji programu

 • 8

Program współpracy z organizacjami Gminy Przedecz obejmuje okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Rozdział VIII

Sposób realizacji programu

 • 9
 1. Głównym koordynatorem współpracy Gminy z podmiotami programu jest Burmistrz Miasta Przedecz.
 2. Program realizowany będzie poprzez:
 3. a) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom, których działalność statutowa jest zgodna z zakresem zlecanego zadania,
 4. b) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom z pominięciem otwartego konkursu ofert,
 5. c) organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
 6. d) podejmowanie i prowadzeniu bieżącej współpracy z podmiotami statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 7. e) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym oraz udzielanie pomocy merytorycznej (spotkania i szkolenia dotyczące wzajemnej współpracy)

Rozdział IX

Wysokość środków planowanych na realizację programu

 • 10

W 2019 roku na realizacje zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznaczona zostanie kwota 3.000,00 zł. Powyższe środki zostaną zabezpieczone
w budżecie Gminy Przedecz na 2019 rok.

Rozdział X

Sposób oceny realizacji programu

 • 11
 1. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Programu:
 1. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
 2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
 3. liczba zawartych umów dotyczących realizacji zadań publicznych,
 4. liczba umów zawartych w trybie 19a ustawy
 5. wysokość kwot udzielonych dotacji,
 6. wielkość wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji pozarządowych wniesionego do realizacji poszczególnych zadań,
 7. liczba beneficjentów zrealizowanych zadań.
 8. 2. Burmistrz Miasta Przedecz w terminie do 31 maja 2020r. przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami za rok poprzedni.

Rozdział XI

Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

 • 12
 1. Prace nad przygotowaniem Programu inicjuje Burmistrz Miasta Przedecz.
 2. Przygotowanie programu obejmuje:

1) przygotowanie informacji na temat realizowanych zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi,

2) opracowanie projektu Programu z uwzględnieniem propozycji zgłoszonych na spotkaniach przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów,

3) skierowanie projektu Programu do konsultacji, z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej wymienionych form:

- pisemnej – poprzez przesłanie projektu Programu do podmiotów, w celu wyrażenia opinii w danej kwestii;

- skierowanie projektu Programu do konsultacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Przedecz;

- bezpośrednich spotkań z podmiotami;

4) rozpatrzenie opinii, uwag i propozycji złożonych przez organizacje pozarządowe
i inne podmioty podczas konsultacji,

5) przedłożenie Radzie Miejskiej w Przedczu projektu Programu na posiedzenia komisji, a w dalszej kolejności pod obrady Rady Miejskiej w Przedczu,

 1. Uchwalony przez Radę Miejską w Przedczu Program zostaje umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Przedecz oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział XII

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 • 13
 1. Komisja konkursowa do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe
  i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie powoływana jest zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedecz.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzą:
 3. a) przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Przedecz,
 4. b) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
 5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 6. Opiniując oferty złożone w otwartym konkursie komisja uwzględnia kryteria określone w przepisie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.).
 7. Do zadań komisji konkursowych należy stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, przeprowadzenie procedury konkursowej i przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Przedecz.
 8. Z prac komisji sporządza się protokół.
 9. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty

przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Miasta Przedecz.

Rozdział XIII

Postanowienia końcowe

 • 14
 1. W sprawach nieuregulowanych w programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zmiana programu wymaga formy uchwały.