Flaga Uni Europejskiej, Herb wojewódzctwa Wielkopolskiego, Herb Miasta Przedecz, Logo PROW, tekst poniżej został umieszczony poniżej grafiki

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Gospodarka wodno- ściekowa” pn. „Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru gminy Przedecz poprzez przebudowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków”

mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Przedecz oraz poprawę środowiska naturalnego. Realizacja celu operacji odbędzie się poprzez: przebudowę wodociągu, przebudowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, przebudowę budynku technicznego oczyszczalni z dobudową nowego pomieszczenia oraz przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z budową nowej zlewni ścieków dowożonych

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.