ZMIANA PIERWSZEGO STOPNIA ALARMOWEGO CRP(ALFA - CRP) PRZEZ WPROWADZENIE TRZECIEGO STOPNIA ALARMOWEGO CRP(CHARLIE - CRP).

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie zmieniające pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA – CRP), przez wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE - CRP) na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Stopień alarmowy obowiązuje od dnia 21 lutego 2022 r. (od godz. 21:00) do dnia 4 marca 2022 r. (do godziny 23:59).

Stopień wprowadził Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.
 
Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych należą m.in.:
całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów,
przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku, przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.
 
Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.
Jednocześnie proszę o zgłaszanie zagrożeń oraz nietypowych sytuacji Do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Przedczu, Plac Wolności 1, telefon 63-2738467 wew. 113.

Zmiana pierwszego stopnia alarmowego CRP (ALFA - CRP) przez wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego CRP(CHARLIE - CRP). - pobierz treść ....

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17  biura IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team

Zjawisko/stopień zagrożenia: silny wiatr/ 3

Obszar województwo wielkopolskie powiat kolski


Ważność od godz. 19:00 dnia 18.02.2022 do godz. 17:00 dnia 19.02.2022


Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 120 km/h, z zachodu. Lokalnie możliwe burze.


Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%

Uwagi: Ostrzeżenie może być aktualizowane.

Dyżurny synoptykIMGW-PIB Przemysław Makarewicz

Godzina i data wydania godz. 12:09 dnia 18.02.2022r.

Pobierz pełną treść komunikatu - pobierz....

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 16 wydanego o godz. 11:48 dnia 16.02.2022 przez biuro IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team

Zjawisko/stopień zagrożenia: silny wiatr/ 1


Obszar: województwo wielkopolskie powiat kolski


Ważność: od godz. 17:30 dnia 17.02.2022 do godz. 06:00 dnia 18.02.2022


Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu.


Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%


Uwagi Zmiana dotyczy zmniejszenia stopnia i czasu trwania ostrzeżenia.


Dyżurny synoptyk IMGW-PIB:Celina Rudzik


Godzina i data wydania: godz. 17:05 dnia 17.02.2022

Pobierz pełną treść komunikatu - pobierz....

OGŁOSZENIE O XXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZEDCZU W DNIU 24.02.2022R.

O GODZ. 14:00 W SALI MGOK W PRZEDCZU.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.

5. Informacja Burmistrza o pracy samorządu.

6. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na przebudowę dróg powiatowych w Gminie Przedecz w latach 2020 -2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przedecz na lata 2022 – 2027.

9. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przedecz na 2022 rok.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Przedecz.

13.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2023 rok.

14.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przedczu za rok 2021.

15. Podjecie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przedczu na 2022 rok.

16.Podjecie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Przedczu na 2022 rok.

17.Interpelacje i zapytania radnych.

18.Wolne wnioski i informacje.

19.Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady

(-) Jerzy Robaszewski

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16 biura IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 2

Obszar: województwo wielkopolskie powiat kolski

Ważność: od godz. 04:00 dnia 17.02.2022 do godz. 18:00 dnia 17.02.2022

Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 45 km/h,w porywach do 100 km/h, lokalnie do 115 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Rano lokalnie możliwe burze i opady krupy śnieżnej.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%

 

Pobierz pełną treść komunikatu - pobierz...

WPROWADZENIE PIERWSZEGO STOPNIA ALARMOWEGO CRP (ALFA - CRP).

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA – CRP) na obszarze całego kraju.

Stopień alarmowy obowiązuje od dnia 15 lutego 2022 r. (od godz. 23:59)do dnia 28 lutego 2022 r. (do godziny 23:59).

Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne powinny  m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.
Jednocześnie proszę o zgłaszanie zagrożeń oraz nietypowych sytuacji do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Przedczu, Plac Wolności 1, telefon 63-2738467 wew. 113, 503402463.

 

Pobierz treść komunikatu- pdf...

Raport z konsultacji w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Zbijewek - Parcele oraz Rogóźno z „części wsi” na „wieś”
RAPORT Z KONSULTACJI
w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Zbijewek-Parcele i Rogóźno

W dniu 14 lutego 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz na podstawie art 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 poz. 1443), art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.), Uchwały Nr VIII/69/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przedecz oraz Zarządzenia Nr 280/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Zbijewek-Parcele ustalonej jako część wsi Zbijewek na Zbijewek-Parcele rodzaj miejscowości wieś oraz Rogóźno ustalonej jako część wsi Chrustowo na Rogóźno rodzaj miejscowości wieś.
Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy Przedecz w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Zbijewek-Parcele ustalonej jako część wsi Zbijewek na Zbijewek-Parcele rodzaj miejscowości wieś oraz Rogóźno ustalonej jako część wsi Chrustowo na Rogóźno rodzaj miejscowości wieś. Konsultacje społeczne skierowane były do wszystkich mieszkańców miejscowości Zbijewek-Parcele i Rogóźno w gminie Przedecz. Konsultacje społeczne przeprowadzono w okresie od 17 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało opublikowane na stronach internetowych Gminy Przedecz w tym na stronie BIP. Ogłoszenie o konsultacjach zostało również wywieszone na tablicach informacyjnych w sołectwach Józefowo (wsie: Józefowo, Zbijewek- Parcele) i Chrustowo (wsie: Chrustowo, Broniszewo, Rogóźno). O ogłoszeniu konsultacji zostali również powiadomieni sołtysi ww. sołectw.
Konsultacje społeczne prowadzone były w formie pisemnych ankiet w terminie od dnia 17 lutego 2022 r. do dnia 25 lutego 2022 r.

Dokumenty związane z przeprowadzeniem konsultacji były dostępne w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Przedecz, u sołtysów oraz były opublikowane na stronach internetowych Gminy Przedecz.

W formularzu konsultacyjnym skierowanym do mieszkańców Zbijewka-Parcele zadano pytanie: Czy chcecie Państwo aby Zbijewek-Parcele stanowił samodzielną wieś, czy jak obecnie część wsi Zbijewek.

Do wyboru były opcje „Jestem za tym aby Zbijewek-Parcele stanowił samodzielną wieś”i „Jestem za tym aby Zbijewek-Parcele stanowił nadal część wsi Zbijewek”.

W formularzu konsultacyjnym skierowanym do mieszkańców Rogóźna zadano pytanie: Czy chcecie Państwo aby Rogóźno stanowiło samodzielną wieś, czy jak obecnie część wsi Chrustowo.

Do wyboru były opcje „Jestem za tym aby Rogóźno stanowiło samodzielną wieś” i „Jestem za tym aby Rogóźno stanowiło nadal część wsi Chrustowo”.

W trakcie konsultacji wpłynęło 7 formularzy od mieszkańców miejscowości Rogóźno. Na wszystkich formularzach zaznaczono opcję: „Jestem za tym aby Rogóźno stanowiło samodzielną wieś”. Nie wpłynął natomiast żaden formularz od mieszkańców wsi Zbijewek-Parcele.

Należy w związku z tym uznać, że mieszkańcy biorący udział w konsultacjach opowiedzieli się za zmianą urzędowego rodzaju miejscowości: Rogóźno ustalonej jako część wsi Chrustowo na Rogóźno rodzaj miejscowości wieś oraz Zbijewek-Parcele ustalonej jako część wsi Zbijewek na Zbijewek-Parcele rodzaj miejscowości wieś,a wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony.

Raport o wynikach konsultacji zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Przedecz, BIP oraz tablicach informacyjnych sołectw Józefowo i Chrustowo. Raport o wynikach konsultacji zgodnie z art 8 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych zostanie dołączony do wniosku skierowanego do ministra właściwego do spraw administracji publicznej w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Zbijewek-Parcele i Rogóźno.

Przedecz, dnia 02.03.2022 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz
/-/ Witold Siwiński


URZĄD MIASTA I GMINY PRZEDECZ
Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz, pow. kolski, woj. wielkopolskie
tel./fax: 63 2738467; 63 2738467 wew. 110
www.przedecz.com.p
https://bip3.wokiss.pl/przedecz/

 

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI

ZBIJEWEK-PARCELE I ROGÓŹNO

 

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów nie będzie można nadawać numerów nieruchomości w miejscowościach stanowiących część wsi. Dlatego konieczne jest, aby miejscowości „Zbijewek-Parcele” - część wsi Zbijewek i „Rogóźno” - cześć wsi Chrustowo przekształcić w samodzielne wsie.
Zmiana ta nie spowoduje zmiany w nazwie miejscowości.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONULTACJI SPOŁECZNYCH:
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie pisemnych ankiet przygotowanych dla mieszkańców miejscowości Zbijewek-Parcele i Rogóźno.
Druki ankiet (załącznik 1 i 2) dostępne są na stronie www.przedecz.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – https://bip3.wokiss.pl/przedecz/
Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy Przedecz Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz

w terminie od 17 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r.

Wyniki konsultacji mają charakter pomocniczy i nie są wiążące dla organów Gminy.


Zarządzenie Nr 280/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Przedeczz dnia 14.02.2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/69/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przedecz, zarządzam co następuje:

§ 1
Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z mieszkańcami Zbijewek-Parcele i Rogóźno.

§ 2
Konsultacje zostaną przeprowadzone na obszarze miejscowości Gminy Przedecz wymienionych w § 1 w dniach od 17 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r.

§ 3
1. Konsultacje ze względu na panującą w kraju pandemię i ograniczenia sanitarne związane możliwością organizacji bezpośrednich spotkań zostaną przeprowadzone w formie pisemnych ankiet stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.
2. Informacje dot. konsultacji społecznych dostępne są na stronie www.przedecz.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – https://bip3.wokiss.pl/przedecz/.
3. Zgłaszanie uwag, opinii i wniosków następuje poprzez wypełnienie formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.
4. Wypełnione formularze należy przesłać w terminie określonym w § 2 niniejszego zarządzenia:
a) listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy Przedecz, Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz,
b) elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wpisując „Konsultacje zmiana rodzaju miejscowości”.

§ 4
Jako jednostkę organizacyjną odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji wskazuję Urząd Miasta i Gminy Przedecz.

§ 5
Zarządzenie oraz wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie www.przedecz.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Przedecz.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 do zarządzenia nr 280/2022 - Ankieta dotycząca zmiany rodzaju miejscowości "Zbijewek - Parcele" - część wsi Zbijewek na "Zbijewek - Parcele" - wieś - pobierz....

Załącznik 2 do zarządzenia nr 280/2022 - Anketa dotycząca zmiany rodzaju miejscowości "Rogóźno" - część wsi Chrustowo na "Rogóźno" - wieś - pobierz....

Trwają zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Wartościowe nagrody, niezapomniane emocje, nowo zawarte przyjaźnie – to wszystko i jeszcze więcej czeka na Was podczas wyjątkowego święta Kół Gospodyń Wiejskich -
Festiwalu „Polska Od Kuchni”.

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to wyjątkowe wydarzenie o ogólnopolskim zasięgu, przygotowane z myślą by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu, już po raz kolejny zapraszamy wszystkie KGW do udziału w konkursach angażujących Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji.

Motywem przewodnim Festiwalu i wszystkich kategorii konkursowych będzie tradycyjne wesele z ucztą smaków, kolorów, zapachów, z tańcem muzyką i pysznym polskim jedzeniem!

Wybory Miss Wdzięku

to przestrzeń dla wszystkich kobiet, które chcą poczuć się wyjątkowo, są pełne klasy i wdzięku.

W konkursie Miss jedną z kreacji, w której zaprezentują się Panie będzie strój nawiązujący do sukni Panny Młodej.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.

Konkurs Kulinarny

podczas którego Koła mają za zadanie przygotować danie regionalne, bądź nowoczesna wariację na jego temat. Konkurs Kulinarny będzie krążyć wokół tematu dań serwowanych na lokalnych weselach

 

Konkurs Artystyczny

to kategoria konkursowa, w której Koła mogą wykazać się największą kreatywnością! Zgłoszenia Powinny nawiązywać do lokalnych obrzędów związanych ze ślubem. Weselny taniec, przyśpiewka, scenka, a może własnoręcznie uszyty welon? Wszystkie chwyty dozwolone!

 

Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię

Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności. Jest to przestrzeń, w której każde Koło może zaprezentować swoje sukcesy, osiągnięcia oraz podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych i kultywowania tradycji.

 

Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie: https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/zgloszenia-do-konkursow-on-line-s6106

 Konkursy zostaną rozstrzygnięte w 3 etapach:

I Etap Konkursu - Eliminacje Wstępne.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisje Konkursowe wybiorą najbardziej inspirujące Kóła ze wszystkich kategorii konkursowych, z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu – Półfinałów Wojewódzkich.

 

II Etap Konkursu - Półfinały Wojewódzkie.

Półfinały Konkursów odbędą się podczas lokalnej edycji Festiwalu „Polska Od Kuchni”.

Festiwal odwiedzi każde województwo by zaserwować uczestnikom bezpłatne wydarzenie okraszone wspaniałą atmosferą lokalnych społeczności oraz regionalnej kultury i tradycji.

W trakcie Półfinałów Wojewódzkich wyłonieni zostaną zwycięzcy każdej kategorii konkursowej, którzy przejdą do trzeciego etapu – Finału.

Już na tym etapie na uczestników będą czekać niezapomniane emocje, a na zwycięzców wartościowe nagrody.

Nagroda główna dla zwyciężczyń Półfinałów w każdej kategorii to 3 000 zł.

 

III Etap Konkursu - Finał.

Finał Festiwalu odbędzie się 24 września 2022 r. na błoniach PGE Narodowego w Warszawie.

Podczas tego wydarzenia zmierzą się ze sobą zwycięzcy wszystkich Półfinałów Wojewódzkich w poszczególnych kategoriach konkursowych. Wydarzenie zakończy uroczysta gala z wręczeniem nagród oraz koncert
„Roztańczony PGE Narodowy”.

 Nagrody główne do zdobycia w Finale to aż 10 000 zł.

Festiwal otrzymał Patronaty Honorowe Marszałków i Wojewodów, a każda edycja relacjonowana będzie na żywo w programie „Pytanie na Śniadanie” w TVP 2, oraz na antenie TVP Kobieta.

Zgłoszenia do konkursów przyjmujemy do 14 marca br.

Więcej informacji na stronie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl oraz na naszych profilach na portalach społecznościowych:

Facebook: https://www.facebook.com/polskaodkuchni

Instagram: https://www.instagram.com/festiwalpolskaodkuchni

 

 

zdj1

zdj2

zdj3

zdj4

zdj5

XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Uczestnikami konkursu mogą być zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne o różnych profilach produkcji, w których przynajmniej jeden z właścicieli podlega ubezpieczeniu w KRUS.

Konkurs przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Placówką Terenową KRUS w Kole pod nr telefonu 63 272 52 89

Termin składania zgłoszeń w tegorocznej edycji konkursu upływa z dniem 22.04.2022r.

Laureaci wszystkich etapów konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Bez tytułu

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15 biura IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team


Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/ 1


Obszar województwo wielkopolskie powiat kolski


Ważność od godz. 22:00 dnia 11.02.2022 do godz. 08:00 dnia 12.02.2022


Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem, lub mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) -75%

Pobierz pełną treść komuniaktu - pobierz ...

                                                                                                                                                                                         

INFROMACJA DOTYCZĄCA BEZPŁATNYCH TESTÓW ANTYGENOWYCH

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 07.02.2022r. w Niepublicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej "EUROMED" w Przedczu (ul. 70 – lecia Niepodległości 3) istnieje możliwość wykonania bezpłatnego testu antygenowego w kierunku SARS – CoV – 2 w godzinach od 10:30 do 13:00.

W celu usprawnienia obsługi osoby zainteresowane wykonaniem testu proszone są o wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numer telefonu 63 27 38 475.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14 biura IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team

Zjawisko/stopień zagrożenia: slny wiatr/ 2
Obszar:  województwo wielkopolskie powiat kolski
Ważność: od godz. 00:00 dnia 05.02.2022 do godz. 08:00 dnia 05.02.2022
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, południowo-zachodni skręcający na zachodni.

Pobierz pełną treść komunikatu - pobierz ....

 ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ?

 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
 4. nieodpłatną mediację
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

ZAKRES NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

DLA KOGO NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE?

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie, przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku .
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

MEDIACJA

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i innych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów;
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku
  o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu;
 • przeprowadzenie spotkania mediacyjnego;
 • zawarcie ugody;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, który każda ze stron mediacji może złożyć do sądu.

NIEODPŁATNA MEDIACJA NIE OBEJMUJE:

spraw formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ),
a także spraw,w których zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

DLA KOGO DARMOWA MEDIACJA?

Uprawniona do zainicjowania nieodpłatnej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Druga strona sporu, którą może być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, jest zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną. Nie musi ona składać oświadczania.

SPOSÓB UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
LUB ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 • Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
 • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się
  w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności
  w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób, lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 • W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się:
 • za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu
 • (hybrydowo) osobiście w punkcie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem

Sposób udzielania porad prawnych zależny będzie od sytuacji epidemiologicznej lub sanitarnej na terenie powiatu, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców.

PUNKTY SPECJALISTYCZNE NA TERENIE KRAJU

Od 1 stycznia 2022 r. zostały uruchomione punkty specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Za pomocą środków porozumiewania się na odległość z dyżurów specjalistycznych mogą korzystać beneficjenci z całego kraju. W celu umówienia wizyty można skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy, lub odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

Więcej informacji wraz z listą dyżurów pod adresem: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

 

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ MEDIACJI W POWIECIE KOLSKIM W 2022 ROKU - pobierz....

LISTA NIEODPŁATNYCH JEDNOSTEK NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO - pobierz...

Ostrzeżenie meteorologiczne - opady marznące

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 1
Obszar: województwo wielkopolskie powiat kolski
Ważność: od godz. 21:00 dnia 27.01.2022 do godz. 07:00 dnia 28.01.2022
Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach przeważnie do 75 km/h, nad ranem przejściowo w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Nad ranem lokalnie możliwe krótkotrwałe burze.

Pobierz pełną treść komunikatu - pobierz....

 

Czy mural może oczyścić powietrze w okolicy? Tak, i to jak!

 

Już dziś złóż wniosek na dofinansowanie wykonania muralu, który oczyści powietrze w Twojej okolicy!

 

Serdecznie zapraszam NGOsy do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Zadanie polega na zrealizowaniu projektu w zakresie:

·         ekologii ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania elementów błękitno-zielonej infrastruktury oraz  roli wody w lokalnych ekosystemach;

·         wykonania antysmogową farbą do elewacji muralu promującego ekologię, ochronę zwierząt lub ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznacza na ten cel 100 tysięcy złotych, to blisko dwa razy więcej niż w zeszłym roku. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 90%.

W konkursie zostaną wybrane oferty realizacji zadań publicznych, zmierzające do wzmocnienia pozycji Województwa Wielkopolskiego w obszarze ochrony środowiska, mające na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz propagowanie zachowań korzystnych dla środowiska, a także promowanie postaw ekologicznych przyczyniających się do ochrony wartości przyrodniczych i walorów krajobrazu na terenie województwa wielkopolskiego.

 Oferty można składać do 4 czerwca 2022 roku.

Zapraszam do udziału. Więcej informacji na stronie: https://bit.ly/3KtzmLy

Ostrzeżenie meteorologiczne - opady marznące

Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/ 1
Obszar: województwo wielkopolskie powiat kolski
Ważność: od godz. 13:00 dnia 24.01.2022 do godz. 02:00 dnia 25.01.2022
Przebieg:  Prognozowane są słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź.

Pobierz pełną treść komunikatu - pobierz....

Zjawisko/stopień zagrożenia: gęsta mgła/ 1
Obszar: województwo wielkopolskie powiat kolski
Ważność: od godz. 17:37 dnia 23.01.2022 do godz. 07:00 dnia 24.01.2022
Przebieg Obserwuje i prognozuje się wystąpienie gęstych mgieł w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

Pobierz pełną treść komunikatu - pobierz...

--- Co zamiast węgla brunatnego? Wkrótce Wysłuchanie Publiczne o rozwoju Wielkopolski Wschodniej

Pracujesz, mieszkasz lub uczysz się w Wielkopolsce Wschodniej? Nie pozwól, aby decyzje o rozwoju twojego regionu zapadały bez Ciebie.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i mieszkanki Wielkopolski Wschodniej oraz wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym dotyczącym przyszłości rozwoju Wielkopolski Wschodniej. Państwa głos jest kluczowy dla sukcesu transformacji regionu.

Wysłuchanie odbędzie się 27 stycznia 2022 r. i będzie miało formę wydarzenia on-line w godz. 10.00-14.00. Wysłuchanie jest okazją do zaprezentowania opinii przedstawicieli różnych środowisk oraz mieszkanek i mieszkańców regionu na temat przyszłości Wielkopolski Wschodniej.

“Każda opinia przedstawiona podczas wysłuchania publicznego jest istotna i stanowi cenną informację zwrotną od mieszkańców, którzy są najważniejszymi uczestnikami procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej” – mówi Magdalena Bartecka z Polskiej Zielonej Sieci, współorganizatora Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 25.01.2022 do godz. 18.00.

W Wysłuchaniu można wziąć udział jako “Mówca”, wyrażając krótko swoją opinię lub jako “Widz”, biorąc udział bez zabierania głosu. Do przygotowania swojej wypowiedzi jako “Mówca”, można skorzystać z określonych dokumentów strategicznych powstałych w regionie, ale nie jest to niezbędne. Można również przygotować swoją wypowiedź na bazie własnej wiedzy i doświadczenia.

W Wysłuchaniu wezmą także udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialni za proces sprawiedliwej transformacji i stworzenia wieloletniej strategii rozwoju subregionu.

Więcej o Wysłuchaniu: http://sprawiedliwa-transformacja.pl/wysluchanie-wielkopolska-wschodnia/

Warto przeczytać, jakie atuty i kierunki rozwoju regionu będą brane pod uwagę.

Tydzień przed wydarzeniem, udostępniona zostanie “Diagnoza strategiczna

Wielkopolski Wschodnie.  Będzie ona dokładnym opisem sytuacji społeczno-

gospodarczej regionu i pomoże w wyborze celów oraz nowych kierunków rozwoju.

Oprócz tego dostępne są już dwa inne dokumenty – rządowy i regionalny – które mogą służyć jako źródła inspiracji do formułowania własnych pomysłów. Z nich również dowiesz się, czym dokładnie jest “sprawiedliwa transformacja”.

 

● Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej

● Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej

 

Zapisz się, wysłuchaj i wyraź swoją opinię. Twój region Cię potrzebuje!

Wydarzenie organizowane jest przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w partnerstwie z ARR Transformacja Sp. z o.o., Agencją Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie, Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych i Instytutem Zielonej Przyszłości.

Wysłuchanie Publiczne

Zagrożenia: oblodzenie/ 1
Obszar: województwo wielkopolskie powiat kolski
Ważność: od godz. 10:30 dnia 20.01.2022 do godz. 16:00 dnia 20.01.2022
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, po opadach mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna przy gruncie około -2°C.

Pobierz pełną treść komunikatu - pobierz...

Wprowadzenie pierwszego stopnia alarmowego CRP (ALFA - CRP)  na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od wtorku 18.01.2022r. do niedzieli 23.01.202r. - pobierz pełną treść ogłoszenia

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: silny wiatr

Obszar: powiat kolski

Ważność: od godz. 3:00 dnia 20.01.2022r. do godz. 16:00 dnia 20.01.2022r.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h , w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. W dzień możliwa burza.

Pobierz pełną treść komunikatu - pobierz....

 

Święto tatara na szlaku kulinarnym – konkurs dla obiektów gastronomicznych i kół gospodyń wiejskich

Ogłaszamy styczeń miesiącem tatara! Z tej okazji organizujemy konkurs „Smak tatara 2022”. Zapraszamy do udziału restauracje i koła gospodyń wiejskich z całej Wielkopolski. Instytutu Skrzynki, powiatowa instytucji kultury, operator Szlaku Kulinarnego „Smaki Powiatu Poznańskiego” jest organizatorem wydarzenia. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie tradycyjnego tatara z mięsa (nie tylko z wołowiny), ryb lub tatara wegańskiego.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Szlaku Kulinarnego Smaki Powiatu Poznańskiego”. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 27 stycznia br. włącznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na laureatów czekają nagrody o łącznej wartości 2 000 złotych ufundowane przez sponsorów: Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek Sp. z o. o. Sp. K. oraz sklep Bela Mesa z Poznania:

I miejsce – voucher o wartości 400 złotych do Delikatesów Mięsnych Zyguła, voucher o wartości 500 złotych do sklepu Bela Mesa

II miejsce – voucher o wartości 300 złotych do Delikatesów Mięsnych Zyguła, voucher o wartości 300 złotych do sklepu Bela Mesa

III miejsce – voucher o wartości 200 złotych do Delikatesów Mięsnych Zyguła, voucher o wartości 100 złotych do sklepu Bela Mesa.

Laureaci otrzymają także vouchery ufundowane przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie upoważniające do udziału w warsztatach z przygotowywania kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej.

Organizatorzy przewidują również dwa wyróżnienia – vouchery o wartości 100 złotych do Delikatesów Mięsnych Zyguła oraz upominki od sklepu Bela Mesa.

W poniedziałek, 31 stycznia br. od godz. 15.00 w restauracji Stara Osada w Wiórku (gm. Mosina), uczestnicy konkursu będą przygotowywać swoje popisowe dania i serwować tatary konkursowe z mięsa wołowego przekazanego przez sponsora Rzeźnictwo Zyguła na zastawie z oferty Bela Mesa. Oprócz nagród, jury konkursowe przyzna tytuły za „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Smak Tatara” potrawom przygotowanym przez uczestników z powiatu poznańskiego.

Konkurs realizowany jest w ramach akcji "Potrawa/-produkt miesiąca” organizowanej przez Instytut Skrzynki, gdzie w styczniu króluje wspomniany tatar, charakterystyczny dla polskiej kuchni karnawałowej. My chcemy poznać jak przygotowuje się dziś tatara w powiecie poznańskim i Wielkopolsce.

Współorganizatorem konkursu jest restauracja Stara Osada z Wiórka, która dla swoich gości przygotowała z tej okazji ofertę specjalną w dniach 29-31 stycznia br., tj. „Trzy dni dla pożeraczy tatarów”: klasycznego tatara wołowego, podawanego z wysublimowanymi dodatkami w cenie promocyjnej 22,00 złote oraz coś dla miłośników wegetariańskich przygód kulinarnych - tatara z suszonych pomidorów i kaszy jaglanej. Absolutne niebo w gębie. Ten tatar podawany w towarzystwie sezonowych warzyw, pieczywem na płatkach owsianych wypieczonym na białym serze twarogowych - to trzeba spróbować! Tatar wegański również w cenie promocyjnej 22,00 złote – dodaje.

Konkurs odbywa się przy współpracy Ogólnopolskiego Cechu Rzeźników – Wędliniarzy – Kucharzy, Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Stowarzyszenia Slow Food Wielkopolska, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej oraz Stowarzyszenia Polska Akademia Smaku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Jan Grabkowski Starosta Poznański.

Akcja ma na celu promocję tradycji przygotowywania i podawania potrawy o nazwie „tatar” oraz odkrywanie dawnych receptur i nagradzanie ich twórców oraz szeroko rozumianą integrację środowiska gastronomicznego wokół Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego w Instytucie Skrzynki.

Przygotował: Instytut Skrzynki

TP Konkurs smak tatara

 

Zjawisko: Oblodzenie/ 1
Obszar województwo wielkopolski: powiat kolski
Ważność od godz. 12:45 dnia 17.01.2022 do godz. 08:00 dnia 18.01.2022

Pobierz pełną treść komunikatu- pobierz...

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych. W rymowance muszą znaleźć się przynajmniej 4 słowa spośród nw. w dowolnej liczbie i formie: Upadek, przyczyna, prewencja, zdrowie, buty, ślisko, bezpieczeństwo, wchodzić.

Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać w terminie do 15.03.2022r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) na adres Oddział Regionalny KRUS w Poznaniu, ul. Św. Marcin 46/50, 61-807 Poznań lub elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Autorzy trzech najlepszych prac etapu wojewódzkiego otrzymają nagrody o wartości brutto ok. 500,00zł i zostaną zakwalifikowani do etapu centralnego.

Link do strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje i regulamin konkursu: https://www.krus.gov.pl/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3866&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=85b73f8145033a3af0bf4538cbb46366

plakat

Ostrzeżenie meteorologiczne: 12.01.2021r. opady marznące - pobierz pełną treść komunikatu

Zjawisko/Stopień zagrożenia: opady marznące/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: chodzieski(1), czarnkowsko-trzcianecki(1), gnieźnieński(1), gostyński(2), grodziski(2),jarociński(2), kaliski(2), Kalisz(2), kępiński(2), kolski(1), Konin(1), koniński(1), kościański(2),krotoszyński(2), leszczyński(2), Leszno(2), międzychodzki(1), nowotomyski(1), obornicki(1),ostrowski(2), ostrzeszowski(2), pilski(1), pleszewski(2), Poznań(1), poznański(1), rawicki(2),słupecki(1), szamotulski(1), średzki(1), śremski(2), turecki(1), wągrowiecki(1), wolsztyński(2),wrzesiński(1), złotowski(1)

Ważność: od godz. 20:00 dnia 12.01.2022 do godz. 10:00 dnia 13.01.2022

Prawdopodobieństwo:  80%

Bydgoszcz, 3 stycznia 2022 r.

 Informacja prasowa

Zwolnienie ze składek i postojowe dla określonych branż

17 stycznia rusza kolejna odsłona Tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli uzyskać zwolnienie z opłacania składki za grudzień 2021 r. i otrzymać do sześciu świadczeń postojowych. Wnioski będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

 

O zwolnienie z opłacania składki za grudzień 2021 r. będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy byli zgłoszeni jako płatnik składek przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 roku ich przeważający rodzaj działalności był oznaczony kodem PKD:

 • 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje),
 • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 

Wniosek o zwolnienie składki za grudzień (RDZ-B7) będzie można składać od 17 stycznia do
28 lutego 2022 r. tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Do 28 lutego przedsiębiorca, aby skorzystać ze zwolnienia, będzie musiał również przekazać dokumenty rozliczeniowe za grudzień 2021 r. chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Dla kogo świadczenie postojowe

Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie sześć razy. Świadczenie będzie wynosić 2 080 zł albo 1 300 zł. Wniosek o to świadczenie (RSP-DD7 ) mogą złożyć najwcześniej 17 stycznia 2022 r. a najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

 

Świadczenie postojowe sześciokrotnie mogą otrzymać podmioty oznaczone kodami PKD: 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z. Co ważne, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek RSP-DD7 i otrzymał świadczenie postojowe już wcześniej, to teraz liczba świadczeń postojowych, o które może wystąpić, zostanie pomniejszona.

 

Warunkiem uzyskania zwolnienia z opłacania składki za grudzień czy otrzymania świadczenia postojowego jest m.in. spadek przychodu o co najmniej 40 proc. Należy porównać sytuację
w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku do ZUS z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem poprzedniego roku albo z lutym 2020 r., albo z wrześniem 2020 r.

 

Lista branż oraz warunki, jakie należy spełnić, by otrzymać pomoc w ramach najnowszej Tarczy antykryzysowej, dostępna jest na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl). Tam też umieszczona jest instrukcja jak wypełnić i złożyć wniosek o wsparcie bezpośrednio przez Platformę Usług Elektronicznych czy poprzez PUE ze pośrednictwem gov.pl.

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Ostrzeżenie meteorologiczne z 02.01.2022r.

Zjawisko - silny wiatr;

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: gostyński(1), grodziski(1), jarociński(1), kaliski(1), Kalisz(1), kępiński(1), kościański(1), krotoszyński(1), leszczyński(1), Leszno(1), ostrowski(1), ostrzeszowski(1), pleszewski(1), rawicki(1), śremski(1), wolsztyński(1)

Ważność od godz. 08:00 dnia 03.01.2022 do godz. 14:00 dnia 03.01.2022

Pobierz pełną treść komuniaktu - pobierz..

Page0001

utrac. dok

Ostrzeżenie meteorologiczne od godz. 14:30 dnia 29.12.2021 do godz. 09:00 dnia 30.12.2021r-.gęsta mgła i opady marznące - pobierz pełną treść komunikatu

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne - opady marznące/1 ZMIANA-  Ważność od godz. 08:40 dnia 29.12.2021 do godz. 12:00 dnia 29.12.2021- obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)powiaty: chodzieski(92), czarnkowsko-trzcianecki(90), gostyński(82), grodziski(86), kościański(84), leszczyński(86), Leszno(86), międzychodzki(89), nowotomyski(87), obornicki(84), pilski(90), Poznań(84), poznański(84), rawicki(81), szamotulski(90), średzki(84),śremski(80), wągrowiecki(91), wolsztyński(87), złotowski(90) - pobierz pełną treść komunikatuOstrzeżenie meteorologiczne.

Ostrzeżenie meteorologiczne - Intensywne opady śniegu/1. Ważność od godz. 19:00 dnia 23.12.2021 do godz. 07:00 dnia 24.12.2021. Obszar: dla powiatów: czarnkowsko-trzcianecki(86), gnieźnieński(87), gostyński(79), grodziski(83), jarociński(81), kaliski(84), Kalisz(87), kępiński(81), kolski(83), Konin(83), koniński(83), kościański(81), krotoszyński(80), leszczyński(83), Leszno(83), międzychodzki(85), nowotomyski(84), obornicki(80), ostrowski(83), ostrzeszowski(83), pleszewski(83), Poznań(80), poznański(80), rawicki(78), słupecki(85), szamotulski(86), średzki(80), śremski(77), turecki(82), wągrowiecki(87), wolsztyński(84), wrzesiński(85). Ważność od godz. 19:00 dnia 23.12.2021 do godz. 07:00 dnia 24.12.2021 - pobierz pełną treść komunikatu.

swieta 2021

powstanie1

W dniu 20 grudnia 2021 roku o godz. 10:00 w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński wręczył dla Gminy Przedecz symboliczny czek na 1 000 000 zł w ramach organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu „Rosnąca Odporność” - dotyczącego zwalczania COVID – 19.
Nagrodę za I miejsce w Konkursie odebrał Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz Witold Siwiński.

DSC02080

Ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatów: gostyński(77), jarociński(79), kaliski(82), Kalisz(85), kępiński(79), kolski(81), krotoszyński(78), leszczyński(81), Leszno(81), ostrowski(81), ostrzeszowski(81), pleszewski(81),rawicki(76), turecki(80) . Ważność od godz. 22:00 dnia 19.12.2021 do godz. 09:00 dnia 20.12.2021 - pobierz pełną treść komunikatu.

Informacja prasowa

Od 2022 roku ZUS będzie wypłacał rodzinny kapitał opiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS będzie składany wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Od 1 stycznia 2022 r. kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne, proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku będą składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. To portal Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna.

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje, że wysokość pobieranego kapitału może zostać zmieniona - tj. podwyższona z 500 zł do 1000 zł miesięcznie albo obniżona 1000 zł do 500 zł miesięcznie, na wniosek rodzica, przy czym taką dyspozycję można będzie złożyć tylko raz w okresie otrzymywania kapitału.

Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Jeśli kapitał zostanie przyznany, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Ustawa zakłada także dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane bezpośrednio instytucji (nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc). Tutaj też nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, za które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. uczęszczanie do żłobka przed 12 miesiącem życia dziecka). Dofinansowanie dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmuje natomiast opłat za wyżywienie w placówce – dodaje rzeczniczka.

Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.

Plik wideo: https://drive.google.com/file/d/13QlQc-UuXY9f0il6bjveDLiUhk-JhdqZ/view?usp=sharing

dziecko

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. W przyszłorocznym budżecie przeznaczył na ten cel 210 000 złotych.

Już od 13 grudnia NGO mogą zgłaszać swoje projekty w konkursie o dofinansowanie zadań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2022.

- Zależy nam, aby NGOsy, które działają lokalnie i świetnie znają miejscowe szlaki, ciekawostki i krajobraz miały szansę na realizację zadań, w których tę wiedzę będą mogły wykorzystać, promując przy tym swoją najbliższą okolicę, czy region – mówi Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

W konkursie mogą zostać wybrane oferty realizacji zadań zmierzające do:

- pełniejszego zaspokajania potrzeb mieszkańców województwa wielkopolskiego,

- rozwoju przemysłu czasu wolnego,

- upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,

- edukacji krajoznawczej,

- popularyzacji walorów turystycznych województwa wielkopolskiego wśród turystów przybywających do naszego województwa.

Maksymalna wnioskowana kwota dotacji w ramach jednej oferty wynosi 15 000 zł.

W konkursie mogą wystartować NGO, które:

- organizują imprezy o znaczeniu ponadlokalnym, promujące walory turystyczne województwa wielkopolskiego,

- organizacją na terenie województwa wielkopolskiego przeglądy i festiwale turystyczne oraz konkursy wiedzy turystyczno-krajoznawczej o znaczeniu minimum ponadlokalnym,

- organizują działania promujące wielkopolskie atrakcje i produkty turystyczne.

- organizują konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty oraz wizyty studyjne związane z rozwojem turystyki na terenie województwa wielkopolskiego oraz podnoszeniem kompetencji, wiedzy i umiejętności.

Więcej informacji na stronie: https://bit.ly/3ERV1d3

Informacja dla projektów NGO

Prowadzisz stowarzyszenie lub fundację działającą na rzecz kultury fizycznej? Masz pomysł na organizację zawodów? Weź udział w konkursie ofert i zdobądź dofinansowanie…

600 000 złotych to pula środków, jakie w przyszłym roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekaże na dofinansowanie projektów NGO w dziedzinie kultury fizycznej.

- Organizacje pozarządowe potrafią świetnie aktywizować ludzi do różnych form aktywności fizycznej, dlatego chętnie dofinansujemy najciekawsze inicjatywy – mówi Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

 W konkursie może zostać wybrana oferta realizacji zadań publicznych zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia poziomu życia mieszkańców województwa wielkopolskiego, a w szczególności do:

- upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym poprawy stanu ich zdrowia i sprawności fizycznej, zagospodarowania czasu wolnego oraz zaspokojenia potrzeb ruchowych poprzez aktywny wypoczynek,

- wzbogacenia oferty sportowej i rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami,

- podniesienia rangi sportu wielkopolskiego w kraju i na arenach międzynarodowych,

- zmierzająca do efektywnego wykorzystania infrastruktury sportowej w Wielkopolsce.

Maksymalna wnioskowana kwota dotacji w ramach jednej oferty wynosi od 30 000 do 50 000 złotych, w zależności od rangi i rodzaju zawodów.

Więcej informacji na stronie: https://bit.ly/3s38N9g

Informacja dla NGO

600 000 złotych przeznaczy w przyszłym roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie NGO w ramach konkursu na rzecz zadań publicznych zmierzających do poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej na terenie województwa wielkopolskiego.

- Organizacje pozarządowe wypełniają luki, których inni nie zauważają. Od lat wspieramy ich działania, bo bardzo nam zależy na tym, aby mogły dobrze działać na rzecz wielkopolan – mówi Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Maksymalna wnioskowana kwota dotacji w ramach jednej oferty wynosi 50 000 zł.

Konkurs obejmuje projekty z zakresu poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej polegające na remoncie istniejących obiektów lub urządzeń sportowych wykorzystywanych przez organizacje pozarządowe.

Więcej informacji na stronie: https://bit.ly/3ETLH8w

Ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu kolskiego od godz. 15:00 dnia 14.12.2021 do godz. 09:00 dnia 15.12.2021 - gęsta mgła/ 1
Przebieg Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m. - pobierz pełną treść komunikatu

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Grunwaldzka 158

60-309 Poznań

Coraz więcej pacjentów zgłasza się do punków pobrań w Wielkopolsce

 • W związku z coraz większą liczbą pacjentów kierowanych na testy w kierunku koronawirusa, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, w jaki sposób można uzyskać zlecenie na test, gdzie się zgłosić na pobranie wymazu i jak się do niego przygotować.
 • W czasie IV fali pandemii WOW NFZ uruchamia kolejne punkty pobrań, a w dotychczas działających wydłużane są godziny pracy.
 • Trzy nowe punkty zostały otwarte w ostatnim czasie w Poznaniu, od 1 grudnia zaczyna przyjmować pacjentów dodatkowy punkt w Lesznie przy ul. Niepodległości 49.
 • W załączniku przesyłamy listę miejsc w Wielkopolsce, do których można zgłosić się na pobranie wymazu do testu w kierunku obecności koronawirusa. Wykaz znajduje się także na stronie internetowej: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/15939/

Na bezpłatne pobranie wymazu w punkcie pobrań mogą zgłosić się osoby, które posiadają zlecenie na test w kierunku Sars-Cov-2. Zlecenie takie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (tzw. wieczorynki), a także lekarz, który nie posiada umowy z NFZ. Zlecenie może zostać wystawione w trakcie teleporady. Pacjent otrzymuje wtedy numer skierowania, z którym może zgłosić się do dowolnego punktu pobrań.

Osoby, które podejrzewają u siebie lub u dziecka zakażenie koronawirusem, mogą wypełnić formularz on-line i jeśli ryzyko wystąpienia COVID-19 zostanie określone jako wysokie, automatycznie takiej osobie zostanie wystawione zlecenie wykonania testu. W takim przypadku termin oraz adres najbliższego punktu pobrań zostaną podane w SMS-ie. W wiadomości znajdzie się także link do strony internetowej, na której można dokonać zmiany wskazanego pierwotnie terminu.

Przypominamy, że testy w kierunku koronawirusa są bezpłatne dla osób posiadających zlecenie. Koszty takiego badania pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przypominamy, że po wystawieniu zlecenia testu obowiązuje kwarantanna, którą można opuścić na czas dojazdu do punktu pobrań i powrotu. Jeżeli wynik testu jest negatywny, zwolnienie z kwarantanny jest automatyczne. W przypadku wyniku pozytywnego, kwarantanna automatycznie zostaje zmieniona na izolację.

Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Aby dobrze przygotować się do pobrania wymazu, minimum 2 godziny przed badaniem nie należy:

 • spożywać posiłków i napojów
 • żuć gumy
 • płukać jamy ustnej i nosa
 • myć zębów
 • przyjmować leków
 • palić papierosów.

Po wykonaniu testu, jego wynik można sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta. Niektóre laboratoria udostępniają pacjentom własny system elektroniczny, w którym można sprawdzić swój wynik. Dane do logowania otrzymamy wtedy w punkcie pobrań. Jeśli wykonanie testu zlecił lekarz rodzinny, powinien on poinformować swoich pacjentów o wyniku. Jeśli wynik testu okaże się pozytywne, z taką osobą skontaktuje się pracownik sanepidu, który przeprowadzi wywiad epidemiologiczny i poinformuje o dokładnym czasie izolacji.

Przypominamy, aby osoby, które otrzymały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, uważnie obserwowały swoje objawy, a w momencie pogorszenia się samopoczucia natychmiast skontaktowały się ze swoim lekarzem rodzinnym lub zadzwoniły na numer 112.

 

Więcej informacji może udzielić:

Marta Żbikowska-Cieśla

Rzecznik prasowy WOW NFZ

Tel. 785-252-974

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plakat informacyjny RAZEM DLA ROZWOJU 1 1

INFROMACJA DOTYCZĄCA BEZPŁATNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz. U. z 2021r. poz. 1581 ze zm) istnieje możliwość bezpłatnego szczepienia wszystkich osób pełnoletnich w oparciu o dotychczasową organizację szczepień w punktach do tego uprawnionych. Szczepienia mogą być wykonywane w ramach dostępności do szczepionek (Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra, Fluarix Tetra) wydawanych z RARS lub do dnia 31.03.2022r. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe do punktów szczepień zostały podane na stronie Ministerstwa Zdrowia w zakładce Grypa Informacje: https://www.gov.pl/web/zdrowie/grypa-informacje.

 Informacja prasowa

Wnioski o "Dobry start" można składać do 30 listopada

 

Jeszcze tylko do końca listopada tego roku można składać wnioski o wypłatę szkolnej wyprawki w ramach programu "Dobry start”. Do tej pory, na konta rodziców i opiekunów trafiło już blisko 1,3 mld zł dla 4,3 mln dzieci. W województwie wielkopolskim wpłynęło ponad 305 tys. wniosków o wypłatę świadczenia dla przeszło 432 tys. dzieci. Do połowy listopada, ZUS wypłacił Wielkopolanom ponad 422 tys. świadczeń na kwotę prawie 127 mln zł.

 

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie 300 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

 

Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać do 30 listopada 2021 r. Świadczenie z programu „Dobry start” przysługuje w wysokości 300 złotych - raz w roku - na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Świadczenie zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu "Dobry start", także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia, znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS. Potwierdzenie rejestracji profilu na PUE ZUS, klient otrzyma na adres email, który podał we wniosku. Natomiast na numer telefonu
z wniosku otrzyma jednorazowe hasło, które będzie musiał zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS

 

Wsparcie można otrzymać na specjalnej infolinii, pod numerem 22 290 22 02, w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00, a także umawiając się na e-wizytę w ZUS przez internet: www.zus.pl/e-wizyta.

 

Z pomocy pracowników ZUS można również skorzystać podczas licznych dyżurów organizowanych w urzędach i placówkach pocztowych.

 

 

Marlena Nowicka

rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

 Informacja prasowa

W poniedziałki ZUS do 17:00

Począwszy od 22 listopada, w każdy poniedziałek, sale obsługi klientów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych będą czynne od 8:00 do 17:00, czyli o godzinę krócej. Takie rozwiązanie podyktowane zostało sytuacją epidemiologiczną i zostało przyjęte czasowo, do 31 marca przyszłego roku.

Zmianie uległy tylko godziny obsługi klientów w poniedziałki. W pozostałe, robocze dni tygodnia, ZUS obsługuje klientów bez zmian, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Na wizytę w ZUS, najlepiej umówić się wcześniej, wówczas unikniemy ewentualnego czekania w kolejce. Można to zrobić elektronicznie, przez PUE ZUS albo telefonicznie. Numery telefonów, pod którymi możemy umówić wizytę, znajdują się na stronie internetowej zus.pl. Klienci przypisani do:

 • I Oddziału ZUS w Poznaniu i podlegających mu jednostek terytorialnych, mogą się umówić na wizytę w ZUS pod numerem telefonu: 61 841 68 45;
 • II Oddziału ZUS w Poznaniu i podlegających mu jednostek w terenie – 61 87 45 358;
 • Oddziału ZUS w Pile i podlegających mu jednostek terytorialnych – 727 690 282;
 • Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim i podlegających mu jednostek terytorialnych – 62 73 57 136.

Klienci mają też możliwość odbycia e-wizyty w ZUS, czyli wideorozmowy z pracownikiem Zakładu, na wybrany przez siebie temat. Na e-wizytę należy umówić się przez stronę internetową ZUS.

Do dyspozycji klientów pozostaje też Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00. Czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 18:00. ZUS przypomina też o możliwości kontaktowania się z Zakładem poprzez PUE ZUS. Wystarczy założyć profil na PUE, następnie go potwierdzić, by móc np. składać dokumenty w ZUS bez konieczności wychodzenia z domu.

Marlena Nowicka

Rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

Wyniki ogólne rankingu „Gmina Dobra do Życia” organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP

 

Jest to ogólnopolski ranking, który pokazuje jakość życia w gminach przez pryzmat całego wachlarza czynników. Wśród blisko pięćdziesięciu badanych wskaźników niezwykle istotne są te, na które wpływ mają działania samorządu lokalnego zaspokajające zbiorowe potrzeby wspólnoty. Ranking uwzględnia m.in. atrakcyjność migracyjno- osadniczą, warunki mieszkaniowe, infrastrukturę wodociągową, dostępność opieki zdrowotnej, ofertę bibliotek, ofertę kulturalną czy jakość edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych danych środowiskowych jak np. jakość powietrza, kwestie smogowe, dostęp do wody, krajobraz, nasłonecznienie. Brane są także informacje demograficzne jak np. gęstość zaludnienia.

Honorowy patronat nad Rankingiem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich. Partnerami Rankingu są spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Energa Grupa ORLEN. Debata w ramach uroczystego ogłoszenia wyników Rankingu jest wspierana przez ENERGA w ramach realizacji Strategii CSR Grupy ENERGA. Ranking powstaje we współpracy z Polską Akademią Nauk.

Wyniki ogólne rankingu dla gmin Powiatu Kolskiego - Ranking Serwisu Samorządowego PAP "Gmina dobra do życia" oprac. prof. Przemysław Śleszyński (Twórca rankingu, prof. dr. hab. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (PAN).

W „ujęciu ogólnopolskim” na 2477 gmin, Gmina Przedecz zajęła 546 miejsce, co daje jednocześnie II miejsce wśród gmin w Powiecie Kolskim.

 Artykul2jpg

Źródło: "Przegląd Kolski"

 

Gminy Powiatu Kolskiego w ujęciu ogólnopolskim:

 

L.p.

pozycja w rankingu
w ujęciu ogólnopolskim

kod

nazwa gminy

województwo

kategoria gminy w rankingu

typ administracyjny

wskaźnik jakości życia

 

487

300907

Koło

wielkopolskie

E

w

53,84

 

546

300911

Przedecz

wielkopolskie

E

mw

53,44

 

676

300902

Babiak

wielkopolskie

E

w

52,77

 

708

300901

Koło

wielkopolskie

C

m

52,60

 

829

300910

Osiek Mały

wielkopolskie

E

w

52,03

 

1100

300905

Grzegorzew

wielkopolskie

E

w

50,72

 

1044

300906

Kłodawa

wielkopolskie

D

mw

50,96

 

1478

300903

Chodów

wielkopolskie

E

w

49,04

 

1550

300904

Dąbie

wielkopolskie

E

mw

48,77

 

1559

300909

Olszówka

wielkopolskie

E

w

48,74

 

1565

300908

Kościelec

wielkopolskie

E

w

48,70

Źródło: https://samorzad.pap.pl

Plakat A3 badanie kontrolne NSP 2021 gotowe 01

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników w wieku 6-14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy dzieci prawidłowych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą na terenie obejścia.

Wśród dzieci, które ukończą kurs i prześlą swoje zgłoszenie do KRUS w terminie do 31 października 2021r., zostanie rozlosowanych 100 hulajnóg.

Link do strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/wydarzenia_2021/prewencja/Nowy_regulamin_-_zasady_hulajnogi_2021.pdf

 

 Plakat kursu e lerning 2021

dyżury leakarzy

flagamein poznaj polske logoLogo ministerstwo poziom PL czarne

 

„Poznaj Polskę” – wycieczki szkolne dla uczniów szkół

Gmina Przedecz otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 8 482,00 na realizację wycieczek szkolnych dla uczniów klas I – III i IV – VIII szkół podstawowych.

W ramach dofinansowania, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Umińskiego w Przedczu, będą uczestniczyli w wycieczkach:

 • 12.11.2021r. - uczniowie klas IV – VIII – wycieczka do Warszawy (Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik)
 • 26.11.2021r. - uczniowie klas I – III – wycieczka do Warszawy (Centrum Nauki Kopernik, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum – Rezydencja Królów Rzeczypospolitej

Całkowita wartość wycieczek: 10 604,00 zł

 

 A3 Poznaj Polskę Plakat 01

 Informacja prasowa

Projekty edukacyjne ZUS dla dzieci i młodzieży

Wraz nowym rokiem szkolnym ruszyła kolejna edycja akcji edukacyjnych organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nauczyciele mogą zgłaszać swoich uczniów do udziału w „Projekcie z ZUS” oraz „Lekcjach z ZUS”. To doskonała okazja, nie tylko do poszerzenia wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, ale i do zdobycia atrakcyjnych nagród.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w „Projekcie z ZUS”. To jedna lekcja, której zwieńczeniem będzie wykonanie pracy dotyczącej ubezpieczeń społecznych. Może to być komiks, prezentacja albo film. Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej ZUS, a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe – zachęca Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Dla starszych uczniów ZUS przygotował „Lekcje z ZUS”. W trakcie czterech lekcji uczniowie dowiedzą się, jak działa polski system ubezpieczeń społecznych, jakie świadczenia można otrzymać z ZUS, od czego zależy ich wysokość oraz jakie prawa i obowiązki ma osoba, która prowadzi własną firmę.

Po „Lekcjach z ZUS” zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Na finalistów czekają nagrody rzeczowe, a także dodatkowe punkty w rekrutacjach oraz indeksy kilkunastu uczelni wyższych – dodaje Nowicka

Do „Lekcji z ZUS” można zgłaszać się przez cały rok szkolny, najlepiej jednak zrobić to jak najszybciej. Dzięki temu szkoła będzie mogła wziąć udział w tegorocznej edycji Olimpiady. Zgłoszenia do olimpiady przyjmowane są do 29 października, a pierwszy etap odbędzie się 23 listopada.

Natomiast, z myślą o najmłodszych, organizowane są pogadanki. Nasi eksperci chętnie odwiedzą przedszkolaków lub też zaproszą ich na wycieczkę do ZUS. Na najmłodszych czekają specjalne kolorowanki edukacyjne „Zawsze Użyteczna Skarbonka”przekonuje rzeczniczka.

Zarówno w przypadku „Projektu” jak i „Lekcji”, ZUS służy materiałami dydaktycznymi oraz merytorycznymi poradami na każdym etapie współpracy. Zostały one przygotowane wspólnie z doświadczonym metodykiem nauczania.

Na zgłoszenia nauczycieli oraz pytania związane z projektem „Lekcje z ZUS” czekają koordynatorzy. Informacje o akcjach edukacyjnych ZUS oraz kontakt do koordynatorów można znaleźć na stronie www.zus.pl/edukacja.

edukacja www v1.1

Projekt z zus 2021 2022 harmonogram

ZUS komiks3 ost 600 kolor m

 Informacja prasowa

Uwaga! ZUS ogłasza konkurs dla uczniów i studentów

Jak zachęcić babcię lub dziadka do założenia konta w banku” – to tytuł konkursu ogłoszonego przez ZUS, w ramach realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół wyższych.

Konto w banku jest bezpieczne i wygodne, a korzystanie z internetu i bankowości elektronicznej nie jest wcale takie trudne. Jak się tego nauczyć? Korzystając z wiedzy swoich dzieci i wnuków. To właśnie dla młodzieży ruszył konkurs „Jak zachęcić babcię lub dziadka do posiadania konta w banku”.

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie korzyści z posiadania konta w banku i zachęcenie, w pomysłowy sposób, swoich bliskich, do założenia takiego konta i korzystania z niego online – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Prace można przygotować w zależności od wieku i poziomu szkoły, w czterech kategoriach: plakat, komiks, film, infografika/materiał multimedialny. Prace można wykonać indywidualnie lub zbiorowo.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 29 października br., natomiast same prace należy przekazać do ZUS do 10 grudnia 2021 r. Łączna pula nagród dla laureatów wynosi 35 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej zus.pl/konkursbzb oraz u koordynatorów ds. komunikacji społecznej i edukacji w każdym oddziale ZUS w całej Polsce (kontakty do Koordynatorów dostępne na w/w stronie).

 

 

 3 Komiks Wygoda

 Piloci wycieczek, właściciele sklepików szkolnych - ostatnie dni na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek

 

Jeszcze tylko do końca września przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne mogą wystąpić do ZUS o zwolnienie z opłacania składek za okres od listopada 2020 do marca 2021 roku, a piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. Wnioski o zwolnienie można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

 

Właściciele sklepików szkolnych, którzy mieli przestój w prowadzeniu działalności i ponieśli straty z powodu pandemii, mogą liczyć na zwolnienie z opłacania składek za okres od listopada 2020 do marca 2021 roku.

 

Taki przedsiębiorca musi jednak spełnić określone w przepisach warunki. Po pierwsze, powinien najpóźniej do końca września 2021 r. złożyć wniosek o zwolnienie. Po drugie posiadać dokument wystawiony przez dyrektora placówki i potwierdzający, że przedsiębiorca był związany z placówką umową najmu, przez co najmniej 14 dni w miesiącu, o który wnioskuje. Po trzecie złożyć we wniosku oświadczenie potwierdzające spadek przychodu o co najmniej 40 proc. w tych miesiącach, za które ubiega się o zwolnienie. Spadek przychodu należy porównać do przychodu z września z 2019 r. lub września 2020 roku - informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

 

Pomoc dla pilotów wycieczek i przewodników


30 września upływa także termin na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów.Mogą oni ubiegać się o zwolnienie ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku pod warunkiem, m.in. spadku przychodu o co najmniej 75 proc. Należy porównać przychód za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem o zwolnienie w stosunku do tego samego miesiąca z 2019 roku.

 

Przedsiębiorcy, którzy już opłacili składki, a spełnią warunki do zwolnienia, mogą złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych środków (o ile nie mają zaległości na koncie).

 

zdjęcie ZUS sklepiki

 

 

KRUS przypomina o trwającej III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży pod hasłem „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Kole informuje, że do września br. przyjmowane są zgłoszenia do udziału w konkursie dla młodzieży „Moja Wizja Zero-Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest promocja bezpiecznych zachowań związanych z pracą w gospodarstwie rolnym.

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 15 do 23 lat - uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Polega na przygotowaniu krótkiego filmu pod hasłem „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”. Zgłoszenia konkursowe należy nadsyłać na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin oraz wszelkie niezbędne informacje na temat tegorocznej edycji konkursu znajdują się na stronie internetowej Kasy pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

 

Plakat - pobierz...

 

Konsultacje społeczne dotyczące
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przedecz
na lata 2021 – 2025

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 241/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz z dnia 2 września 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przedecz na lata 2021 – 2025 zachęcamy mieszkańców gminy do zgłaszania swoich uwag.

Konsultacje będą prowadzone w terminie: od 3 września do 13 września 2021r.

Wypełnione formularze należy składać do 13 września 2021r. w następującej formie:

1) listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Przedecz, Plac Wolności 1, 62 – 635 Przedecz,
2) elektronicznie na adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Konsultacje projektu strategii”.

 

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przedecz na lata 2021 – 2025 – do pobrania TUTAJ.

 

Formularz konsultacji do pobrania TUTAJ.

Spieszmy się spisać – został już tylko miesiąc!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br. Do tego czasu każdy pełnoletni mieszkaniec Polski musi wywiązać się z obowiązku spisowego. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim wyraz naszej postawy obywatelskiej, ponieważ wyniki spisu będą miały ogromy wpływ na przyszłość naszego kraju.

Samodzielne wypełnienie formularza spisowego on-line (na stronie spis.gov.pl) lub telefonicznie (pod numerem infolinii spisowej: 22 279 99 99) trwa tylko kilka do kilkunastu minut, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Z osobami, które nie zdecydowały się skorzystać z możliwości samospisu przez Internet lub telefon, będzie kontaktował się rachmistrz spisowy czyli funkcjonariusz państwowy posiadający uprawnienia i kompetencje do przeprowadzania wywiadów spisowych. Rachmistrzowi nie można odmawiać się udzielenia informacji, ponieważ każde takie zdarzenie odnotowywane jest jako odmowa udziału w spisie powszechnym i może skutkować karą grzywny.

Grzywna za odmowę udziału w spisie powszechnym została przewidziana w art. 57 ustawy o statystyce publicznej, który stanowi: „kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie”. Kara może wynieść nawet 5 tys. zł. Ta sama ustawa – w artykule 56, przewiduje również nałożenie kary, w postaci grzywny lub ograniczenia wolności do lat dwóch, na osobę, która w formularzu spisowym poda fałszywe dane.

Osobom, które obawiają się o bezpieczeństwo swoich danych, przypominamy, że chroni je tajemnica statystyczna. Oznacza to, że dane uzyskane podczas spisu mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, ze­stawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Zebrane dane są anonimi­zowane i w takiej postaci są dalej przetwarzane.

Nie czekajmy – spiszmy się! Spis Powszechny to nie inwigilacja, ale możliwość wskazania kierunku przyszłej polskiej polityki na każdym szczeblu – od centralnego aż do poziomu gminy. Taką szansę mamy tylko raz na 10 lat!

Ostatni dzwonek na spis

Spisz się jak najszybciej samodzielnie! Pamiętaj, masz na to czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz.

Czas na samodzielnie spisanie się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 masz do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz – nie czekaj do 30 września! Pamiętaj, że udział w spisie to twój obowiązek.

Masz wiele możliwości zrealizowania obowiązku spisowego:

Najszybciej i najwygodniej zrobisz to przez Internet. Wypełnij formularz online na https://spis.gov.pl/, to zajmie tylko kilka minut.
zadzwoń na numer 22 279 99 99 i spisz się telefonicznie – rachmistrz wprowadzi do formularza Twoje dane,
odwiedź najbliższy urząd gminy i spisz się przez Internet na specjalnie utworzonym w tym celu stanowisku.

Pamiętaj masz na to czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz. Rachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady bezpośrednie oraz wywiady telefoniczne. Kontaktu ze strony rachmistrza mogą spodziewać się osoby, które dotychczas nie spisały się samodzielnie przez Internet lub telefon na infolinii spisowej.

W przypadku wywiadów telefonicznych, niezależnie od województwa, rachmistrzowie dzwonią z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrz może również zapukać do drzwi naszego mieszkania w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego.

Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz.

Samospis nie czekaj do 30 września

Bydgoszcz, 4 sierpnia 2021 r.

Informacja prasowa

Elektroniczne potwierdzenia na PUE dla świadczeniobiorców

Od 31 lipca tego roku już nie tylko ubezpieczeni, ale i świadczeniobiorcy mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne potwierdzenia na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na potwierdzeniu mogą znaleźć się informacje dotyczące przysługujących emerytur, rent i zasiłków, czy wysokości świadczenia.
Taki dokument nie wymaga już podpisu pracownika ZUS i można go przekazać do instytucji, która tego oczekuje.

 

Dotychczas tylko ubezpieczeni i płatnicy składek mogli samodzielnie generować elektroniczne potwierdzenia
o danych zgromadzonych w ZUS na PUE ZUS. Od 31 lipca taką możliwość zyskali również świadczeniobiorcy. Na zmianach zyskali również ubezpieczeni. Teraz mogą również wygenerować potwierdzenie z informacją, że nie pobierają żadnego świadczenia.

 

Potwierdzenie danych to dokument elektroniczny podpisany za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który nie wymaga już podpisu pracownika ZUS. Każde potwierdzenie zawiera dane, które pozwalają na jego jednoznaczną identyfikację, czyli unikalny numer (znak) oraz datę utworzenia potwierdzenia. Jest to dowód, że dokument został utworzony w systemie informatycznym ZUS.

 

Do kogo skierowany jest portal PUE?

Platforma Usług Elektronicznych ZUS to narzędzie dla wszystkich klientów, które ułatwia dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Już ponad 8 mln osób założyło profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Swój profil na PUE ZUS mają zarówno przedsiębiorcy, lekarze, osoby pracujące, jak i emeryci czy renciści.

 

Na PUE można załatwić wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym bez wychodzenia z domu. Na swoim profilu każdy znajdzie odpowiednią dla siebie zakładkę: ubezpieczony, świadczeniobiorca, płatnik składek, lekarz. W zakładce znajdują się dane i usługi, z których można skorzystać.

 

Założenie konta na PUE ZUS trwa zaledwie kilka minut. Można to zrobić bez wychodzenia z domu – przez internet - za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub bankowości elektronicznej. Można także założyć konto
w trakcie e-wizyty, czyli wideorozmowy z pracownikiem ZUS lub tradycyjnie w placówce ZUS.Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można znaleźć szczegółowe informacje jak założyć profil na PUE ZUS.

Wiadomość głosowa:   https://drive.google.com/file/d/1nBzL5Z6Cf54aNF1uVsPgXUIvotw-LxtZ/view?usp=sharing

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

zdjęcie

 

Bydgoszcz, 4 sierpnia 2021 r.

Informacja prasowa

ZUS na dyżurze w sprawie 300 plus

 

Chcesz złożyć wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start”? Nie wiesz jak to zrobić. Przyjdź do ZUS-u i skorzystaj z pomocy ekspertów, którzy pomogą wypełnić wniosek online. Weź ze sobą dowód osobisty, numer rachunku bankowego, adres mailowy oraz orzeczenie
o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą
z niepełnosprawnością. Musisz również znać numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza pociecha.

 

W tym roku obsługą i wypłatą świadczeń 300 plus, w ramach programu „Dobry Start”, zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać tylko elektronicznie poprzez: Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia.

 

Część z rodziców wniosek o wyprawkę szkolną złożyła w pierwszych tygodniach lipca. Ci którzy, jeszcze tego nie zrobili, mają czas do końca listopada. Zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych ekspertów, zarówno po to, by założyć profil PUE i jak i złożyć wniosek o 300 plus. Z pomocy pracowników ZUS można również skorzystać podczas licznych dyżurów organizowanych w urzędach i placówkach pocztowych. Terminy dyżurów pracowników ZUS w innych instytucjach można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl, w zakładce „Dobry Start”.

 

Świadczenie z programu "Dobry Start" wypłacane jest wyłącznie na rachunek bankowy. Rodzice, którzy korzystają z kart przedpłaconych wydanych np. przez MOPS-y, GOPS-y nie mogą wskazywać rachunku z karty. Muszą podać osobiste konto w banku. Coraz częściej obserwujemy, że klienci wpisują we wniosku rachunek z karty przedpłaconej wydanej przez MOPS, GOPS i pieniądze wracają do ZUS. Warto więc sprawdzić, czy we wniosku wpisujemy poprawny numer rachunku.

Wiadomość głosowa: https://drive.google.com/file/d/1zSToa8aU7SH_Q2toiCmxw8bqrOlcIRDh/view?usp=sharing

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Solna Dolina Jarmark 2021

  Od 23 lipca kolejna odsłona tarczy

Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy ponieśli straty z powodu pandemii będą mogli ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek oraz świadczenie postojowe. Wnioski można składać od 23 lipca.

Nowelizacja Tarczy antykryzysowej zakłada wsparcie dla przedsiębiorców, którzy w jednostkach oświatowych prowadzą sprzedaż środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków (PKD 47.11.Z i 47.19.Z). Choć formalnie ich działalność nie była objęta restrykcjami, to ze względu na zamknięcie szkół, dotkliwie odczuli skutki lockdownu.

Prowadzący sklepiki mogą liczyć na zwolnienie z opłacania składek za listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec. Muszą jednak spełnić warunki wskazane w przepisach i wykazać m.in. spadek przychodów o 40 proc. w określonych miesiącach. Przedsiębiorcy, którzy już opłacili składki, a spełnią warunki do zwolnienia, mogą złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych środków, o ile nie mają zaległości na koncie – wyjaśnia Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne będą też mogli uzyskać świadczenie postojowe tyle razy, w ilu miesiącach zanotowali spadek przychodów o co najmniej 40 proc. Maksymalnie ZUS wypłaci świadczenie postojowe pięć razy w wysokości 2080 zł. Aby uzyskać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek RSP-SK.

Z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. mogą być także zwolnieni piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów (kod PKD 79.90.A). Posłuży do tego wniosek RDZ-M.

Wnioski o zwolnienie ze składek i postojowe można składać od 23 lipca, wyłącznie elektronicznie – przez platformę PUE ZUS. Tam również ZUS zamieści informację o statusie wniosku. Wnioski o umorzenie składek (RDZ-SK dla sklepików szkolnych oraz RDZ-M dla pilotów wycieczek i przewodników) będzie można złożyć do końca września.

ZUS do tej pory udzielił wsparcia przedsiębiorcom na ok. 37,5 mld złotych. W ramach wszystkich odsłon tarczy antykryzysowej Zakład realizował różne formy wsparcia, w tym zwolnienie ze składek (15 mld zł) oraz świadczenie postojowe (6,4 mld zł).

 

 https://drive.google.com/file/d/1U7Lgx56jJLGwOO9QYVtagIr0cWoQ0_Mh/view?usp=sharing

Dobry Start 300 dla ucznia” – spotkanie z ekspertami ZUS w M-GOPS Przedecz

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie oraz pomoże w wypełnieniu wniosku o świadczenie dobry start przy stanowisku komputerowym dla klientów.

Zapraszamy: termin 5 sierpnia 2021 r., od godz. 9:00 do godz. 12:00

Miejsce dyżuru: M-GOPS Przedecz, ul. Kościuszki 2, 62-635 Przedecz

Wizytę na spotkanie z ekspertem ZUS w M-GOPS Przedecz można zarezerwować pod numerem telefonu: 63 2721107 wew. 306

Profil PUE ZUS możesz założyć również samodzielnie

Jak to zrobić? Sprawdź www.zus.pl lub zadzwoń 22 560 16 00

Dzięki profilowi PUE załatwisz większość spraw w ZUS prze Internet

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną:

- z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

- za pośrednictwem portalu Emp@tia,

- przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.dobrty start

 Informacja prasowa

Już ponad 1 mln dzieci objętych wnioskami o 300 plus

 

Ponad 1 milion dzieci zostało objętych wnioskami o świadczenie 300 plus w ramach programu "Dobry start". Od 1 lipca do ZUS wpłynęło już ponad 712 tys. wniosków i z każdym dniem liczba ta rośnie. W Wielkopolsce wpłynęło prawie 58 tys. wniosków o wypłatę świadczenia dla przeszło 83 tys. dzieci.

 

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie 300 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Zainteresowanie świadczeniem 300 plus cały czas rośnie. Od 1 lipca do ZUS z terenu województwa wielkopolskiego wpłynęło prawie 58 tys. wniosków o wypłatę świadczenia dla przeszło 83 tys. dzieci. Co ważne wnioski wpływają wyłącznie drogą elektroniczną, co zdecydowanie usprawnia cały proces – informuje Marlena Nowicka rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Największe zainteresowanie świadczeniem 300 plus jest w województwach: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim oraz pomorskim.

 

Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. Świadczenie z programu „Dobry start” przysługuje w wysokości 300 złotych - raz w roku - na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Świadczenie zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu "Dobry start", także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia, znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS. Potwierdzenie rejestracji profilu na PUE ZUS, klient otrzyma na adres email, który podał we wniosku. Natomiast na numer telefonu
z wniosku otrzyma jednorazowe hasło, które będzie musiał zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS

 

Informację w sprawie świadczenia można otrzymać również na specjalnej infolinii, pod numerem 22 290 22 02, w dni robocze (pn. - pt.) w godz. 8.00 –15.00, a także umawiając się na e-wizytę w ZUS przez internet: www.zus.pl/e-wizyta.

 

Z pomocy pracowników ZUS można również skorzystać podczas licznych dyżurów organizowanych w urzędach i placówkach pocztowych .

Link z nagraniem wideo: https://drive.google.com/file/d/1KSclHfrjot8_MN8yYUmrHclAD3oXqRfY/view?usp=sharing

 

Jak zweryfikować rachmistrza spisowego?

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. W prosty sposób można sprawdzić tożsamość rachmistrza spisowego.

Poproś rachmistrza aby wylegitymował się identyfikatorem i zweryfikuj jego tożsamość poprzez:

specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl/ ,
kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, zaistniały incydent należy niezwłocznie zgłosić na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet lub nie realizowały spisu przez wywiad telefoniczny z rachmistrzem.

Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.

Tożsamość rachmistrza