OGŁOSZENIE
XXVI Sesja Rady Miejskiej w Przedczu odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022r.o godz. 13-tej w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Przedczu

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja Burmistrza o pracy samorządu.
6. Raport o stanie gminy.
a) debata nad raportem,
b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Przedecz
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Przedecz za 2021 rok:
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Przedecz z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Przedecz.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Przedecz.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu „Miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Przedecz”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów rolnych będących własnością Gminy Przedecz.
13.Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów będących własnością Gminy Przedecz.
14.Podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Przedecz.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przedecz na lata 2022 – 2027.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę rodzaju miejscowości Zbijewek -Parcele i Rogóźno.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Robaszewski