OGŁOSZENIE

XXV Sesja Rady Miejskiej w Przedczu odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022r.o godz. 14-tej w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Przedczu

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.

5. Informacja Burmistrza o pracy samorządu.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Kłodawie za 2021 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej PrognozieFinansowej Gminy Przedecz na lata 2022 – 2025.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Przedecz.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Przedecz w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Solna Dolina”.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Przedecz na lata 2022-2025.

12.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przedecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.

13.Sprawozdania z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedczu za 2021 rok.

14.Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Przedecz za rok 2021.

15.Interpelacje i zapytania radnych.

16.Wolne wnioski i informacje.

17.Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady

(-) Jerzy Robaszewski