MIEJSKI DOM KULTURY W KOLE zaprasza do udziału w konkursie „WITRAŻE KWIATÓW I ROŚLIN”

Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Kole, ul. J. Słowackiego 5, 62-600 Koło.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z terenu powiatu kolskiego i miasta Koła. Termin zgłaszania prac konkursowych upływa w dniu 29 kwietnia 2022 r.
§1
1.Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się konkurs “Witraże kwiatów i roślin”.

Witraż jest wykonany z kawałków kolorowego szkła, wprawianych w ołowiane ramki, które stanowią kontur rysunku. Powstałe plamy barwne malowane są przeźroczystymi farbami. Technika witrażu rozwinęła się w sztuce gotyckiej. Znamy je głównie z okien kościołów pochodzących z tego okresu. Renesans witrażownictwa nastąpił na przełomie wieków XIX i XX w sztuce secesji..
Najbardziej znanymi polskimi twórcami witraży są Józef Mehoffer i Stanisław Wyspiański. W XX wieku witraże tworzyli m.in. Jerzy Nowosielski, Adam Stalony-Dobrzański, Edward Kwiatkowski, Teresa Maria Reklewska, Wiktor Ostrzołek.
Warto spojrzeć na ich dzieła i ulec inspiracji, by podjąć próbę projektu lub wykonania własnych witraży.

§ 2
Warunki ogólne
1.Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2.Uczestnikiem konkursu może być osoba, która do 29 kwietnia 2022 r., do godz. 16.00 dostarczy osobiście lub prześle prace do placówki organizatora konkursu na adres: Miejski Dom Kultury w Kole, ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło, pokój nr 10 lub12 wraz z wypełnianymi czytelnie załącznikami (decyduje data wpływu prac do placówki organizatora). Opakowanie – koperta, w których dostarczane będą prace za pośrednictwem poczty tradycyjnej powinny być opatrzone dopiskiem: “Witraże kwiatów i roślin”
3.Konkurs podzielony jest na:
dwie kategorie według zastosowanej techniki:
I – projekt witrażu, przy użyciu innych farb i podłoża niż stosowanym w witrażownictwie
II – witraż
oraz trzy kategorie wiekowe:
I kategoria: klasy 1-3
II kategoria: klasy 4-6 szkół podstawowych
III kategoria: klasy 7-8 szkół podstawowych
4.Przedmiotem Konkursu jest wykonana przez Uczestnika praca plastyczna przedstawiająca kwiaty i inne rośliny ze szczególnym uwzględnieniem poprawności kompozycji. Praca może być wykonana w technice tradycyjnego witrażu, lub w technikach własnych inspirowanych formą witrażu na pleksi albo innego rodzaju plastikowej płaszczyźnie (np. wyciętej z tzw. ofertówki) lub projekt na kartonie. Kształt przedstawionych kwiatów i roślin wyznaczony jest wyraźnym konturem, który zamyka plamę barwną.
Nadesłane prace muszą stanowić element twórczy Uczestnika. Jeden uczestnik może złożyć do 2 prac. Uczestnik musi być ich autorem.
5.Nagrody przyznane zostaną zgodnie z postanowieniami §5 – §7 Regulaminu.
§ 3
Cele konkursu
Celem konkursu jest:
- przybliżenie zjawisk z przestrzeni sztuk plastycznych,
- poznanie artystów i twórców polskich różnorodnych dziedzin sztuki,
- inspirowanie do własnych, twórczych poszukiwań,
- pobudzanie wyobraźni i kreacji artystycznych młodych twórców,
- wyrabianie poczucia estetyki,
- tworzenie i organizowanie przestrzeni w celu ekspozycji prac dzieci i młodzieży.

§ 4
Uczestnicy

1.Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku kwalifikującym się do jednej z trzech grup wiekowych.
2.Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3.Uczestnikiem konkursu jest każdy, kto do dn. 29.04.2022 r. złoży łącznie:
a/pracę konkursową,
b/wypełniony formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do Regulaminu,
c/wypełnione oświadczenie – załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 5
PRACE KONKURSOWE

1.Warunkiem przestąpienia do konkursu jest wykonanie i dostarczenie prac w formie projektu witrażu na papierze lub pracy wykonanej w technice witrażu na szkle lub pleksi.
2.Prosimy o uważne i czytelne wypełnienie wymaganych oświadczeń oraz karty opisu pracy, którą należy przykleić na rewersie pracy, a także dołączenie wymaganych załączników.
3.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, na nieodpłatną publikację jego wizerunku przez Organizatora konkursu na dowolnych polach eksploatacji, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.
4.Termin dostarczenia prac do siedziby Miejskiego Domu Kultury w Kole, ul. J. Słowackiego 5, upływa dn. 29. 04. 2022 r.
5.Ogłoszenie wyników nastąpi dn. 07. 05. 2022 r.
6.Wręczanie nagród laureatom odbędzie się 14. 05. 2015 r., o godz. 12:00, w siedzibie organizatora (62-600 Koło, ul. J. Słowackiego 5).
§ 6
OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1.Prace konkursowe oceni powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.
2.Komisja podczas oceny weźmie pod uwagę:
a/zgodność pracy z tematem konkursu,
b/oryginalność kompozycji,
c/pomysłowość i kreatywność,
d/ogólną estetykę wykonania.
3.Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
4.Komisja Konkursowa przyzna w każdej kategorii trzy równorzędne nagrody (w przypadku wyrównanego poziomu prac Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przyznania nagród) oraz zostanie przyznana nagroda Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole.
5.Komisja Konkursowa przyzna także wyróżnienia.
6.Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora.

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
a/przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
b/nieodpłatną publikację w ramach promocji konkursu i w zakresie działalności organizatora (prezentowanie publicznie w dowolny sposób pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, nazwy miejscowości, z której pochodzi i/lub nazwy szkoły, do której uczęszcza).
2.Niedostarczenie wszystkich wymaganych w regulaminie dokumentów, skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.
3.Uczestnik konkursu ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 8
PRAWA AUTORSKIE

1.Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia pracy konkursowej, oświadcza, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec organizatora za wady prawne zgłoszonej pracy konkursowej.
2.Z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie, bezterminowo i na zasadzie wyłączności przenosi na Miejski Dom Kultury w Kole prawa autorskie i majątkowe do tej pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresach:
a/rozpowszechniania pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
b/utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych,
c/przechowywania i przekazywania pracy konkursowej, w tym w szczególności wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej z wykorzystaniem Internetu,
d/obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono, w tym w szczególności wprowadzanie pracy do obrotu, sprzedaż, użyczanie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie na innych podstawach.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Uczestnik konkursu/opiekun prawny/nauczyciel dokonując zgłoszenia do konkursu, akceptuje wszystkie zasady konkursu określone niniejszym regulaminem.
2.Uczestnik konkursu/opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych organizatora.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn, także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
5.Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki prowadzenia Konkursu. W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzję podejmuje organizator. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.
6.Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.mdk.kolo.pl.
7.Informacji o konkursie udzielą:
a/Aneta Piorun – opiekun konkursu, tel.: 793 760 823.
b/Bożena Gronert-Ubych, tel.: 505 744 720,
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Radomir Piorun – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kole

Załączniki:
1.Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów/nauczycieli.

 

Załącznik nr 1: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Konkurs plastyczny: „…………………………………………………………………………………………….……………………………”
Organizator: Miejski Dom Kultury, ul. J. Słowackiego 5, 62-600 Koło
Termin składania prac: ………………………………………………………….……………………………………………………………...

I. Informacje o autorze:

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:……………………………………………………………………………………………………………

Wiek/ Klasa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres szkoły/ placówki: …........................................................................................................................................................................

Numer telefonu ( rodziców/prawnych opiekunów/nauczycieli): ……………………………...............................................................................

Adres e-mail ( rodziców/prawnych opiekunów/nauczycieli): …………….....................………………………………………………………..

Adres zamieszkania uczestnika konkursu: …………………………………………………………………………………………………….....

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna: …..............................................................................................................................................................

 

II. Praca zgłaszana do konkursu przez: …………………………………………………………………………………………

…....................................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/nauczyciela)

 

ZAŁĄCZNIK nr 2: OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO/NAUCZYCIELA

 Działając w imieniu:....................................................................................................................
                                        (imię i nazwisko uczestnika konkursu)
Niniejszym oświadczam, co następuje:
1.Jestem uprawniona/uprawniony do złożenia niniejszego oświadczenia i reprezentacji ww. uczestnika konkursu
2.Zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień,
3.Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy konkursowej oraz wizerunku uczestnika w Internecie, w mediach, a także na publiczne prezentowanie wizerunku i pracy konkursowej uczestnika na wystawach oraz w trakcie organizowanych spotkań,
4.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych uczestnika dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz w celach związanych z prezentacją jego pracy konkursowej podczas wydarzeń i organizowanych spotkań, na warunkach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
5.Zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem osobistej działalności twórczej uczestnika, przysługuje mu do ww. pracy ogół autorskich praw majątkowych i osobistych,
6.Z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu uczestnik nieodpłatnie, bezterminowo i na zasadzie wyłączności przenosi na Miejski Dom Kultury w Kole autorskie prawa majątkowe do tej pracy na następujących polach eksploatacji w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
a.w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
b.w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych,
c.w zakresie przechowywania i przekazywania pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej z wykorzystaniem Internetu,
d.w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono, w tym w szczególności wprowadzanie pracy do obrotu (sprzedaż, użyczanie, najem), odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie na innych podstawach.
e.z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi, uczestnik wraz z autorskimi prawami majątkowymi do pracy konkursowej przenosi nieodpłatnie na rzecz Miejskiego Domu Kultury w Kole wydany organizatorowi konkursu egzemplarz pracy konkursowej i wyłączne prawo do opracowywania pracy konkursowej oraz zezwolenie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

 ......................................
( miejscowość, data)                                                                    .................................................................................
                                                                                                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/nauczyciela)

 

Pobierz regulamin konkursu oraz załączniki - pobierz...