OGŁOSZENIE O XXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZEDCZU W DNIU 24.02.2022R.

O GODZ. 14:00 W SALI MGOK W PRZEDCZU.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.

5. Informacja Burmistrza o pracy samorządu.

6. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na przebudowę dróg powiatowych w Gminie Przedecz w latach 2020 -2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przedecz na lata 2022 – 2027.

9. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przedecz na 2022 rok.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Przedecz.

13.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2023 rok.

14.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przedczu za rok 2021.

15. Podjecie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przedczu na 2022 rok.

16.Podjecie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Przedczu na 2022 rok.

17.Interpelacje i zapytania radnych.

18.Wolne wnioski i informacje.

19.Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady

(-) Jerzy Robaszewski