Raport z konsultacji w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Zbijewek - Parcele oraz Rogóźno z „części wsi” na „wieś”
RAPORT Z KONSULTACJI
w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Zbijewek-Parcele i Rogóźno

W dniu 14 lutego 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz na podstawie art 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 poz. 1443), art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.), Uchwały Nr VIII/69/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przedecz oraz Zarządzenia Nr 280/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Zbijewek-Parcele ustalonej jako część wsi Zbijewek na Zbijewek-Parcele rodzaj miejscowości wieś oraz Rogóźno ustalonej jako część wsi Chrustowo na Rogóźno rodzaj miejscowości wieś.
Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy Przedecz w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Zbijewek-Parcele ustalonej jako część wsi Zbijewek na Zbijewek-Parcele rodzaj miejscowości wieś oraz Rogóźno ustalonej jako część wsi Chrustowo na Rogóźno rodzaj miejscowości wieś. Konsultacje społeczne skierowane były do wszystkich mieszkańców miejscowości Zbijewek-Parcele i Rogóźno w gminie Przedecz. Konsultacje społeczne przeprowadzono w okresie od 17 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało opublikowane na stronach internetowych Gminy Przedecz w tym na stronie BIP. Ogłoszenie o konsultacjach zostało również wywieszone na tablicach informacyjnych w sołectwach Józefowo (wsie: Józefowo, Zbijewek- Parcele) i Chrustowo (wsie: Chrustowo, Broniszewo, Rogóźno). O ogłoszeniu konsultacji zostali również powiadomieni sołtysi ww. sołectw.
Konsultacje społeczne prowadzone były w formie pisemnych ankiet w terminie od dnia 17 lutego 2022 r. do dnia 25 lutego 2022 r.

Dokumenty związane z przeprowadzeniem konsultacji były dostępne w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Przedecz, u sołtysów oraz były opublikowane na stronach internetowych Gminy Przedecz.

W formularzu konsultacyjnym skierowanym do mieszkańców Zbijewka-Parcele zadano pytanie: Czy chcecie Państwo aby Zbijewek-Parcele stanowił samodzielną wieś, czy jak obecnie część wsi Zbijewek.

Do wyboru były opcje „Jestem za tym aby Zbijewek-Parcele stanowił samodzielną wieś”i „Jestem za tym aby Zbijewek-Parcele stanowił nadal część wsi Zbijewek”.

W formularzu konsultacyjnym skierowanym do mieszkańców Rogóźna zadano pytanie: Czy chcecie Państwo aby Rogóźno stanowiło samodzielną wieś, czy jak obecnie część wsi Chrustowo.

Do wyboru były opcje „Jestem za tym aby Rogóźno stanowiło samodzielną wieś” i „Jestem za tym aby Rogóźno stanowiło nadal część wsi Chrustowo”.

W trakcie konsultacji wpłynęło 7 formularzy od mieszkańców miejscowości Rogóźno. Na wszystkich formularzach zaznaczono opcję: „Jestem za tym aby Rogóźno stanowiło samodzielną wieś”. Nie wpłynął natomiast żaden formularz od mieszkańców wsi Zbijewek-Parcele.

Należy w związku z tym uznać, że mieszkańcy biorący udział w konsultacjach opowiedzieli się za zmianą urzędowego rodzaju miejscowości: Rogóźno ustalonej jako część wsi Chrustowo na Rogóźno rodzaj miejscowości wieś oraz Zbijewek-Parcele ustalonej jako część wsi Zbijewek na Zbijewek-Parcele rodzaj miejscowości wieś,a wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony.

Raport o wynikach konsultacji zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Przedecz, BIP oraz tablicach informacyjnych sołectw Józefowo i Chrustowo. Raport o wynikach konsultacji zgodnie z art 8 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych zostanie dołączony do wniosku skierowanego do ministra właściwego do spraw administracji publicznej w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Zbijewek-Parcele i Rogóźno.

Przedecz, dnia 02.03.2022 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz
/-/ Witold Siwiński


URZĄD MIASTA I GMINY PRZEDECZ
Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz, pow. kolski, woj. wielkopolskie
tel./fax: 63 2738467; 63 2738467 wew. 110
www.przedecz.com.p
https://bip3.wokiss.pl/przedecz/

 

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI

ZBIJEWEK-PARCELE I ROGÓŹNO

 

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów nie będzie można nadawać numerów nieruchomości w miejscowościach stanowiących część wsi. Dlatego konieczne jest, aby miejscowości „Zbijewek-Parcele” - część wsi Zbijewek i „Rogóźno” - cześć wsi Chrustowo przekształcić w samodzielne wsie.
Zmiana ta nie spowoduje zmiany w nazwie miejscowości.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONULTACJI SPOŁECZNYCH:
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie pisemnych ankiet przygotowanych dla mieszkańców miejscowości Zbijewek-Parcele i Rogóźno.
Druki ankiet (załącznik 1 i 2) dostępne są na stronie www.przedecz.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – https://bip3.wokiss.pl/przedecz/
Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy Przedecz Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz

w terminie od 17 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r.

Wyniki konsultacji mają charakter pomocniczy i nie są wiążące dla organów Gminy.


Zarządzenie Nr 280/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Przedeczz dnia 14.02.2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/69/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przedecz, zarządzam co następuje:

§ 1
Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z mieszkańcami Zbijewek-Parcele i Rogóźno.

§ 2
Konsultacje zostaną przeprowadzone na obszarze miejscowości Gminy Przedecz wymienionych w § 1 w dniach od 17 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r.

§ 3
1. Konsultacje ze względu na panującą w kraju pandemię i ograniczenia sanitarne związane możliwością organizacji bezpośrednich spotkań zostaną przeprowadzone w formie pisemnych ankiet stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.
2. Informacje dot. konsultacji społecznych dostępne są na stronie www.przedecz.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – https://bip3.wokiss.pl/przedecz/.
3. Zgłaszanie uwag, opinii i wniosków następuje poprzez wypełnienie formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.
4. Wypełnione formularze należy przesłać w terminie określonym w § 2 niniejszego zarządzenia:
a) listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy Przedecz, Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz,
b) elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wpisując „Konsultacje zmiana rodzaju miejscowości”.

§ 4
Jako jednostkę organizacyjną odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji wskazuję Urząd Miasta i Gminy Przedecz.

§ 5
Zarządzenie oraz wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie www.przedecz.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Przedecz.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 do zarządzenia nr 280/2022 - Ankieta dotycząca zmiany rodzaju miejscowości "Zbijewek - Parcele" - część wsi Zbijewek na "Zbijewek - Parcele" - wieś - pobierz....

Załącznik 2 do zarządzenia nr 280/2022 - Anketa dotycząca zmiany rodzaju miejscowości "Rogóźno" - część wsi Chrustowo na "Rogóźno" - wieś - pobierz....