INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW  W SPRAWIE ZMIANY STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz informuje, że w dniu 07.11.2019r. Rada Miejska w Przedczu podjęła nowe uchwały:

* uchwałę Nr IX/70/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, zgodnie z którą od 01.01.2020r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie miesięczna stawka opłaty wynosi 16 zł od osoby,

2) jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostuje bioodpady, zostanie zwolniony z części opłaty - miesięczna stawka wynosi 14 zł od osoby,

3) konsekwencją nie wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów będzie zastosowanie stawki opłaty podwyższonej w wysokości 32 zł od osoby naliczonej na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz (zgodnie z zapisami ustawy 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.),

* uchwałę Nr IX/71/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Przedecz.

Na podstawie ww uchwały zmianie uległ druk deklaracji, który stanowi załącznik do niniejszego pisma. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia nowych deklaracji, które należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz, względnie u sołtysa w terminie do 31.12.2020r.

Ponadto, przypominam, że godnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.):

  1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  2. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. W przypadku zmiany liczby osób lub danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
  4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.
  5. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz oraz właściciela nieruchomości. Burmistrz, na podstawie powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej(32zł od osoby).
  6. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7(informacja o posiadaniu kompostownika): nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia Burmistrzowi Miasta i Gminy Przedecz, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłat można dokonywać poprzez wpłatę na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Witkowo oddział Przedecz nr 57 8538 1025 0100 0101 2000 0005, w kasie Urzędu Miasta i Gminy Przedecz lub w drodze inkasa u sołtysa, w poniższych terminach:

– do dnia 31 marca za pierwszy kwartał;

– do dnia 30 czerwca za drugi kwartał;

– do dnia 30 września za trzeci kwartał;

– do dnia 30 listopada za czwarty kwartał.

W przypadku nieuiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uiszczenia jej w mniejszej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r., poz. 1438 ze zm.)

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz

                                                                                                           / - / Witold Siwiński