WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie: Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia: 04.04.2022 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach: Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji w Koninie przy ul. Wyszyńskiego, wartość stężenia dobowego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu wyniosła 110,6 μg/m3.
Obszar przekroczenia: Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował obszar miasta Konina.
Ludność narażona: Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 72 539.
Przyczyny Warunki meteorologiczne: silny wiatr, długotrwała susza.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania w dniu 05.04.2022 r.

INFORMACJE O GRUPACH NARAŻONYCH
Wrażliwe grupy ludności
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożności w czasie występowania stężeń pyłu zawieszonego PM10 przekraczających poziom informowania Ogół ludności:
- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:
- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

DZIAŁANIA, KTÓRE POWINNY BYĆ PODEJMOWANE W CELU OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych
•Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych będących integralną częścią Programów Ochrony Powietrza: https://www.umww.pl/programy-ochrony-powietrza

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 05.04.2022 r. godz. 9:00
Podstawa prawna
•ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 t.j.)
•rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
Źródła danych
•Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu
Publikacja:https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/15

 Pobierz treść komunikatu - pobierz pdf...