Przedecz, 19.11.2021r.

Szanowni Mieszkańcy!

W dniu 04.11.2021r. zostały podjęte uchwały dotyczące gospodarki odpadami. Zmiany podyktowane są ciągle wzrastającymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów. Dotyczą częstotliwości odbioru bioodpadów oraz selektywnego zbierania popiołu z palenisk domowych. W związku z powyższym, od 1 stycznia 2022 roku:

  1. Właściciele nieruchomości, mający do zagospodarowania popiół z palenisk domowych zapewniają (na własny koszt) pojemnik do gromadzenia popiołu. W pojemniku może znajdować się tylko i wyłącznie popiół! Należy także pamiętać, aby nie wrzucać do pojemników gorącego popiołu, ani też nie zalewać popiołu w pojemniku wodą.
  2. Właściciele nieruchomości nie posiadający kompostownika mogą wystawić maksymalnie 2 brązowe worki z bioodpadami. Nadmiar można własnym transportem dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ZGKiM Przedecz, ul. 70 -lecia Niepodległości 2).
  3. Podstawowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła 22 zł od osoby. Jeżeli właściciel nieruchomości zdecyduje się kompostować bioodpady, zostanie zwolniony z części opłaty a miesięczna stawka wynosić będzie 20 zł od osoby (w przypadku braku zmian dotyczących liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, bądź sposobu zagospodarowania bioodpadów, nie jest konieczne składanie nowej deklaracji. Stosowne zawiadomienie zostanie wysłane w pierwszym kwartale 2022r.)
  4. Częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych, będzie odbywać się następująco:

Frakcje odpadów komunalnych

Częstotliwość odbioru

Teren miasta

Teren wiejski

Zmieszane odpady komunalne - pojemnik

 

1 x miesiąc

 

1 x miesiąc

Metale i tworzywa sztuczne – żółty worek

1 x miesiąc

1 x miesiąc

Szkło – zielony worek

 

1 x kwartał

1 x kwartał

Papier – niebieski worek

1 x kwartał

1 x kwartał

Bioodpady – brązowy worek

W miesiącach :

listopad – marzec – 1 x miesiąc

kwiecień – październik – 2 x miesiąc

Maksymalnie 2 worki – bezpośrednio z nieruchomości (nadmiar można dostarczyć własnym transportem do PSZOK)

1 x miesiąc

Maksymalnie 2 worki – bezpośrednio z nieruchomości (nadmiar można dostarczyć własnym transportem do PSZOK)

Popiół z palenisk domowych – pojemnik

W miesiącach :

październik – kwiecień – 1 raz w miesiącu

maj – wrzesień – 1 raz w lipcu

 

W miesiącach :

październik – kwiecień – 1 raz w miesiącu

maj – wrzesień – 1 raz w lipcu

Przypominam i apeluję także o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów, gdyż konsekwencją nie wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów będzie zastosowanie stawki opłaty podwyższonej do kwoty 44 zł od osoby naliczonej na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz (zgodnie z zapisami ustawy 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.). Pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne mogą sprawdzać poprawność selektywnej zbiórki popiołu oraz pozostałych frakcji odpadów komunalnych. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie właściciele nieruchomości muszą się liczyć z koniecznością uiszczania wyższych opłat za odpady.

Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz

/ - / Witold Siwiński