INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 

Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz informuje, że w dniu 28.01.2021r. Rada Miejska w Przedczu uchwałę Nr XVII/127/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, zgodnie z którą od 01.03.2021r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie miesięczna stawka opłaty wynosi 20 zł od osoby,

2) jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostuje bioodpady, zostanie zwolniony z części opłaty - miesięczna stawka wynosi 18 zł od osoby,

3) konsekwencją nie wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów będzie zastosowanie stawki opłaty podwyższonej w wysokości 40 zł od osoby naliczonej na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz (zgodnie z zapisami ustawy 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.),

Zgodnie z art. 6m ust. 2a. w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Z uwagi na fakt, iż zmiana stawki obowiązuje od 01.03.2021r. a termin płatności przypada na 31.03.2021r. opłatę:

- za styczeń i luty należy obliczyć z zastosowaniem stawki 14 zł (w przypadku posiadania kompostownika) lub 16 zł (w przypadku braku kompostownika)

- za marzec należy obliczyć z zastosowaniem stawki 18 zł (w przypadku posiadania kompostownika) lub 20 zł (w przypadku braku kompostownika).

Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz

/ - / Witold Siwiński