Przedecz, 19.11.2021r.

Szanowni Mieszkańcy!

W dniu 04.11.2021r. zostały podjęte uchwały dotyczące gospodarki odpadami. Zmiany podyktowane są ciągle wzrastającymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów. Dotyczą częstotliwości odbioru bioodpadów oraz selektywnego zbierania popiołu z palenisk domowych. W związku z powyższym, od 1 stycznia 2022 roku:

  1. Właściciele nieruchomości, mający do zagospodarowania popiół z palenisk domowych zapewniają (na własny koszt) pojemnik do gromadzenia popiołu. W pojemniku może znajdować się tylko i wyłącznie popiół! Należy także pamiętać, aby nie wrzucać do pojemników gorącego popiołu, ani też nie zalewać popiołu w pojemniku wodą.
  2. Właściciele nieruchomości nie posiadający kompostownika mogą wystawić maksymalnie 2 brązowe worki z bioodpadami. Nadmiar można własnym transportem dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ZGKiM Przedecz, ul. 70 -lecia Niepodległości 2).
  3. Podstawowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła 22 zł od osoby. Jeżeli właściciel nieruchomości zdecyduje się kompostować bioodpady, zostanie zwolniony z części opłaty a miesięczna stawka wynosić będzie 20 zł od osoby (w przypadku braku zmian dotyczących liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, bądź sposobu zagospodarowania bioodpadów, nie jest konieczne składanie nowej deklaracji. Stosowne zawiadomienie zostanie wysłane w pierwszym kwartale 2022r.)
  4. Częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych, będzie odbywać się następująco:

Frakcje odpadów komunalnych

Częstotliwość odbioru

Teren miasta

Teren wiejski

Zmieszane odpady komunalne - pojemnik

 

1 x miesiąc

 

1 x miesiąc

Metale i tworzywa sztuczne – żółty worek

1 x miesiąc

1 x miesiąc

Szkło – zielony worek

 

1 x kwartał

1 x kwartał

Papier – niebieski worek

1 x kwartał

1 x kwartał

Bioodpady – brązowy worek

W miesiącach :

listopad – marzec – 1 x miesiąc

kwiecień – październik – 2 x miesiąc

Maksymalnie 2 worki – bezpośrednio z nieruchomości (nadmiar można dostarczyć własnym transportem do PSZOK)

1 x miesiąc

Maksymalnie 2 worki – bezpośrednio z nieruchomości (nadmiar można dostarczyć własnym transportem do PSZOK)

Popiół z palenisk domowych – pojemnik

W miesiącach :

październik – kwiecień – 1 raz w miesiącu

maj – wrzesień – 1 raz w lipcu

 

W miesiącach :

październik – kwiecień – 1 raz w miesiącu

maj – wrzesień – 1 raz w lipcu

Przypominam i apeluję także o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów, gdyż konsekwencją nie wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów będzie zastosowanie stawki opłaty podwyższonej do kwoty 44 zł od osoby naliczonej na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz (zgodnie z zapisami ustawy 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.). Pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne mogą sprawdzać poprawność selektywnej zbiórki popiołu oraz pozostałych frakcji odpadów komunalnych. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie właściciele nieruchomości muszą się liczyć z koniecznością uiszczania wyższych opłat za odpady.

Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz

/ - / Witold Siwiński

WFOŚGW Plakat A4 Drzwi Otwarte Programu Czyste Powietrze

 INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 

Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz informuje, że w dniu 28.01.2021r. Rada Miejska w Przedczu uchwałę Nr XVII/127/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, zgodnie z którą od 01.03.2021r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie miesięczna stawka opłaty wynosi 20 zł od osoby,

2) jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostuje bioodpady, zostanie zwolniony z części opłaty - miesięczna stawka wynosi 18 zł od osoby,

3) konsekwencją nie wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów będzie zastosowanie stawki opłaty podwyższonej w wysokości 40 zł od osoby naliczonej na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz (zgodnie z zapisami ustawy 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.),

Zgodnie z art. 6m ust. 2a. w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Z uwagi na fakt, iż zmiana stawki obowiązuje od 01.03.2021r. a termin płatności przypada na 31.03.2021r. opłatę:

- za styczeń i luty należy obliczyć z zastosowaniem stawki 14 zł (w przypadku posiadania kompostownika) lub 16 zł (w przypadku braku kompostownika)

- za marzec należy obliczyć z zastosowaniem stawki 18 zł (w przypadku posiadania kompostownika) lub 20 zł (w przypadku braku kompostownika).

Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz

/ - / Witold Siwiński

Informacja o ryzyku przkroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 31.12.2020r - pobierz...

5frakcji plakat pandemia

"Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Przedecz przez przebudowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków"

RFIL Przedeczjpg

Informacja o ryzyku przkroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - pobierz....

Zbieraniem zużytej folii po kiszonkach,sianokiszonkach, opakowaniowej, worków po nawozach sztucznych, worków typu big - bag powstających w gospodarstwach rolnych  zajmuje się:

 PHU "SO-MASZ" s. c. Janusz i Krzysztof Socha

ul. Leśników Polskich 65,

98-100 Łask

tel. 43 675 15 35, kom. 663 536 002

 Odbiór odpadów odbywa się za opłatą po wcześniejszym uzgodnieniu z ww firmą.

"Moja Woda" 100 milionów złotych na 20 tysięcy przydomowych retencji.

szczegóły - https://www.nfosigw.gov.pl/

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW  W SPRAWIE ZMIANY STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz informuje, że w dniu 07.11.2019r. Rada Miejska w Przedczu podjęła nowe uchwały:

* uchwałę Nr IX/70/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, zgodnie z którą od 01.01.2020r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie miesięczna stawka opłaty wynosi 16 zł od osoby,

2) jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostuje bioodpady, zostanie zwolniony z części opłaty - miesięczna stawka wynosi 14 zł od osoby,

3) konsekwencją nie wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów będzie zastosowanie stawki opłaty podwyższonej w wysokości 32 zł od osoby naliczonej na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz (zgodnie z zapisami ustawy 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.),

* uchwałę Nr IX/71/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Przedecz.

Na podstawie ww uchwały zmianie uległ druk deklaracji, który stanowi załącznik do niniejszego pisma. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia nowych deklaracji, które należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz, względnie u sołtysa w terminie do 31.12.2020r.

Ponadto, przypominam, że godnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.):

  1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  2. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. W przypadku zmiany liczby osób lub danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
  4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.
  5. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz oraz właściciela nieruchomości. Burmistrz, na podstawie powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej(32zł od osoby).
  6. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7(informacja o posiadaniu kompostownika): nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia Burmistrzowi Miasta i Gminy Przedecz, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłat można dokonywać poprzez wpłatę na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Witkowo oddział Przedecz nr 57 8538 1025 0100 0101 2000 0005, w kasie Urzędu Miasta i Gminy Przedecz lub w drodze inkasa u sołtysa, w poniższych terminach:

– do dnia 31 marca za pierwszy kwartał;

– do dnia 30 czerwca za drugi kwartał;

– do dnia 30 września za trzeci kwartał;

– do dnia 30 listopada za czwarty kwartał.

W przypadku nieuiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uiszczenia jej w mniejszej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r., poz. 1438 ze zm.)

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz

                                                                                                           / - / Witold Siwiński

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zapraszają na emisję filmu „Stop suszy” z udziałem aktora i ambasadora projektu Łukasza Nowickiego. Wody Polskie otwierają społeczną dyskusję na temat zjawiska suszy w Polsce. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia spotu
                                                             STOP SUSZY!

Ogłoszenie o naborze w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (dalej: Program)

Cel Programu

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1332, z późn. zm.), należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania.

Przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, dla którego zostały uzyskane zgody na rozpoczęcie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Beneficjenci

Beneficjentami są osoby fizyczne:

1. posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 Programu. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.

2. które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

1. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez:

a. aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW w Poznaniu),

b. użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu,

c. użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej w każdym z powyżej wymienionych przypadków, konieczne jest zarejestrowanie konta na Portalu Beneficjenta na stronie WFOŚiGW.

Dopiero po zarejestrowaniu konta będzie możliwe pobranie elektronicznej wersji wniosku. Tak pobrany wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić i złożyć poprzez Portal Beneficjenta (dodatkowo wymagana wersja papierowa) ,  lub poprzez ePUAP po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (wysyłka wniosku wyłącznie elektronicznie – wymagana wyłącznie wersja elektroniczna).

W przypadku, gdy wersja elektroniczna wniosku będzie wysyłana przy użyciu ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, należy również pamiętać o załączeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych załączników do wniosku.

2. W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego wersje papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW. Pełna instrukcja składania wniosku przy użyciu Portalu Beneficjenta została udostępniona w Bazie Wiedzy portalu.

3. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną w sposób o którym mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie WFOŚiGW).

4. Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje:

a. dla wniosku składanego przy użyciu aplikacji internetowej – data jego wysłania na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

b. dla wniosku w formie papierowej, w tym dla wniosku składanego przez aplikację internetową bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP:

a) termin wpływu wniosku do kancelarii WFOŚiGW – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście albo za pośrednictwem kuriera, lub

b) data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.).

5. Sposób potwierdzenia terminu wpływu wniosku do WFOŚiGW:

a. wnioski w wersji elektronicznej złożone poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP) po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (wyłącznie wersja elektroniczna) –  potwierdzenie wygenerowane przez powyższy system (UPP,UPO).

b. wnioski składane przez Portal Beneficjenta –  potwierdzenie na dostarczonej do biura WFOŚiGW wersji papierowej wniosku w Portalu Beneficjenta (zgodną z przesłaną wersją elektroniczną), potwierdzeniem terminu wpływu jest stempel kancelarii na pierwszej stronie wniosku  o dofinansowanie lub  potwierdzenie odbioru przesyłki.

c. wnioski w wersji papierowej (wypełniane ręcznie) – potwierdzeniem terminu jest stempel kancelarii na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie lub potwierdzenie odbioru przesyłki.

6. Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

7. Wniosek o dofinansowanie złożony do niewłaściwego WFOŚiGW zostanie zwrócony wnioskodawcy bez rozpatrzenia wraz z informacją o właściwym terytorialnie WFOŚiGW.

8. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.

Budżet naboru

Budżet na realizację celu programu wynosi do 103 mld zł, w tym:

1. dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacje) – do 63,3 mld tys. zł,

2. dla zwrotnych form dofinansowania (pożyczki) – do 39,7 mld tys. zł.

Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:

1. Dotacji,

2. Pożyczki,

3. Dotacji i pożyczki.

Intensywność dofinansowania

Grupa

Kwota miesięcznego dochodu / osoba

[zł]

Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

 uzupełnienie do wartości dotacji

 pozostałe koszty kwalifikowane

1

2

3

4

5

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 – 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 – 1000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1001 – 1200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1201 – 1400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1401 – 1600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyżej 1600

do 30%

do 70%

do 100%

1. Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych.

2. Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Kwota ta jest określona we wniosku o dofinansowanie; zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

Warunki dofinansowania

1. Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie.

2. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat; okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.

3. Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy.

4. Wnioskowanie o udzielenie dofinansowania w formie dotacji nie wymaga równoczesnego wnioskowania o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki. Beneficjent może ubiegać się wyłącznie
o dofinansowanie w formie dotacji, wyłącznie o dofinansowanie w formie pożyczki lub dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.

Kwalifikowalność wydatków

1. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r., z zastrzeżeniem że,

a. przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

b. okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

c. przedsięwzięcie zostało rozpoczęte po 01.01.2018 r. i nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem  złożenia wniosku o dofinansowanie;

d. przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;

2. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł;

3. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji  wynosi 53 tys. zł;

4. Szczegółowe limity jednostkowych kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych zakresów prac w ramach przedsięwzięcia są podane w Programie priorytetowym w punkcie 9 „Maksymalne koszty jednostkowe”;

5. Wymagania dla dokumentacji, usług, urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych stanowiących koszty kwalifikowane są określone w załączniku nr 1 „Wymagania techniczne” do Programu priorytetowego.

6. Rodzaje kosztów kwalifikowanych wskazane są w punkcie 6 Programu priorytetowego.

Rodzaje przedsięwzięć

1. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:

a. demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690)

b. instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły  na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody,  wraz z przyłączami

c. zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego, dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki

d. wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

2. Zakres rzeczowy przedsięwzięć do dofinansowania w ramach Programu powinien być zgodny z zakresem i warunkami kosztów kwalifikowanych wymienionych w punkcie 6 Programu.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Pan Robert Złotek, nr tel.: 61 845 62 21

zarzadzenie wojewodztwa wielkopolskiego