Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy Przedecz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-04-27

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-08

Przeprowadzono samoocenę dostępności strony dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny stron:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Przedecz jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.

  • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

  • Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

  • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Przedecz posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;

Data sporządzenia deklaracji

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Data ostatniej aktualizacji deklaracji

  • Deklarację zaktualizowano dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Przedecz.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.

Koordynatorem ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy, Przedecz, wyznaczonym Zarządzeniem nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz z dnia 14 września 2020r. jest Katarzyna Białkowska – Gawrysiak.

Dane kontaktowe:

Katarzyna Białkowska – Gawrysiak

Urząd Miasta i Gminy Przedecz

Plac Wolności 1

62 – 635 Przedecz

tel. 63 27 38 467 wew. 126

e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 14 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo - skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku, w którym siedzibę ma Urząd Miasta i Gminy Przedecz - Plac Wolności 1, przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do  budynku umożliwia wjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych 

Aplikacje mobilne

Brak informacji