WYKAZ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2017 r.

I. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Żarowie.  Wykonawcą robót była firma „FUNAM” Sp. z o. o. z Wrocławia. Wartość robót budowlanych wynosi 1 873 183,22 zł.

 SUW

suwi

 

II. Przebudowa dróg gminnych – z tłucznia kamiennego:

  1.Przebudowa drogi gminnej Dziwie Kol. Góry o długości 550 mb z tłucznia kamiennego (grubość warstwy 15cm), o szerokości 3,50 m. Koszt zadania wyniósł: 79 750,00 zł

Dziwie Kol. Góry

 

 

  2.Przebudowa drogi gminnej Przedecz - Arkuszewo(górna droga) o długości 550 mb z tłucznia kamiennego (grubość warstwy 15 cm) o szerokości 4,00 m wraz z poboczami.

Wykonawcą robót był Zakład Handlowo - Usługowy Jacek Mielcarek ze Ślesin. Koszt zadania wynosił: 89 650,00 zł.

Przedecz Arkuszewo Górna droga

 

 3. Przebudowa drogi gminnej na ul. Ogrodowej w Przedczu”. Długość drogi 300 mb, szerokość 3,00 mb, grubość warstwy tłucznia kamiennego po zagęszczeniu 15 cm. Koszt zadania 39 850,00zł. (brutto)

Wykonawcą robót jest Zakład Handlowo-Usługowy Jacek Mielcarek ze Ślesina.

 

 ul. Ogrodowa

 

III. Przebudowa dróg – drogi asfaltowe.

  1. Przebudowa drogi gminnej we wsi Broniszewo” o długości 530 mb; szerokość jezdni asfaltowej 4,0 m, grubość wyrównania tłuczniem kamiennym średnio 7 cm, grubość warstwy ścieralnej 5 cm z betonu asfaltowego wraz z uzupełnieniem poboczy + przebudowa odcinka drogi o dł. 80 mb ,szer. 4,00 m , gr. warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej 5cm. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A w Kol. Koszt zadania wyniósł 161 532,21 zł

Broniszewo

 2. „Przebudowa drogi gminnej tłuczniowej we wsi Karolewo” o długości około 870 mb, szerokość jezdni asfaltowej 4,0 m, grubość wyrównania tłuczniem kamiennym kamieniem średnio 7 cm, grubość warstwy ścieralnej 5 cm z betonu asfaltowego wraz z uzupełnieniem poboczy. Koszt zadania zgodnie z umową wyniósł: 227 029,10 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A w Kole.

Karolewo

 

3. „ Przebudowa drogi gminnej we wsi Holenderki - Józefowo” o łącznej długości 1,470 km, wyrównanie na istniejącym tłuczniu średnio 7 cm, w dalszej części podbudowa z tłucznia o gr. 20cm, szerokość jezdni asfaltowej od 3,5m do 4,0 m , grubość warstwy ścieralnej 5 cm + uzupełnienie poboczy. Koszt zadania zgodnie z umową wyniósł: 478 022,28 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S. A. w Kole.

 Holenderki Józefowo

 

4. Przebudowa drogi w Przedczu (górna droga)- dł. 355 mb podbudowa z tłucznia kamiennego o gr. 15 cm wykonała Firma Handlowo-Usługowa Jacek Mielcarek ze Ślesina. Wartość robót 35 000,00 zł. Nawierzchnię asfaltową wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A w Kole. Szerokość drogi 4 m, wyrównanie podbudowy tłuczniem o średniej gr. 8 cm, grubość warstwy mineralno-asfaltowej 5cm. Wartość wykonanych robót 99 977,48 zł.

Górna Droga

 

IV. Przebudowa drogi powiatowej – ul. Umińskiego w Przedczu.

Wykonawcą robót była firma MK STELLA z Koła. Koszt zadania wyniósł: 318 178,25zł. Gmina Przedecz partycypowała w 40% wartości zadania tj. w kwocie : 127 271, 30 zł.

Umińskiego

 

V. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej w Przedczu.

Wykonawcą robót na tym zadaniu była Firma Jakubowski Sp. z o.o. z Zagórowa. Wartość robót budowlanych zgodnie z umową wyniosła 169 149,43 zł.

 kanalizacja

VI. Docieplenie ścian wraz z tynkiem strukturalnym budynku szkoły w Przedczu.

Zadnie dotyczyło docieplenia skrzydła szkoły nauczania początkowego,stołówki i kuchni .Wykonawcą robót była Firma Pana Romana Skalińskiego z Kłodawy. Koszt zadania wyniósł 135 358,25 zł.

 Docieplenie szkoły

VII. Renowacja wieży lotniczej – punktu widokowego z czasów II wojny światowej w Katarzynie.

Wykonawcą robót był Zakład Handlowo-Usługowy Jacek Mielcarek ze Ślesina. Koszt zadania wyniósł: 47 598,80zł.

Patrolka Katarzyna

VIII. Przebudowa ulicy 1-go Maja w Przedczu.

Zadanie to było realizowane wspólnie z Powiatem Kolskim. Wartość robót budowlanych wyniósł: 168 707,21 zł. Wykonawcą robót jest Firma Handlowo - Usługowa , Dorota Zawlik z Umienia.

Jednoczenie na tej ulicy wykonywane jest nowe stylowe oświetlenie uliczne przez Firmę ELMIAR , Franciszek Nowicki ze Ślesina . Koszt zadania wyniósł 27 678,00 zł. W ramach tej inwestycji zostaną zamontowane 4 kompletne słupy oświetleniowe z oprawami typu ROSA.II.

1 Maja

IX. Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Władysława Umińskiego w Przedczu.

sala gimnastyczna

X. Przebudowa drogi gminnej Zalesie Katarzyna.

Katarzyna

XI. Przebudowa drogi gminnej we wsi Dziewczopólko.

Dziewczopolko

XII. Przebudowa drogi gminnej we wsi Dziwie - do lasu.

 

Dziwie do lasu

XIII. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziwie - Parcele.

Dziwie Parcele

 XIV. Utworzenie siłowni plenerowej w parku koło Zamku.

siłownia k. Zamku

XV. Budowa chodnika na ul. Wyszyńskiego w Przedczu.

 chodnik Wyszyńskiego