Notatka prasowa

 

Przedecz – pionier zeroemisyjnego szkolnego transportu w Wielkopolsce

 

Gmina Przedecz w czerwcu 2020 roku rozpoczęła działania w celu pozyskania środków na zakup autobusu szkolnego z elektrycznym napędem. W tym celu został złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt zakłada zakup dużego elektrycznego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży a także zakup i montaż stacji ładowania autobusu i instalacji fotowoltaicznej produkującej energię przeznaczoną do częściowego pokrycia potrzeb autobusu oraz szkolenie kierowcy.

 

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie a Przedecz, jako jedyna gmina
z Wielkopolski, pozyskała dofinansowanie inwestycji. Podczas uroczystego spotkania w dniu 16.06.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pan Witold Siwiński, przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Teresy Dereszewskiej zawarł umowę na realizację operacji. Wartość złożonego wniosku wynosi 2.742.900 zł a wartość dofinansowania- pozyskanego w maksymalnej wysokości- wyniosła 90 % czyli 2.468.610 zł. Dodatkowo zaplanowano wykorzystanie preferencyjnej pożyczki ze środków Funduszu na pokrycie wkładu własnego w kwocie 274 290 zł na okres 5 lat. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to IV kwartał 2022 roku. Przedecki autobus elektryczny będzie pierwszym szkolnym autobusem
w Wielkopolsce z napędem eklektycznym, stanowiącym własność gminy.

 

Środki na zakup zeroemisyjnych autobusów pochodzą z programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) – KANGUR – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Z programu „Kangur” NFOŚiGW dofinansuje przedsięwzięcia zmniejszające zużycie paliw w transporcie
w gminach. Dzięki atrakcyjnemu dofinansowaniu samorządy mogły wnioskować o dofinansowanie zakupu ekologicznych autobusów, znacząco poprawiając komfort podróży dzieci do szkoły.

„Inwestujemy w rozwiązania niosące lepszą jakość życia ludzi. Ekologiczny transport to konkretne korzyści dla mieszkańców – mniejsze zanieczyszczenie powietrza i mniejszy hałas – a jednocześnie dla samorządów i operatorów taboru, którzy dzięki nowoczesnym technologiom będą mogli łatwiej i taniej organizować komunikację w regionie. Program „Kangur” to istotny element naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu” – podkreślił  Michał Kurtyka - Minister Klimatu i Środowiska, który spotkał się z samorządowcami po podpisaniu umów (źródło: http://www.nfosigw.gov.pl).

Realizacja operacji pozwoli na zamianę stosowanego dotychczas w gminie autobusu spalinowego na autobus elektryczny. Dzięki wymianie środka transportu zostanie zredukowana na obszarze gminy emisja dwutlenku węgla, ilość pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) oraz emisja tlenków azotu i benzo(a)pirenu w sektorze transportu. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne, jakość powietrza i poprawi warunki życia mieszkańców gminy. Projekt przewiduje dostosowanie autobusu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Gmina Przedecz, ze względu na swój wiejski charakter i małą ilość połączeń komunikacji publicznej, obejmuje dowozem wszystkich uczniów zgłaszających potrzebę dowozu. Planowany do zakupu pojazd będzie dysponował około 40 miejscami siedzącymi i dziennie obsługiwał ponad 200 km tras obejmujących dowóz dzieci i ich powrót do domów.

Gmina Przedecz od kilku lat realizuje projekty ekologiczne, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Między innymi, obecnie na terenie gminy funkcjonuje już 27 ulicznych latarni korzystających z odnawialnych źródeł energii: słońca i wiatru a kolejnych 8 lamp solarno- wiatrowych będzie zamontowanych do końca wakacji. Zakończono w ostatnich dniach montaż dużej instalacji fotowoltaicznej przeznaczonej do produkcji energii na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Przedczu. Trwają także prace mające na celu wymianę sodowych opraw w istniejących, tradycyjnych ulicznych latarniach na oświetlenie LED-owe z inteligentnym systemem zarządzania. Realizacja ekologicznych inicjatyw przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego gminy i zmniejsza wykorzystanie nieodnawialnych zasobów energetycznych.

 a20210616 111307

a20210616 111420

 

 

Tabliczka