Zadania inwestycyjne, remontowe i pozostałe zrealizowane w 2021 w Gminie Przedecz

I. Inwestycje drogowe:

1. Zadanie pt. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny – Nowa Wieś Wielka”
Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej Lipiny- Nowa Wieś Wielka na długości 1.252 mb. Koszt przebudowy wyniósł ogółem 331.756,24 zł. Zadanie finansowane z budżetu Gminy Przedecz oraz ze środków uzyskanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach wsparcia na inwestycje w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 132.750,00 zł.

20210802 103256a

20210802 103251

2. Zadanie pt. „Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi Wielkiej”.
Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi Wielkiej na długości 932,55 mb. Koszt przebudowy drogi gminnej wyniósł ogółem 219.052,48 zł. Zadanie fiansowane z budżetu Gminy Przedecz.

3. Zadanie pt. „Przebudowa drogi gminnej w Łączewnej”
Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej w Łączewnej na długości 371,45 mb.
Koszt przebudowy wyniósł ogółem 90.371,80 zł. Dodatkowo wykonano remont zjazdów na drodze gminnej w Łączewnej za kwotę 5.538,17 zł. Zadanie finansowane z budżetu Gminy Przedecz.

4. Zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz- Dziwie – Nowa Wieś Wielka”
Powiat Kolski rozpoczął realizację zadania wspólnie z Gminą Przedecz już w 2020 roku, kiedy to została opracowana dokumentacja projektowa i złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi na długości długość 3,35 km począwszy od ulicy Kościuszki w Przedczu ( od ronda) do Świetlicy Wiejskiej w Dziwiu. Prace, oprócz poszerzenia jezdni  i wykonania nowej nawierzchni asfaltowej zakładają wykonanie zjazdów, utwardzenie poboczy i budowę chodników z kostki brukowej. W ramach przebudowy drogi zostanie wykonana częściowo kanalizacja deszczowa na terenie miasta Przedecz oraz wymieniony przepust w Dziwiu. Jest to jedna z najważniejszych dróg na terenie Gminy Przedecz. Ma znaczenie strategiczne ze względu na połączenie województwa wielkopolskiego z województwami łódzkim i kujawsko-pomorskim poprawiając bezpieczeństwo i zapewniając dostęp mieszkańcom do podstawowych usług: Urzędów, MOPS, Szkół, Przychodni, Banków, Poczty. Powiat Kolski otrzymał dofinansowanie 70 % wartości inwestycji. Inwestycja będzie realizowana w latach 2021- 2022.
Na jesieni 2021 r. rozpoczęto roboty ziemne, pobudowano kanalizację deszczową w ul. Kościuszki, wykonano poszerzenia drogi (podbudowa), wyrwano pnie drzew. Wartość wykonanych robót na dzień 31.12.2021 r. wynosi 980.783,18 zł. Zakończenie robót planowane jest w połowie roku 2022. Wartość całkowita zadania po przetargu wynosi 5.426.090,63 zł brutto. Wkład własny Gminy Przedecz wyniesie 40 % kwoty wkładu własnego, która zostanie ustalona po dofinansowaniu zadania i rozliczeniu inwestycji przez Powiat Kolski.

5. Zadanie pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal na odcinku Rogóźno - Chrustowo wraz z budową chodnika w m. Rybno.

W roku 2021 Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich kontynuował przebudowę drogi wojewódzkiej. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych S.A.
w Kole. W 2021 roku poszerzono jezdnię na odcinku 1.022 km oraz położono nową nawierzchnię oraz zbudowano chodnik na długości 650 mb w miejscowości Rybno- od skrzyżowania dróg powiatowej i gminnej przy Świetlicy Wiejskiej do posesji Pana Kwapińskiego ( do lasu). Przebudowa drogi była wykonywana przy stuprocentowym finansowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich – bez partycypacji Gminy Przedecz.

6. Zadanie pt. „Remont drogi powiatowej nr 3406P Zalesie – Katarzyna”

Etap I. W ramach współpracy z Powiatem Kolskim wykonano w miesiącach maj- lipiec remont drogi powiatowej nr 3406 P w Zalesiu i remont drogi powiatowej 3406 P w Katarzynie.
Wykonano remont 1,620 km nawierzchni. W ramach prac wykonano roboty pomiarowe, oczyszczenie i skropienie nawierzchni, mechaniczne wyrównanie betonem asfaltowym oraz uzupełnienie poboczy pospółką. Koszt robót I etapu wyniósł 299.848,62 zł, z czego Gmina Przedecz partycypowała w kosztach w wysokości 199.899,08 zł.
Etap II. W ramach dalszych prac remontowych wykonano remont nawierzchni na długości 540 mb drogi powiatowej w Katarzynie- na wyłączny koszt Powiatu Kolskiego.
Etap III. W IV kwartale 2021 roku wykonano kolejne prace remontowe na drodze powiatowej w Katarzynie (Etap III) na długości 440 m. Roboty zostały wykonane na koszt Powiatu Kolskiego bez udziału środków Gminy Przedecz. Wartość prac, zgodnie z postępowaniem prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole wyniosła 91.969,56 zł.
Ogółem w roku 2021 wykonano remont nawierzchni drogi o długości 2,6 km.

7. Remont ulicy Markowskiego w Przedczu
W ramach zadania pt.: „Remont zdegradowanych nawierzchni dróg i ulic powiatowych” Powiat Kolski wykonał remont ulicy Markowskiego w Przedczu. Zakres robót obejmował: roboty pomiarowe, mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej, mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym na odcinku o przekroju drogowym                oraz regulacja pionowa studzienek i zaworów, wpustów – 2 szt. Remont został wykonany na wyłączny koszt Powiatu Kolskiego– bez partycypacji Gminy Przedecz.

8. Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przedecz.
a) Po zakończeniu okresu zimowego został przeprowadzony remont dróg gminnych (tłuczniowych i gruntowych) z dowozem i rozłożeniem kamienia tłuczniowego. W trakcie roku na bieżąco uzupełniano ubytki na drogach gminnych oraz wykonywano usługi równiarką.
b) Przeprowadzono przegląd i na bieżąco monitorowano stan przystanków na terenie Gminy Przedecz.
c) W miesiącach styczeń- luty 2021 dokonano także wycinki drzew- posuszu.

d) W miesiącach wrzesień i październik przeprowadzono prace remontowe na drogach gminnych. Wyremontowano drogę w miejscowości Józefowo – w kierunku Psar, drogę Zbijewek Parcele A oraz w miejscowości Rybno- Przedecz. Przeprofilowano drogę w miejscowości Józefowo w kierunku Nowej Wsi. Na ww. prace zakupiono i dostarczono tłuczeń kamienny w ilości ok. 175 ton.
e) Dostarczono i wbudowano destrukt na drogi gminne w Rybnie w ilości 100 ton. Materiał pozyskano nieodpłatnie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Gmina Przedecz pozyskała ogółem 500 ton, z tym że I partię materiału odebrano w roku 2021 a pozostały destrukt zostanie odebrany wiosną 2022 roku. W listopadzie Gmina pokryła tylko koszty załadunku i transportu destruktu I partii. Koszt zadania wyniósł ok. 4.000 zł.
Wszystkie zadania z bieżącego utrzymania dróg finansowano z budżetu Gminy Przedecz.

II. Inwestycje w obiekty komunalne, sportowe i rekreacyjne

1. Wykonano zadanie pt. „Remont budynku komunalnego przy ulicy Generała Bema w Przedczu”
Wykonano roboty związane z montażem nowej drewnianej elewacji budynku wraz z jej impregnacją, montaż 2 sztuk drzwi wejściowych, prace związane z położeniem pokrycia dachowego budynku z blachodachówki, obróbki blacharskie, montaż rynien, remont i obróbki komina a także montaż wyłazu i okna dachowego. Zadanie finansowane z budżetu Gminy Przedecz. Koszt prac remontowych wyniósł ogółem 58.034,02 zł, w tym materiały remontowe 32.545,72 zł a usługi remontowe 25.488,30 zł.
Część prac wykonali pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu.

IMG 20210526 092354 resized 20210526 110310568

IMG 20210526 092712 resized 20220103 110942461a

IMG 20220111 114308 resized 20220111 114435861a

2. Wykonano zadanie pt. „Remont i zmiana lokalizacji drewnianej altany”.
W związku z zakończeniem okresu trwałości projektu dofinansowanego ze środków PROW 2007-2014 zdemontowano i zmieniono lokalizację drewnianej altany, która pierwotnie zlokalizowana była w przy leśniczówce w Rogóźnie. Obecnie, po pracach rewitalizacyjnych wykonanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu odnowioną altanę posadowiono przy Świetlicy Wiejskiej w Dziwiu.
Zadanie finansowane z budżetu Gminy Przedecz.

image0000003

3. Remont płyty boiska i doposażenie w urządzenia.
a) Wykonano prace związane z wyrównaniem płyty boiska sportowego w Przedczu.
W ramach przeprowadzonych prac wykonano pomiary geodezyjne, nawieziono ziemię i wykonano profilowanie- równanie terenu, obsiano trawą. Wszystkie ww. prace wykonano na koszt Gminy Przedecz. W trakcie realizacji zadania dostarczono 125 samochodów ciężarowych z ziemią humusową pozyskaną z wierzchniej warstwy gruntu. Każdy transport obejmował ok. 14 - 15 ton. Razem dostarczono ok. 2000 ton ziemi. Koszty Usługi załadunku na samochód ciężarowy, dowozu, rozgarnięcia równiarką wraz z profilowaniem płyty boiska wyniosły ogółem 45 tys. zł. Oczyszczenie płyty boiska z kamieni, uprawa i siew trawy został wykonany w ramach czynu społecznego. Część prac wykonali pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu.
b) W październiku zamówiono i zamontowano bramki piłkarskie, zgodnie z uzyskanymi wytycznymi Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu. Montaż bramek wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej            w Przedczu, po wcześniejszym geodezyjnym wytyczeniu miejsc montażu. Koszt zakupu bramek wyniósł 7.790,82 zł. Zadanie finansowane z budżetu Gminy Przedecz.

20210615 145558

received 340771994074542a

IMG 20210609 113731 resized 20210609 114954470a

 

4. Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Przedecz

Przedmiotem inwestycji była budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Przedecz. Wykonawcą robót była Firma EPROSUMENT S.A. z Bydgoszczy za cenę 59.901,00 zł brutto. W ramach zawartej Umowy w czerwcu wybudowana została kompletna instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,00 kW posadowiona na gruncie na działce należącej do Gminy Przedecz wraz z podłączeniem do sieci energetycznej poprzez przyłącze do budynku Urzędu Miasta i Gminy. Instalacja obejmuje m.in.: 40 sztuk Modułów fotowoltaicznych: TRINA SOLAR, Falownik oraz dedykowany system montażowy na grunt wraz z konstrukcją nośną, przewodami, zabezpieczeniami, instalacją i oznakowaniem. Instalacja została zgłoszona do Zakładu Energetycznego. Firma potwierdziła przyłączenie mikroinstalacji do sieci i zawarto Umowę Kompleksową. Inwestycja została wykonana w całości z Budżetu Gminy Przedecz.

III. Gospodarka wodno- kanalizacyjna

1. Uzbrojenie terenu na osiedlu domków jednorodzinnych w Przedczu- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Przedecz.

Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową na przedmiotowe prace.
W ramach porozumienia z Zakładem Usług Wodnych wykonano usługi użyteczności publicznej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej do działek na osiedlu domków jednorodzinnych w mieście Przedecz. Uzgodniono, że Gmina Przedecz opłaci materiały do budowy sieci wodociągowej a Zakład Usług Wodnych wykona robociznę na własny koszt, w ramach prowadzonej działalności. Koszt poniesiony przez Gminę Przedecz wyniósł tym samym 20.786,51 zł.
W ramach porozumienia z Zakładem Usług Wodnych wykonano usługi w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Koszt uzbrojenia terenu w sieć kanalizacji sanitarnej wyniósł 134.531,48 zł.

IV. Inwestycje związane z oświetleniem ulicznym

1. Zakup i montaż 13 szt. ulicznych latarni hybrydowych : solarno- wiatrowych.
Przedmiotem inwestycji był I etap zakupu latarni ulicznych solarno- wiatrowych: zakup i montaż 13 sztuk hybrydowych lamp- ulicznych latarni solarnych z turbiną wiatrową.
Wykonawcą robót była Firma Instalatorstwo Pomiary Elektryczne „ELMIAR” Franciszek Nowicki z ceną ofertową 159.100,50 zł. Lampy zostały zamontowane w następujących lokalizacjach: Katarzyna– 1 szt, Katarzyna Majątek- 1 szt, Przedecz Obwodnica- 5 szt, Przedecz- przy Szkole od strony Dino – 1 szt, Arkuszewo pod Dziwiem–1 szt, Arkuszewo przy rondzie – 1 szt, Arkuszewo- Łączewna – 1 szt., Rybno przy Świetlicy- 1 szt, Dziwie Kolonia Góry – 1 szt. Zadanie finansowano w całości z budżetu Gminy Przedecz.

2. Wymiana opraw oświetleniowych w centrum miasta Przedecz.
a) W ramach zadania realizowano wymianę opraw w latarniach ulicznych - z sodowych na LED-owe - w ilości 42 szt. przy Placu Wolności, Kilińskiego, Zamkowej itp. Podczas wymiany zlikwidowano 54 stare oprawy.
b) Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Szemplińskiego i w Katarzynie. W związku z likwidacją linii napowietrznej na ulicy Szemplińskiego i w Katarzynie Majątek trwały w roku 2021 prace związane z przebudową sieci i montażem oświetlenia ulicznego.
Gmina Przedecz, dzięki jednoczesnemu połączeniu prac związanych z likwidacją linii napowietrznej i dodatkowo montażem latarni, zmniejszyła koszty prowadzonych prac.
Wartość prac wynosi 133.000 zł, z czego Gmina Przedecz partycypuje w wysokości 100.000 zł a pozostałą część dokłada Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu. Wybudowana zostanie linia kablowa wraz z 12 szt latani ulicznych. Zakończenie robót nastąpi w I połowie 2022 r.

3. Dostawa i montaż 8 sztuk „hybrydowych” lamp- latarni ulicznych: solarnych z turbiną wiatrową
Przedmiotem inwestycji był II etap zakupu latarni ulicznych solarno- wiatrowych: zakup i montaż 8 sztuk hybrydowych lamp- ulicznych latarni solarnych z turbiną wiatrową. Wykonawcą robót była Firma LLS-LED LIGHTING SOLUTIONS, Zakrzewo. Cena brutto wybranej oferty: 68.781,60 zł. Lampy zamontowano w następujących lokalizacjach: Katarzyna- 1 szt, Arkuszewo- Łączewna – 1 szt, Nowa Wieś Wielka – 1 szt, Lipiny- 1 szt, Jasieniec- 1 szt, Obwodnica- 2 szt, Przedecz- ul. Traugutta – 1 szt. Zadanie finansowane z budżetu Gminy Przedecz.

V. Projekty zrealizowane w 2021 roku przez Gminę Przedecz i pozyskane Fundusze Zewnętrzne

1. Projekt „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Przedecz poprzez przebudowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków.”
Gmina Przedecz rozpoczęła w 2020 roku realizację inwestycji, na którą otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zadanie obejmuje prace polegające na wykonaniu inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla przebudowy wodociągu, sieci kanalizacyjnej oraz Oczyszczalni Ścieków.
Ogólny zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, przebudowę 7 przepompowni ścieków na obszarze Gminy Przedecz, zakup i montaż oprogramowania do 11 szt. przepompowni ścieków wraz z zakupem  i montażem 11 szaf sterowniczych, przebudowę budynku na terenie Oczyszczalni Ścieków, budową nowego zbiornika wraz z punktem zlewnym ścieków dowożonych, przebudowę systemu opomiarowania ścieków dopływających i odpływających, przebudowę piaskownika i nitryfikatora, przebudowę punktu odpływowego, przebudowę wodociągu o dł. 0,6 km, przebudowę systemu kanalizacji zbiorczej na terenie oczyszczalni ścieków. Inwestycja obejmuje również nadzór inwestorski.

Wartość całkowita zadania wynosi 1.759.995 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 wynosi 949.675zł, wnioskowany wkład własny Gminy Przedecz wynosi 810.320 zł.
W dniu 15 listopada zakończono prace budowlane na tym zadaniu. Czynności związane z odbiorem końcowym robót zakończyły się 13 grudnia. Odbioru dokonywały również służby: Państwowej Straży Pożarnej w Kole, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Po czynnościach odbiorowych ww. służb Gmina Przedecz uzyskała Decyzję Pozwolenia na Użytkowanie.
W ramach umowy dodatkowej z Wykonawcą wykonano zadanie pn. Dostawa 13 sztuk pomp METALCHEM do Przepompowni na terenie Gminy Przedecz za kwotę 98.550,00 zł.

 

IMG 20210907 120343 resized 20210914 082148667a

IMG 20210907 115326 resized 20210914 082150728a

 

propoz. tablica Przedecz

2. Zakup elektrycznego autobusu szkolnego i budowa stacji ładowania z wykorzystaniem OZE w celu zapewnienia bezpiecznej i ekologicznej drogi do szkoły dzieci z obszaru gminy Przedecz.

Zadanie obejmuje zakup elektrycznego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży, zakup i montaż stacji ładowania autobusu oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej produkującej energię przeznaczoną do częściowego pokrycia potrzeb autobusu.
Wniosek o dofinansowanie został złożony w czerwcu 2020 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W dniu 06.04.2021 r. Zarząd NFOŚiGW zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do programu priorytetowego " System zielonych inwestycji „Kangur - Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły ". Gmina Przedecz zakwalifikowała się                    do dofinansowania wniosku.
Wartość złożonego wniosku 2.742.900,00 zł, wartość dofinansowania 90 % - 2.468.610,00 zł.
Wartość pożyczki z NFOŚIGW na okres 5 lat - 274.290,00 zł
W roku 2021 wyłoniono Wykonawcę zadania głównego tj. dostawy autobusu i stacji ładowania. Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. Bolechowo-Osiedle. Cena brutto wybranej oferty: 2.583.000,00 zł brutto. W roku 2022 zostanie wyłoniony wykonawca instalacji fotowoltaicznej. Planowany termin zakończenia realizacji całego projektu to IV kwartał 2022 r.

20220111 134248

 

20220111 135340aZdjęcie ilustracyjne

logotyp 01 NFOŚiGW

 

3. Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 
Dwa wnioski złożone w sierpniu przez Gminę Przedecz zostały pozytywnie zaopiniowane i Gmina otrzyma wnioskowane kwoty. Ogółem wartość złożonych dwóch wniosków wyniosła: 2.177.063,00 zł a zakładana wartość uzyskanego dofinansowania ogółem wynosi 2.068.209 zł.

Wniosek nr 1. Przebudowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Przedczu.
Zakres inwestycji: Zakup i montaż kontenerów KP10 na odpady do selektywnej zbiórki oraz pojemników na odpady niebezpieczne. Budowa wiat dla kontenerów. Budowa i montaż wagi do ważenia przywiezionych odpadów. Przygotowanie i wyposażenie pomieszczenia dla pracownika PSZOK z komputerem z oprogramowaniem. Utwardzenie placu PSZOK, wykonanie ogrodzenia, oświetlenia LED i OZE, monitoringu, montaż bramy wjazdowej i tablic informacyjnych, zakup zamiatarki, urządzeń i maszyn do obsługi PSZOK. Przewidywana wartość inwestycji: 1.746.693,00 zł, kwota pozyskanych środków: 1.659.358 zł (95%)

Wniosek nr 2. Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Przedczu
Inwestycja obejmuje: Przygotowanie terenu oraz wykonanie przyłącza. Zakup i montaż 118 paneli fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.
Uzyskanie mocy ogółem na potrzeby funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków, która pokryje ok.60% zapotrzebowania energetycznego Obiektu. Zakup i montaż monitoringu, oświetlenia i ogrodzenia terenu, nadzór. Budowa dwóch instalacji OZE pozwoli na ograniczenie niskiej emisji, ochronę środowiska naturalnego i ograniczenie kosztów energii. Przewidywana wartość inwestycji 430.370,00 zł, kwota pozyskanych środków: 408.851 zł (95%)

gmina przedecz

4. Cyfrowa Gmina – Granty PPGR
Gmina Przedecz uczestniczyła w Konkursie Grantowym „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Zainteresowane osoby złożyły 8 wniosków obejmujących zakup sprzętu komputerowego dla 12 uczniów. Wartość złożonego wniosku wynosi 60.000 zł. Na koniec roku 2021 wniosek jest w trakcie weryfikacji.

 

W dniu 20 grudnia 2021 roku o godz. 10:00 w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński wręczył dla Gminy Przedecz symboliczny czek na 1 000 000 zł w ramach organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu „Rosnąca Odporność” - dotyczącego zwalczania COVID – 19.
Nagrodę za I miejsce w Konkursie odebrał Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz Witold Siwiński.

DSC02080

 

W dniu 8 grudnia 2021 zawarto Umowę na realizację zadania pn. "Zakup elektrycznego autobusu szkolnego i budowa stacji ładowania z wykorzystaniem OZE w celu zapewnienia bezpiecznej i ekologicznej drogi do szkoły dzieci z obszaru gminy Przedecz”.

Za ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu prowadzonym w procedurze o wartości powyżej progów unijnych została uznana oferta złożona przez Firmę „Solaris Bus & Coach” Sp. z o.o. Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która przedstawiała najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów przyjętych w postępowaniu i opisanych w SWZ.

Działając w imieniu Gminy Przedecz Umowę podpisał Burmistrz Miasta i Gminy Pan Witold Siwiński przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta – Pani Teresy Dereszewskiej. Działając ze strony spółki Solaris Bus & Coach sp. z o.o. umowę z Gminą Przedecz podpisał Pan
Rafał Zajas- Dyrektor Sprzedaży Regionu Południowego – Kraj. Wartość podpisanej Umowy wynosi 2.583.000,00 zł brutto a termin realizacji zamówienia wynosi 210 dni od daty zawarcia umowy.

Inwestycja jest dofinansowana w wysokości 90 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego " System zielonych inwestycji „Kangur - Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły", którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Wkład własny Gminy Przedecz wynosi 10 % i został zapewniony w ramach 5- letniej pożyczki pozyskanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Realizacja operacji pozwoli na zamianę stosowanego dotychczas w gminie autobusu spalinowego na autobus elektryczny. Dzięki wymianie środka transportu zostanie zredukowana na obszarze gminy emisja dwutlenku węgla, ilość pyłów oraz emisja tlenków azotu i benzo(a)pirenu w sektorze transportu. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne, jakość powietrza i poprawi warunki życia mieszkańców gminy. Projekt przewiduje dostosowanie autobusu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Gmina Przedecz inwestuje w rozwiązania niosące lepszą jakość życia ludzi. Ekologiczny transport to konkretne korzyści dla mieszkańców – mniejsze zanieczyszczenie powietrza
i mniejszy hałas a jednocześnie nowoczesny i bezpieczny transport dzieci do gminnych placówek oświatowych.

20211208 103547a

Inf. o dofinansowaniu gmina przedecz

Notatka prasowa

 Przedecz – pionier zeroemisyjnego szkolnego transportu w Wielkopolsce

Gmina Przedecz w czerwcu 2020 roku rozpoczęła działania w celu pozyskania środków na zakup autobusu szkolnego z elektrycznym napędem. W tym celu został złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt zakłada zakup dużego elektrycznego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży a także zakup i montaż stacji ładowania autobusu i instalacji fotowoltaicznej produkującej energię przeznaczoną do częściowego pokrycia potrzeb autobusu oraz szkolenie kierowcy.

 

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie a Przedecz, jako jedyna gmina
z Wielkopolski, pozyskała dofinansowanie inwestycji. Podczas uroczystego spotkania w dniu 16.06.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pan Witold Siwiński, przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Teresy Dereszewskiej zawarł umowę na realizację operacji. Wartość złożonego wniosku wynosi 2.742.900 zł a wartość dofinansowania- pozyskanego w maksymalnej wysokości- wyniosła 90 % czyli 2.468.610 zł. Dodatkowo zaplanowano wykorzystanie preferencyjnej pożyczki ze środków Funduszu na pokrycie wkładu własnego w kwocie 274 290 zł na okres 5 lat. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to IV kwartał 2022 roku. Przedecki autobus elektryczny będzie pierwszym szkolnym autobusem
w Wielkopolsce z napędem eklektycznym, stanowiącym własność gminy.

 

Środki na zakup zeroemisyjnych autobusów pochodzą z programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) – KANGUR – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Z programu „Kangur” NFOŚiGW dofinansuje przedsięwzięcia zmniejszające zużycie paliw w transporcie
w gminach. Dzięki atrakcyjnemu dofinansowaniu samorządy mogły wnioskować o dofinansowanie zakupu ekologicznych autobusów, znacząco poprawiając komfort podróży dzieci do szkoły.

„Inwestujemy w rozwiązania niosące lepszą jakość życia ludzi. Ekologiczny transport to konkretne korzyści dla mieszkańców – mniejsze zanieczyszczenie powietrza i mniejszy hałas – a jednocześnie dla samorządów i operatorów taboru, którzy dzięki nowoczesnym technologiom będą mogli łatwiej i taniej organizować komunikację w regionie. Program „Kangur” to istotny element naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu” – podkreślił  Michał Kurtyka - Minister Klimatu i Środowiska, który spotkał się z samorządowcami po podpisaniu umów (źródło: http://www.nfosigw.gov.pl).

Realizacja operacji pozwoli na zamianę stosowanego dotychczas w gminie autobusu spalinowego na autobus elektryczny. Dzięki wymianie środka transportu zostanie zredukowana na obszarze gminy emisja dwutlenku węgla, ilość pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) oraz emisja tlenków azotu i benzo(a)pirenu w sektorze transportu. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne, jakość powietrza i poprawi warunki życia mieszkańców gminy. Projekt przewiduje dostosowanie autobusu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Gmina Przedecz, ze względu na swój wiejski charakter i małą ilość połączeń komunikacji publicznej, obejmuje dowozem wszystkich uczniów zgłaszających potrzebę dowozu. Planowany do zakupu pojazd będzie dysponował około 40 miejscami siedzącymi i dziennie obsługiwał ponad 200 km tras obejmujących dowóz dzieci i ich powrót do domów.

Gmina Przedecz od kilku lat realizuje projekty ekologiczne, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Między innymi, obecnie na terenie gminy funkcjonuje już 27 ulicznych latarni korzystających z odnawialnych źródeł energii: słońca i wiatru a kolejnych 8 lamp solarno- wiatrowych będzie zamontowanych do końca wakacji. Zakończono w ostatnich dniach montaż dużej instalacji fotowoltaicznej przeznaczonej do produkcji energii na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Przedczu. Trwają także prace mające na celu wymianę sodowych opraw w istniejących, tradycyjnych ulicznych latarniach na oświetlenie LED-owe z inteligentnym systemem zarządzania. Realizacja ekologicznych inicjatyw przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego gminy i zmniejsza wykorzystanie nieodnawialnych zasobów energetycznych.

 a20210616 111307

a20210616 111420

 

 

Tabliczka

 

 

 

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:


Przedsięwzięcie 1.1.1 Wspieranie działań w zakresie tworzenia przedsiębiorstw - pobierz....

Przedsięwzięcie 1.1.2 Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorstw - pobierz....

Przedsięwzięcie 2.1.1 Utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów rekreacji, sportu, wypoczynku i integracji - pobierz....