Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2019 w Gminie Przedecz

( podano w zaokrągleniu do pełnych złotych)

 • „Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu wraz z wybudowaniem ronda”. Długość drogi 123 m. Inwestycja realizowana przez Powiat Kolski. Dotacja z Budżetu Gminy Przedecz dla Powiatu Kolskiego. Wartość całkowita zadania 478.465 zł.
 • „Przebudowa drogi gminnej nr G492047P Dziwie- Łączewna”. Długość drogi 2,627 km. Koszt realizacji inwestycji ogółem– 1.180.828 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • „Budowa Chodnika na ulicy 11 Listopada w Przedczu”. Długość chodnika 811,52m. Koszt realizacji inwestycji ogółem– 440.730 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • „Przebudowa drogi gminnej tłuczniowej Nr G 492014P w Dziewczopólku”. Długość drogi 0,960 km. Koszt realizacji inwestycji ogółem– 353.639 zł. Uzyskano dofinansowanie realizacji zadania z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 144.000 zł.
 • Aport pieniężny do Spółki „Oświetlenie Uliczne” w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulic: Szkolna, Nowa, Szemplińskiego oraz część miejscowości Katarzyna ( Katarzyna Majątek). Wysokość aportu – 200.000 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Modernizacja komina przy kotłowni Szkoły Podstawowej w Przedczu- wartość zadania 50.000 zł.
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłokoczynie obejmująca remont i modernizację budynku świetlicy,  utwardzenie placu przy świetlicy i montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki. Koszt realizacji inwestycji ogółem– 075 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łączewnej obejmująca prace wewnątrz świetlicy i montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki. Koszt realizacji inwestycji ogółem– 19.673,52 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Modernizacja trybun przy boisku trawiastym w Przedczu. Koszt realizacji inwestycji ogółem ok. 160.000 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Przebudowa drogi gminnej Jasieniec – Mała Wioska. Długość drogi 0,341 km. Koszt realizacji inwestycji ogółem ok. 101 zł. Zadanie finansowane                      w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Remont budynku komunalnego na ul. Waryńskiego w Przedczu. Koszt realizacji inwestycji ogółem ok. 75.000 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Budowa ogrodzenia i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Żarowie. Koszt realizacji inwestycji ogółem 35.000 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Dziwiu. Koszt realizacji inwestycji ogółem 20.000 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Przebudowa drogi gminnej w Arkuszewie. Długość drogi 0,860 km. Koszt realizacji inwestycji ogółem ok. 590,93 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Przebudowa drogi gminnej w Dziewczopólku II. Długość drogi 0,708 km. Koszt realizacji inwestycji ogółem 309,11 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Utwardzenie placu przy budynkach komunalnych przy ul. Sienkiewicza w Przedczu. Koszt realizacji inwestycji ogółem 18.274 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wielkiej. Koszt realizacji inwestycji ogółem 080,00 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Przebudowa ulic Rybackiej i Chłodnej w Przedczu – dokumentacja. Poniesione nakłady w 2019 r. – 12.000 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączewna. Długość drogi 0,180 km. Koszt realizacji inwestycji ogółem 897 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybnie. Koszt realizacji inwestycji ogółem ok. 377 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Remont budynku mieszkalnego przy Placu Wolności w Przedczu. Koszt realizacji inwestycji ogółem ok. 058 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.

WYKAZ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2016r.

ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2016r.

 1. Budowa sali gimnastycznej i ocieplenie istniejącej sali przy Zespole Szkół w Przedcz.
 2. Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Wielka – Jasieniec nr G 492026
 3. Przebudowę drogi gminnej Dziwie – Łączewna - Józefowo nr G 492022P
 4. Przebudowa drogi gminnej we wsi Zalesie nr G 492033 P
 5. Przebudowa drogi gminnej G 492014P we wsi Dziewczopólko
 6. Przebudowa drogi gminnej-gruntowej we wsi Nowa Wieś Wielka
 7. Modernizacja drogi na ul.Kościuszki w Przedczu.
 8. Remont instalacji C.O. wraz z wymianą kotła na paliwa stałe dla budynku MGOK w Przedczu.
 9. Uczestnictwo i realizacja Podwórka NIVEA
 10. Realizacja wspólnie z Powiatem Kolskim inwestycji polegających na przebudowie chodników na ulicach: Leśna,Szemplińskiego,20-go Stycznia

WYKAZ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2018r.

 

1.”Budowa ścieżki dla nordic walking w miejscowości Katarzyna.”

2„Zagospodarowanie i Odnowa centrum miejscowości-Placu Wolności w Przedczu”

3.„Przebudowa drogi gminnej tłuczniowej na odcinku Nowa Wieś Wielka-Lipiny”

4.Budowa chodnika na ulicy Leśnej w Przedczu

5.Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Przedczu i w Katarzynie

6.„Utwardzenie placu przy świtlicy wiejskie w Dziwiu”

7.„Utwardzenie placu i chodników z kostki brukowej przy Szkole Podstawoej w Przedczu”

8.”Remont orynnowania i obróbek blacharskich na Szkole Podstawowej w Żarowie”

9.”Remont świetlicy wiejskiej w Łączewnie.

10.”Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kłokoczynie.

11.”Modernizacja pomieszczeń szatni przy boisku do piłki nożnej.

12.”Modenizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Przedczu-remontt dachu i wymiana pieca C.O.”

13.”Malowanie sali widowiskowej w Zamku w Przedczu.”

14.Budowa nowej sieci wodociągowej na ul. Gen.Bema w Przedczu.

15.Remont drogi gminnej w Lipinach.

16.Modernizacja ulicy Szkolnej wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kole

Infrastruktura i inwestycje
  Gmina Przedecz słynie z gospodarności. Systematycznie poprawia się infrastruktura. Tutejsze władze starają się prowadzić racjonalną gospodarkę, dbają o rozwój infrastruktury, czynią starania o pozyskanie inwestorów z zewnątrz.Gmina posiada „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Przyjęto w nim, że w gospodarce gminy nadal dominujące będzie rolnictwo (możliwości rozwoju sadownictwa i ogrodnictwa). Pod aktywizację gospodarczą wyznaczono tereny: na obrzeżach Przedcza (10 ha) oraz we wsiach: Katarzyna, Rybno, Arkuszewo i Dziwie.
  Władze samorządowe przykładają wielką wagę do przedsięwzięć, które czynią gminę przyjazną dla wszystkich
mieszkańców i atrakcyjniejszą dla inwestorów.
  Lista przedsięwzięć podjętych i wykonanych w minionych latach jest imponująca. Całkowity koszt zrealizowanych inwestycji w latach 2011 - 2015: 14 394 500 zł. Pozyskane dotacje w latach 2011 - 2015: 4 492 500 zł. Godne podkreślenia jest to, że samorząd Przedcza przeznacza na inwestycje znaczną część swojego budżetu, ale też potrafi skutecznie zabiegać o środki z zewnątrz.

Wykaz najważniejszych inwestycji zrealizowanych w Gminie Przedecz w latach 2011–2016

2011 r.inwestycje 1
– Budowa wodociągów we wsiach Józefowo, Łączewna, Nowa Wieś Wielka wraz z wybudowaniem pierścieni zamykających: Katarzyna – Żarowo, Katarzyna – ul. Leśna, ul. gen. Bema – Kilińskiego i wymianą wodociągu w Przedczu na ulicy Zamkowej.
– Budowa odprowadzenia ścieków oczyszczonych do kanału melioracyjnego w Dziwiu z oczyszczalni ścieków typu Lemna w Przedczu.
– Zmiana pokrycia dachu na ratuszu w Przedczu wraz z przebudowaniem wieżyczki, remontem jatek miejskich i pomalowaniem budynku ratusza.
– Zmiana pokrycia dachowego na zamku w Przedczu wraz z uzupełnieniem, remont tynków i pomalowanie zamku i baszty zamkowej.
– Budowa odwodnienia Zespołu Szkół w Przedczu wraz z częściowym odwodnieniem ul. Szkolnej.
– Budowa drogi gminnej o długości około 0,6 km we wsi Katarzyna.
– Budowa drogi gminnej we wsi Jasieniec z kruszywa kamiennego o długości 2,58 km.
– Przebudowa drogi powiatowej Kłodawa – Rybno plus obwodnica Przedcza. Gmina partycypowała w kosztach budowy tej drogi w wysokości około 2 mln zł.inwestycje 2

2012 r.
– Budowa chodnika na ul. Kopernika wraz nasadzeniami platanów i ligustrów.
– Budowa drogi gminnej z tłucznia kamiennego w miejscowości nowa Wieś Wielka o długości 2,15 km.
– Budowa ścieżki rowerowej Rybno – Przedecz o długości 1,50 km.
– Remonty i modernizacje świetlic wiejskich w Przedczu, Nowej Wsi Wielkiej i Rybnie.

2013 r.
– Budowa dróg gminnych z tłucznia kamiennego we wsiach: Arkuszewo, Broniszewo i Holenderki o łącznej długości 2 km. Modernizacja drogi gminnej Nowa Wieś Wielka – Jasieniec o długości 3,18 km. Przebudowa drogi
powiatowej w miejscowości Żarowo o długości 1,4 km.inwestycje 3
– Budowa stylowego oświetlenia ulicznego na osiedlu domów jednorodzinnych w Przedczu.
– Budowa Centralnej Przystani Rekreacyjnej – Amfiteatru wraz ze szlakiem rowerowym.
– Budowa Platanowej Alei Spacerowej w Przedczu wraz ze średnim szlakiem rowerowym.
– Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Zalesiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.
– Remonty i modernizacje świetlic wiejskich w Dziwiu, Żarowie i Łączewnej.
– Odmulenie części jeziora w Katarzynie wraz z wykonaniem plaży.

2014 r.
– Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni z tłucznia kamiennego w miejscowościach: Arkuszewo, Karolewo i Nowa Wieś Wielka o łącznej długości 2,26 km.
– Budowa kanalizacji sanitarnej w Przedczu na ulicach: 20-go Stycznia, Leśnej, Szemplińskiego, Kolonia Pod Kobylatą i częściowo we wsi Katarzyna wraz z dwoma przepompowniami.inwestycje 4
– Położenie nowej nakładki z masy mineralno-asfaltowej w Przedczu na ulicach: Waryńskiego, Kopernika, Placu Św. Wawrzyńca i Sienkiewicza oraz na drodze powiatowej w Żarowie.
– Modernizacja świetlicy w Dziwiu. Modernizacja remizy OSP w Przedczu.
– Wybudowanie nowego ujęcia wody - wywiercenie nowej studni głębinowej w Dziwiu.
– Modernizacja budynku Przedszkola Gminnego w Przedczu.

2015 r.
– Przebudowa dróg gminnych w Jasieńcu na długości 2,15 km oraz Dziwie – Łączewna - Józefowo. Modernizacja
drogi gminnej w Łączewnej.
– Modernizacja ul. gen. Bema, przebudowa ul. Zamkowej w Przedczu wraz z budową nowego parkingu i chodników.
– Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Przedecz na archiwum zakładowe.

Najważniejsze zadania na rok 2016 i lata następne
– Budowa sali gimnastycznej i ocieplenie istniejącej sali przy Zespole Szkół w Przedczu.
– Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi Wielkiej.
– Przebudowa dróg w miejscowościach: Dziwie – Łączewnainwestycje 5
– Józefowo, Nowa Wieś Wielka – Jasieniec, Holenderki
– Józefowo, Dziewczopólko i Zalesie.
– Budowa/modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żarowie.
– Ostatni etap budowy kanalizacji sanitarnej w Przedczu.
– Odnowa centrum miejscowości w Przedczu ( Plac Wolności i ul. Kilińskiego).

Ponadto planowane są inwestycje związane z rozwojem turystyki, rekreacji i sportu, m.in.: punkt widokowy w Katarzynie, plenerowe siłownie zewnętrzne, place zabaw, modernizacja stadionu piłkarskiego w Przedczu, budowa małej architektury.