Podpisanie umowy na dofinansowanie z wicemarszałkiem województwa.

gospodarka wodna

 

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Przedecz miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla Gminy Przedecz na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W spotkaniu udział wzięli wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, radny sejmiku wojewódzkiego Czesław Cieślak, burmistrz Przedcza Witold Siwiński, skarbnik gminy Teresa Dereszewska oraz wiceprzewodniczący rady miejskiej Leszek Bińkowski.

Planowane przedsięwzięcie, na które wniosek złożono jeszcze w październiku ubiegłego roku, dotyczy przebudowy odcinka wodociągu, przebudowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Do zakresu zamówienia zaliczyć należy przede wszystkim przebudowę 7 przepompowni ścieków z montażem szaf sterowniczych na obszarze gminy Przedecz, zakup i montaż oprogramowania do 11 szt. przepompowni ścieków, przebudowę budynku na terenie oczyszczalni ścieków, budowę nowego zbiornika wraz z punktem zlewnym ścieków dowożonych, przebudowę systemu opomiarowania ścieków dopływających i odpływających, piaskownika, nitryfikatora, punktu odpływowego, wodociągu o długości 0,6 km oraz systemu kanalizacji zbiorczej na terenie oczyszczalni ścieków, a także wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór inwestorski.

Wartość całkowita zadania opiewa na kwotę 1.659.749,70 zł, z czego dofinansowania to 949.675 zł. Realizacja inwestycji rozłożona zostanie na lata 2020-21. Alokacja środków na całą Wielkopolskę wynosi ok. 40 mln zł, a wniosek Gminy Przedecz znalazł się na czwartym miejscu ogłoszonej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2019 w Gminie Przedecz

( podano w zaokrągleniu do pełnych złotych)

 • „Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu wraz z wybudowaniem ronda”. Długość drogi 123 m. Inwestycja realizowana przez Powiat Kolski. Dotacja z Budżetu Gminy Przedecz dla Powiatu Kolskiego. Wartość całkowita zadania 478.465 zł.
 • „Przebudowa drogi gminnej nr G492047P Dziwie- Łączewna”. Długość drogi 2,627 km. Koszt realizacji inwestycji ogółem– 1.180.828 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • „Budowa Chodnika na ulicy 11 Listopada w Przedczu”. Długość chodnika 811,52m. Koszt realizacji inwestycji ogółem– 440.730 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • „Przebudowa drogi gminnej tłuczniowej Nr G 492014P w Dziewczopólku”. Długość drogi 0,960 km. Koszt realizacji inwestycji ogółem– 353.639 zł. Uzyskano dofinansowanie realizacji zadania z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 144.000 zł.
 • Aport pieniężny do Spółki „Oświetlenie Uliczne” w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulic: Szkolna, Nowa, Szemplińskiego oraz część miejscowości Katarzyna ( Katarzyna Majątek). Wysokość aportu – 200.000 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Modernizacja komina przy kotłowni Szkoły Podstawowej w Przedczu- wartość zadania 50.000 zł.
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłokoczynie obejmująca remont i modernizację budynku świetlicy,  utwardzenie placu przy świetlicy i montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki. Koszt realizacji inwestycji ogółem– 075 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łączewnej obejmująca prace wewnątrz świetlicy i montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki. Koszt realizacji inwestycji ogółem– 19.673,52 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Modernizacja trybun przy boisku trawiastym w Przedczu. Koszt realizacji inwestycji ogółem ok. 160.000 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Przebudowa drogi gminnej Jasieniec – Mała Wioska. Długość drogi 0,341 km. Koszt realizacji inwestycji ogółem ok. 101 zł. Zadanie finansowane                      w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Remont budynku komunalnego na ul. Waryńskiego w Przedczu. Koszt realizacji inwestycji ogółem ok. 75.000 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Budowa ogrodzenia i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Żarowie. Koszt realizacji inwestycji ogółem 35.000 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Dziwiu. Koszt realizacji inwestycji ogółem 20.000 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Przebudowa drogi gminnej w Arkuszewie. Długość drogi 0,860 km. Koszt realizacji inwestycji ogółem ok. 590,93 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Przebudowa drogi gminnej w Dziewczopólku II. Długość drogi 0,708 km. Koszt realizacji inwestycji ogółem 309,11 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Utwardzenie placu przy budynkach komunalnych przy ul. Sienkiewicza w Przedczu. Koszt realizacji inwestycji ogółem 18.274 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wielkiej. Koszt realizacji inwestycji ogółem 080,00 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Przebudowa ulic Rybackiej i Chłodnej w Przedczu – dokumentacja. Poniesione nakłady w 2019 r. – 12.000 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączewna. Długość drogi 0,180 km. Koszt realizacji inwestycji ogółem 897 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybnie. Koszt realizacji inwestycji ogółem ok. 377 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Remont budynku mieszkalnego przy Placu Wolności w Przedczu. Koszt realizacji inwestycji ogółem ok. 058 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.

WYKAZ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2016r.

ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2016r.

 1. Budowa sali gimnastycznej i ocieplenie istniejącej sali przy Zespole Szkół w Przedcz.
 2. Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Wielka – Jasieniec nr G 492026
 3. Przebudowę drogi gminnej Dziwie – Łączewna - Józefowo nr G 492022P
 4. Przebudowa drogi gminnej we wsi Zalesie nr G 492033 P
 5. Przebudowa drogi gminnej G 492014P we wsi Dziewczopólko
 6. Przebudowa drogi gminnej-gruntowej we wsi Nowa Wieś Wielka
 7. Modernizacja drogi na ul.Kościuszki w Przedczu.
 8. Remont instalacji C.O. wraz z wymianą kotła na paliwa stałe dla budynku MGOK w Przedczu.
 9. Uczestnictwo i realizacja Podwórka NIVEA
 10. Realizacja wspólnie z Powiatem Kolskim inwestycji polegających na przebudowie chodników na ulicach: Leśna,Szemplińskiego,20-go Stycznia

WYKAZ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2018r.

 

1.”Budowa ścieżki dla nordic walking w miejscowości Katarzyna.”

2„Zagospodarowanie i Odnowa centrum miejscowości-Placu Wolności w Przedczu”

3.„Przebudowa drogi gminnej tłuczniowej na odcinku Nowa Wieś Wielka-Lipiny”

4.Budowa chodnika na ulicy Leśnej w Przedczu

5.Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Przedczu i w Katarzynie

6.„Utwardzenie placu przy świtlicy wiejskie w Dziwiu”

7.„Utwardzenie placu i chodników z kostki brukowej przy Szkole Podstawoej w Przedczu”

8.”Remont orynnowania i obróbek blacharskich na Szkole Podstawowej w Żarowie”

9.”Remont świetlicy wiejskiej w Łączewnie.

10.”Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kłokoczynie.

11.”Modernizacja pomieszczeń szatni przy boisku do piłki nożnej.

12.”Modenizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Przedczu-remontt dachu i wymiana pieca C.O.”

13.”Malowanie sali widowiskowej w Zamku w Przedczu.”

14.Budowa nowej sieci wodociągowej na ul. Gen.Bema w Przedczu.

15.Remont drogi gminnej w Lipinach.

16.Modernizacja ulicy Szkolnej wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kole

Infrastruktura i inwestycje
  Gmina Przedecz słynie z gospodarności. Systematycznie poprawia się infrastruktura. Tutejsze władze starają się prowadzić racjonalną gospodarkę, dbają o rozwój infrastruktury, czynią starania o pozyskanie inwestorów z zewnątrz.Gmina posiada „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Przyjęto w nim, że w gospodarce gminy nadal dominujące będzie rolnictwo (możliwości rozwoju sadownictwa i ogrodnictwa). Pod aktywizację gospodarczą wyznaczono tereny: na obrzeżach Przedcza (10 ha) oraz we wsiach: Katarzyna, Rybno, Arkuszewo i Dziwie.
  Władze samorządowe przykładają wielką wagę do przedsięwzięć, które czynią gminę przyjazną dla wszystkich
mieszkańców i atrakcyjniejszą dla inwestorów.
  Lista przedsięwzięć podjętych i wykonanych w minionych latach jest imponująca. Całkowity koszt zrealizowanych inwestycji w latach 2011 - 2015: 14 394 500 zł. Pozyskane dotacje w latach 2011 - 2015: 4 492 500 zł. Godne podkreślenia jest to, że samorząd Przedcza przeznacza na inwestycje znaczną część swojego budżetu, ale też potrafi skutecznie zabiegać o środki z zewnątrz.

Wykaz najważniejszych inwestycji zrealizowanych w Gminie Przedecz w latach 2011–2016

2011 r.inwestycje 1
– Budowa wodociągów we wsiach Józefowo, Łączewna, Nowa Wieś Wielka wraz z wybudowaniem pierścieni zamykających: Katarzyna – Żarowo, Katarzyna – ul. Leśna, ul. gen. Bema – Kilińskiego i wymianą wodociągu w Przedczu na ulicy Zamkowej.
– Budowa odprowadzenia ścieków oczyszczonych do kanału melioracyjnego w Dziwiu z oczyszczalni ścieków typu Lemna w Przedczu.
– Zmiana pokrycia dachu na ratuszu w Przedczu wraz z przebudowaniem wieżyczki, remontem jatek miejskich i pomalowaniem budynku ratusza.
– Zmiana pokrycia dachowego na zamku w Przedczu wraz z uzupełnieniem, remont tynków i pomalowanie zamku i baszty zamkowej.
– Budowa odwodnienia Zespołu Szkół w Przedczu wraz z częściowym odwodnieniem ul. Szkolnej.
– Budowa drogi gminnej o długości około 0,6 km we wsi Katarzyna.
– Budowa drogi gminnej we wsi Jasieniec z kruszywa kamiennego o długości 2,58 km.
– Przebudowa drogi powiatowej Kłodawa – Rybno plus obwodnica Przedcza. Gmina partycypowała w kosztach budowy tej drogi w wysokości około 2 mln zł.inwestycje 2

2012 r.
– Budowa chodnika na ul. Kopernika wraz nasadzeniami platanów i ligustrów.
– Budowa drogi gminnej z tłucznia kamiennego w miejscowości nowa Wieś Wielka o długości 2,15 km.
– Budowa ścieżki rowerowej Rybno – Przedecz o długości 1,50 km.
– Remonty i modernizacje świetlic wiejskich w Przedczu, Nowej Wsi Wielkiej i Rybnie.

2013 r.
– Budowa dróg gminnych z tłucznia kamiennego we wsiach: Arkuszewo, Broniszewo i Holenderki o łącznej długości 2 km. Modernizacja drogi gminnej Nowa Wieś Wielka – Jasieniec o długości 3,18 km. Przebudowa drogi
powiatowej w miejscowości Żarowo o długości 1,4 km.inwestycje 3
– Budowa stylowego oświetlenia ulicznego na osiedlu domów jednorodzinnych w Przedczu.
– Budowa Centralnej Przystani Rekreacyjnej – Amfiteatru wraz ze szlakiem rowerowym.
– Budowa Platanowej Alei Spacerowej w Przedczu wraz ze średnim szlakiem rowerowym.
– Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Zalesiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.
– Remonty i modernizacje świetlic wiejskich w Dziwiu, Żarowie i Łączewnej.
– Odmulenie części jeziora w Katarzynie wraz z wykonaniem plaży.

2014 r.
– Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni z tłucznia kamiennego w miejscowościach: Arkuszewo, Karolewo i Nowa Wieś Wielka o łącznej długości 2,26 km.
– Budowa kanalizacji sanitarnej w Przedczu na ulicach: 20-go Stycznia, Leśnej, Szemplińskiego, Kolonia Pod Kobylatą i częściowo we wsi Katarzyna wraz z dwoma przepompowniami.inwestycje 4
– Położenie nowej nakładki z masy mineralno-asfaltowej w Przedczu na ulicach: Waryńskiego, Kopernika, Placu Św. Wawrzyńca i Sienkiewicza oraz na drodze powiatowej w Żarowie.
– Modernizacja świetlicy w Dziwiu. Modernizacja remizy OSP w Przedczu.
– Wybudowanie nowego ujęcia wody - wywiercenie nowej studni głębinowej w Dziwiu.
– Modernizacja budynku Przedszkola Gminnego w Przedczu.

2015 r.
– Przebudowa dróg gminnych w Jasieńcu na długości 2,15 km oraz Dziwie – Łączewna - Józefowo. Modernizacja
drogi gminnej w Łączewnej.
– Modernizacja ul. gen. Bema, przebudowa ul. Zamkowej w Przedczu wraz z budową nowego parkingu i chodników.
– Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Przedecz na archiwum zakładowe.

Najważniejsze zadania na rok 2016 i lata następne
– Budowa sali gimnastycznej i ocieplenie istniejącej sali przy Zespole Szkół w Przedczu.
– Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi Wielkiej.
– Przebudowa dróg w miejscowościach: Dziwie – Łączewnainwestycje 5
– Józefowo, Nowa Wieś Wielka – Jasieniec, Holenderki
– Józefowo, Dziewczopólko i Zalesie.
– Budowa/modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żarowie.
– Ostatni etap budowy kanalizacji sanitarnej w Przedczu.
– Odnowa centrum miejscowości w Przedczu ( Plac Wolności i ul. Kilińskiego).

Ponadto planowane są inwestycje związane z rozwojem turystyki, rekreacji i sportu, m.in.: punkt widokowy w Katarzynie, plenerowe siłownie zewnętrzne, place zabaw, modernizacja stadionu piłkarskiego w Przedczu, budowa małej architektury.