Infrastruktura i inwestycje
  Gmina Przedecz słynie z gospodarności. Systematycznie poprawia się infrastruktura. Tutejsze władze starają się prowadzić racjonalną gospodarkę, dbają o rozwój infrastruktury, czynią starania o pozyskanie inwestorów z zewnątrz.Gmina posiada „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Przyjęto w nim, że w gospodarce gminy nadal dominujące będzie rolnictwo (możliwości rozwoju sadownictwa i ogrodnictwa). Pod aktywizację gospodarczą wyznaczono tereny: na obrzeżach Przedcza (10 ha) oraz we wsiach: Katarzyna, Rybno, Arkuszewo i Dziwie.
  Władze samorządowe przykładają wielką wagę do przedsięwzięć, które czynią gminę przyjazną dla wszystkich
mieszkańców i atrakcyjniejszą dla inwestorów.
  Lista przedsięwzięć podjętych i wykonanych w minionych latach jest imponująca. Całkowity koszt zrealizowanych inwestycji w latach 2011 - 2015: 14 394 500 zł. Pozyskane dotacje w latach 2011 - 2015: 4 492 500 zł. Godne podkreślenia jest to, że samorząd Przedcza przeznacza na inwestycje znaczną część swojego budżetu, ale też potrafi skutecznie zabiegać o środki z zewnątrz.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2019 w Gminie Przedecz

( podano w zaokrągleniu do pełnych złotych)

 • „Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu wraz z wybudowaniem ronda”. Długość drogi 123 m. Inwestycja realizowana przez Powiat Kolski. Dotacja z Budżetu Gminy Przedecz dla Powiatu Kolskiego. Wartość całkowita zadania 478.465 zł.
 • „Przebudowa drogi gminnej nr G492047P Dziwie- Łączewna”. Długość drogi 2,627 km. Koszt realizacji inwestycji ogółem– 1.180.828 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • „Budowa Chodnika na ulicy 11 Listopada w Przedczu”. Długość chodnika 811,52m. Koszt realizacji inwestycji ogółem– 440.730 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • „Przebudowa drogi gminnej tłuczniowej Nr G 492014P w Dziewczopólku”. Długość drogi 0,960 km. Koszt realizacji inwestycji ogółem– 353.639 zł. Uzyskano dofinansowanie realizacji zadania z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 144.000 zł.
 • Aport pieniężny do Spółki „Oświetlenie Uliczne” w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulic: Szkolna, Nowa, Szemplińskiego oraz część miejscowości Katarzyna ( Katarzyna Majątek). Wysokość aportu – 200.000 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Modernizacja komina przy kotłowni Szkoły Podstawowej w Przedczu- wartość zadania 50.000 zł.
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłokoczynie obejmująca remont i modernizację budynku świetlicy, utwardzenie placu przy świetlicy i montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki. Koszt realizacji inwestycji ogółem– 66.075 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.

Kłokoczyn

 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łączewnej obejmująca prace wewnątrz świetlicy i montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki. Koszt realizacji inwestycji ogółem– 19.673,52 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Modernizacja trybun przy boisku trawiastym w Przedczu. Koszt realizacji inwestycji ogółem ok. 160.000 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.

trybuny

 • Przebudowa drogi gminnej Jasieniec – Mała Wioska. Długość drogi 0,341 km. Koszt realizacji inwestycji ogółem ok. 183.101 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Remont budynku komunalnego na ul. Waryńskiego w Przedczu. Koszt realizacji inwestycji ogółem ok. 75.000 zł. Zadanie finansowanew całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Budowa ogrodzenia i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Żarowie. Koszt realizacji inwestycji ogółem 35.000 zł. Zadanie finansowanew całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Dziwiu. Koszt realizacji inwestycji ogółem 20.000 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Przebudowa drogi gminnej w Arkuszewie. Długość drogi 0,860 km. Koszt realizacji inwestycji ogółem ok. 193.590,93 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Przebudowa drogi gminnej w Dziewczopólku II. Długość drogi 0,708 km. Koszt realizacji inwestycji ogółem 214.309,11 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.

 

 

Dziewczopólko 2

 • Utwardzenie placu przy budynkach komunalnych przy ul. Sienkiewicza w Przedczu. Koszt realizacji inwestycji ogółem 18.274 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wielkiej. Koszt realizacji inwestycji ogółem 18.080,00zł. Zadanie finansowanew całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Przebudowa ulic Rybackiej i Chłodnej w Przedczu – dokumentacja. Poniesione nakłady w 2019 r. – 12.000 zł. Zadanie finansowanew całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączewna. Długość drogi 0,180 km. Koszt realizacji inwestycji ogółem 64.897 zł. Zadanie finansowanew całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybnie. Koszt realizacji inwestycji ogółem ok. 79.377 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Remont budynku mieszkalnego przy Placu Wolności w Przedczu. Koszt realizacji inwestycji ogółem ok. 58.058 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.

Kamienica

WYKAZ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2018r.

 

1.”Budowa ścieżki dla nordic walking w miejscowości Katarzyna.”

2„Zagospodarowanie i Odnowa centrum miejscowości-Placu Wolności w Przedczu”

3.„Przebudowa drogi gminnej tłuczniowej na odcinku Nowa Wieś Wielka-Lipiny”

4.Budowa chodnika na ulicy Leśnej w Przedczu

5.Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Przedczu i w Katarzynie

6.„Utwardzenie placu przy świtlicy wiejskie w Dziwiu”

7.„Utwardzenie placu i chodników z kostki brukowej przy Szkole Podstawoej w Przedczu”

8.”Remont orynnowania i obróbek blacharskich na Szkole Podstawowej w Żarowie”

9.”Remont świetlicy wiejskiej w Łączewnie.

10.”Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kłokoczynie.

11.”Modernizacja pomieszczeń szatni przy boisku do piłki nożnej.

12.”Modenizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Przedczu-remontt dachu i wymiana pieca C.O.”

13.”Malowanie sali widowiskowej w Zamku w Przedczu.”

14.Budowa nowej sieci wodociągowej na ul. Gen.Bema w Przedczu.

15.Remont drogi gminnej w Lipinach.

16.Modernizacja ulicy Szkolnej wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kole

WYKAZ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2017 r.

I. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Żarowie.  Wykonawcą robót była firma „FUNAM” Sp. z o. o. z Wrocławia. Wartość robót budowlanych wynosi 1 873 183,22 zł.

 SUW

suwi

 

II. Przebudowa dróg gminnych – z tłucznia kamiennego:

  1.Przebudowa drogi gminnej Dziwie Kol. Góry o długości 550 mb z tłucznia kamiennego (grubość warstwy 15cm), o szerokości 3,50 m. Koszt zadania wyniósł: 79 750,00 zł

Dziwie Kol. Góry

 

 

  2.Przebudowa drogi gminnej Przedecz - Arkuszewo(górna droga) o długości 550 mb z tłucznia kamiennego (grubość warstwy 15 cm) o szerokości 4,00 m wraz z poboczami.

Wykonawcą robót był Zakład Handlowo - Usługowy Jacek Mielcarek ze Ślesin. Koszt zadania wynosił: 89 650,00 zł.

Przedecz Arkuszewo Górna droga

 

 3. Przebudowa drogi gminnej na ul. Ogrodowej w Przedczu”. Długość drogi 300 mb, szerokość 3,00 mb, grubość warstwy tłucznia kamiennego po zagęszczeniu 15 cm. Koszt zadania 39 850,00zł. (brutto)

Wykonawcą robót jest Zakład Handlowo-Usługowy Jacek Mielcarek ze Ślesina.

 

 ul. Ogrodowa

 

III. Przebudowa dróg – drogi asfaltowe.

 1. Przebudowa drogi gminnej we wsi Broniszewo” o długości 530 mb; szerokość jezdni asfaltowej 4,0 m, grubość wyrównania tłuczniem kamiennym średnio 7 cm, grubość warstwy ścieralnej 5 cm z betonu asfaltowego wraz z uzupełnieniem poboczy + przebudowa odcinka drogi o dł. 80 mb ,szer. 4,00 m , gr. warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej 5cm. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A w Kol. Koszt zadania wyniósł 161 532,21 zł

Broniszewo

 2. „Przebudowa drogi gminnej tłuczniowej we wsi Karolewo” o długości około 870 mb, szerokość jezdni asfaltowej 4,0 m, grubość wyrównania tłuczniem kamiennym kamieniem średnio 7 cm, grubość warstwy ścieralnej 5 cm z betonu asfaltowego wraz z uzupełnieniem poboczy. Koszt zadania zgodnie z umową wyniósł: 227 029,10 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A w Kole.

Karolewo

 

3. „ Przebudowa drogi gminnej we wsi Holenderki - Józefowo” o łącznej długości 1,470 km, wyrównanie na istniejącym tłuczniu średnio 7 cm, w dalszej części podbudowa z tłucznia o gr. 20cm, szerokość jezdni asfaltowej od 3,5m do 4,0 m , grubość warstwy ścieralnej 5 cm + uzupełnienie poboczy. Koszt zadania zgodnie z umową wyniósł: 478 022,28 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S. A. w Kole.

 Holenderki Józefowo

 

4. Przebudowa drogi w Przedczu (górna droga)- dł. 355 mb podbudowa z tłucznia kamiennego o gr. 15 cm wykonała Firma Handlowo-Usługowa Jacek Mielcarek ze Ślesina. Wartość robót 35 000,00 zł. Nawierzchnię asfaltową wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A w Kole. Szerokość drogi 4 m, wyrównanie podbudowy tłuczniem o średniej gr. 8 cm, grubość warstwy mineralno-asfaltowej 5cm. Wartość wykonanych robót 99 977,48 zł.

Górna Droga

 

IV. Przebudowa drogi powiatowej – ul. Umińskiego w Przedczu.

Wykonawcą robót była firma MK STELLA z Koła. Koszt zadania wyniósł: 318 178,25zł. Gmina Przedecz partycypowała w 40% wartości zadania tj. w kwocie : 127 271, 30 zł.

Umińskiego

 

V. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej w Przedczu.

Wykonawcą robót na tym zadaniu była Firma Jakubowski Sp. z o.o. z Zagórowa. Wartość robót budowlanych zgodnie z umową wyniosła 169 149,43 zł.

 kanalizacja

VI. Docieplenie ścian wraz z tynkiem strukturalnym budynku szkoły w Przedczu.

Zadnie dotyczyło docieplenia skrzydła szkoły nauczania początkowego,stołówki i kuchni .Wykonawcą robót była Firma Pana Romana Skalińskiego z Kłodawy. Koszt zadania wyniósł 135 358,25 zł.

 Docieplenie szkoły

VII. Renowacja wieży lotniczej – punktu widokowego z czasów II wojny światowej w Katarzynie.

Wykonawcą robót był Zakład Handlowo-Usługowy Jacek Mielcarek ze Ślesina. Koszt zadania wyniósł: 47 598,80zł.

Patrolka Katarzyna

VIII. Przebudowa ulicy 1-go Maja w Przedczu.

Zadanie to było realizowane wspólnie z Powiatem Kolskim. Wartość robót budowlanych wyniósł: 168 707,21 zł. Wykonawcą robót jest Firma Handlowo - Usługowa , Dorota Zawlik z Umienia.

Jednoczenie na tej ulicy wykonywane jest nowe stylowe oświetlenie uliczne przez Firmę ELMIAR , Franciszek Nowicki ze Ślesina . Koszt zadania wyniósł 27 678,00 zł. W ramach tej inwestycji zostaną zamontowane 4 kompletne słupy oświetleniowe z oprawami typu ROSA.II.

1 Maja

IX. Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Władysława Umińskiego w Przedczu.

sala gimnastyczna

X. Przebudowa drogi gminnej Zalesie Katarzyna.

Katarzyna

XI. Przebudowa drogi gminnej we wsi Dziewczopólko.

Dziewczopolko

XII. Przebudowa drogi gminnej we wsi Dziwie - do lasu.

 

Dziwie do lasu

XIII. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziwie - Parcele.

Dziwie Parcele

 XIV. Utworzenie siłowni plenerowej w parku koło Zamku.

siłownia k. Zamku

XV. Budowa chodnika na ul. Wyszyńskiego w Przedczu.

 chodnik Wyszyńskiego

 

Wykaz najważniejszych inwestycji zrealizowanych w Gminie Przedecz w latach 2011–2016

2011 r.inwestycje 1
– Budowa wodociągów we wsiach Józefowo, Łączewna, Nowa Wieś Wielka wraz z wybudowaniem pierścieni zamykających: Katarzyna – Żarowo, Katarzyna – ul. Leśna, ul. gen. Bema – Kilińskiego i wymianą wodociągu w Przedczu na ulicy Zamkowej.
– Budowa odprowadzenia ścieków oczyszczonych do kanału melioracyjnego w Dziwiu z oczyszczalni ścieków typu Lemna w Przedczu.
– Zmiana pokrycia dachu na ratuszu w Przedczu wraz z przebudowaniem wieżyczki, remontem jatek miejskich i pomalowaniem budynku ratusza.
– Zmiana pokrycia dachowego na zamku w Przedczu wraz z uzupełnieniem, remont tynków i pomalowanie zamku i baszty zamkowej.
– Budowa odwodnienia Zespołu Szkół w Przedczu wraz z częściowym odwodnieniem ul. Szkolnej.
– Budowa drogi gminnej o długości około 0,6 km we wsi Katarzyna.
– Budowa drogi gminnej we wsi Jasieniec z kruszywa kamiennego o długości 2,58 km.
– Przebudowa drogi powiatowej Kłodawa – Rybno plus obwodnica Przedcza. Gmina partycypowała w kosztach budowy tej drogi w wysokości około 2 mln zł.inwestycje 2

2012 r.
– Budowa chodnika na ul. Kopernika wraz nasadzeniami platanów i ligustrów.
– Budowa drogi gminnej z tłucznia kamiennego w miejscowości nowa Wieś Wielka o długości 2,15 km.
– Budowa ścieżki rowerowej Rybno – Przedecz o długości 1,50 km.
– Remonty i modernizacje świetlic wiejskich w Przedczu, Nowej Wsi Wielkiej i Rybnie.

2013 r.
– Budowa dróg gminnych z tłucznia kamiennego we wsiach: Arkuszewo, Broniszewo i Holenderki o łącznej długości 2 km. Modernizacja drogi gminnej Nowa Wieś Wielka – Jasieniec o długości 3,18 km. Przebudowa drogi
powiatowej w miejscowości Żarowo o długości 1,4 km.inwestycje 3
– Budowa stylowego oświetlenia ulicznego na osiedlu domów jednorodzinnych w Przedczu.
– Budowa Centralnej Przystani Rekreacyjnej – Amfiteatru wraz ze szlakiem rowerowym.
– Budowa Platanowej Alei Spacerowej w Przedczu wraz ze średnim szlakiem rowerowym.
– Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Zalesiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.
– Remonty i modernizacje świetlic wiejskich w Dziwiu, Żarowie i Łączewnej.
– Odmulenie części jeziora w Katarzynie wraz z wykonaniem plaży.

2014 r.
– Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni z tłucznia kamiennego w miejscowościach: Arkuszewo, Karolewo i Nowa Wieś Wielka o łącznej długości 2,26 km.
– Budowa kanalizacji sanitarnej w Przedczu na ulicach: 20-go Stycznia, Leśnej, Szemplińskiego, Kolonia Pod Kobylatą i częściowo we wsi Katarzyna wraz z dwoma przepompowniami.inwestycje 4
– Położenie nowej nakładki z masy mineralno-asfaltowej w Przedczu na ulicach: Waryńskiego, Kopernika, Placu Św. Wawrzyńca i Sienkiewicza oraz na drodze powiatowej w Żarowie.
– Modernizacja świetlicy w Dziwiu. Modernizacja remizy OSP w Przedczu.
– Wybudowanie nowego ujęcia wody - wywiercenie nowej studni głębinowej w Dziwiu.
– Modernizacja budynku Przedszkola Gminnego w Przedczu.

2015 r.
– Przebudowa dróg gminnych w Jasieńcu na długości 2,15 km oraz Dziwie – Łączewna - Józefowo. Modernizacja
drogi gminnej w Łączewnej.
– Modernizacja ul. gen. Bema, przebudowa ul. Zamkowej w Przedczu wraz z budową nowego parkingu i chodników.
– Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Przedecz na archiwum zakładowe.

Najważniejsze zadania na rok 2016 i lata następne
– Budowa sali gimnastycznej i ocieplenie istniejącej sali przy Zespole Szkół w Przedczu.
– Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi Wielkiej.
– Przebudowa dróg w miejscowościach: Dziwie – Łączewnainwestycje 5
– Józefowo, Nowa Wieś Wielka – Jasieniec, Holenderki
– Józefowo, Dziewczopólko i Zalesie.
– Budowa/modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żarowie.
– Ostatni etap budowy kanalizacji sanitarnej w Przedczu.
– Odnowa centrum miejscowości w Przedczu ( Plac Wolności i ul. Kilińskiego).

Ponadto planowane są inwestycje związane z rozwojem turystyki, rekreacji i sportu, m.in.: punkt widokowy w Katarzynie, plenerowe siłownie zewnętrzne, place zabaw, modernizacja stadionu piłkarskiego w Przedczu, budowa małej architektury.

WYKAZ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2016r.

ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2016r.

 1. Budowa sali gimnastycznej i ocieplenie istniejącej sali przy Zespole Szkół w Przedcz.
 2. Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Wielka – Jasieniec nr G 492026
 3. Przebudowę drogi gminnej Dziwie – Łączewna - Józefowo nr G 492022P
 4. Przebudowa drogi gminnej we wsi Zalesie nr G 492033 P
 5. Przebudowa drogi gminnej G 492014P we wsi Dziewczopólko
 6. Przebudowa drogi gminnej-gruntowej we wsi Nowa Wieś Wielka
 7. Modernizacja drogi na ul.Kościuszki w Przedczu.
 8. Remont instalacji C.O. wraz z wymianą kotła na paliwa stałe dla budynku MGOK w Przedczu.
 9. Uczestnictwo i realizacja Podwórka NIVEA
 10. Realizacja wspólnie z Powiatem Kolskim inwestycji polegających na przebudowie chodników na ulicach: Leśna,Szemplińskiego,20-go Stycznia

Podkategorie