Przedsięwzięcia pn: „Uporządkowaniegospodarkikanalizacjisanitarnej wmiejscowościPrzedecziKatarzyna” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z umową nr 253/U/400/267/2014 z dnia 05.11.2014r.

W ramach przedsięwzięcia wybudowano: Kanalizacje sanitarną w Przedczu -kanały grawitacyjne o średnicy rur PVC fi 200 mm; Kanalizacja sanitarna tłoczna w Przedczu -kanały tłoczne o średnicy rur TS-PE fi 90 mm; Kanalizacja sanitarna w Przedczu -przykanaliki z rur PVC o średnicy fi 160 mm; Roboty demontażowe i otworzenie nawierzchni -Przedecz; Kanalizacja sanitarna w Katarzynie - kanały grawitacyjne z rur PVC o średnicy rur fi 200mm; Kanalizacja sanitarna Katarzynie – Kanały tłoczne z rur TS-PE o średnicy fi 90mm;Kanalizacja sanitarna w Katarzynie -przykanaliki z rur PVC o średnicy fi 160 mm; Przepompownie ścieków w Katarzynie- : P1 i P2,wydajność przepompowni P1 =14,76 m3/h;wydajność przepompowni P2=14,04m3/h

Gmina Przedecz w dniu 07.10.2014r. podpisała umowę nr 02571-6930-UM1540489/14  z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy na operację w zakresie małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju " objętego PROW na lata 207-2013, tytuł operacji:" Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Dziwiu – Etap II" 

unia lider  prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja ma na celu: umożliwienie mieszkańcom miejscowości Dziwie rozwoju własnej tożsamości, kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenia aktywności i integracji poprzez remont  i modernizację świetlicy wiejskiej, współfinansowana jest ze środków  Unii Europejskiej
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - małe projekty
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Tytuł operacji: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Dziwiu – Etap II”

 Dziwie swietlica etap II 016

Dziwie swietlica etap II 017

Dziwie swietlica etap II 039