Gmina Przedecz leży na północno-wschodnim krańcu powiatu kolsiego województwa wielkopolskiego. Graniczy z gminami województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zajmuje powierzchnię 76.5km2, a zamieszkuje ją prawie 4 700 osób. W skład gminy wchodzą: miasto Przedecz., liczące l 831 mieszkańców i 14 sołectw: Arkuszewo (246 mieszkańców). Chrustowe (181), Dziewczopólko (81), Dziwie (290), Holenderki (128), Jasieniec (82), Józetbwo (124), Katarzyna (359), Kłokoczyn (117), Łączewna (179), Nowa Wieś Wielka (204), Rybno (316), Zalesię (157) i Żarowo (367). img6 Komunikacje na terenie gminy zapewnia droga wojewódzka Izbica Kujawska - Włocławek, 6 dróg powiatowych i 84 km dróg gminnych, z których większość posiada nawierzchnie asfaltową. Siedzibą władz gminy jest Przcdecz położony 30 km od Kola i ok. 155 km od Poznania. Obszar gminy jest dość ubogi w wody powierzchniowe. Jedynym większym zbiornikiem naturalnym jest jezioro Przedeckie o powierzchni l,2 km2, bardzo płytkie (średnia głębokość 0,9 m), z którego - według opinii części naukowców - bierze swój początek rzeka Noteć. Zasoby wód powierzchniowych uzupelniają drobne cieki zasilające jezioro, niewielkie stawy leżące w obrębie Rynny Przedeckiej oraz Kanał Dzierzbicki - sztuczny ciek, spełniający zadania w systemie melioracji użytków rolnych. Jedynym bogactwem naturalnym gminy są lasy, zajmujące 1027 ha (ok. 13 % powierzchni), w których dominują: sosna, świerk, dąb, brzoza, klon, grab, lipa, olcha i jarzębina. W leśnictwie Rogoźno istnieje rezerwat florystyczny, utworzony w 1958 r. dla ochrony lasu mieszanego. W południowo-zachodniej części gminy znajdują się znaczne obszary torfowisk. Gmina ma charakter rolniczy. Z rolnictwa żyje tu ponad 70 proc. mieszkańców. Istnieje 776 gospodarstw rolnych. Użytki rolne wynoszą prawie 6000 ha. Przeciętna wielkość gospodarstw wynosi 8,7 ha, a dominują gospodarstwa o powierzchni od 5 do 20 ha. img7 Gleby na terenie gminy w większości należą do urodzajnych (bielicowe, brunatne i czarne ziemie). Przeważają grunty klasy IV - 61,5%. Dominuje produkcja zbóż (plony ok. 40 q z ha) i roślin przemysłowych, m.in. buraków cukrowych i rzepaku. Duże jest pogłowie trzody chlewnej i bydła mlecznego.
Na terenie gminy zarejestrowanych jest 135 podmiotów gospodarczych, wśród których najliczniejszy grupę stanowią jednostki handlowe oraz. uslugowe. W większości są to małe zakłady rzemieślnicze, zajmujące się stolarstwem, murarstwem, mechaniką pojazdową oraz przetwórstwem rolno-spo-żywczym. Działają też dwie firmy zajmujące się produkcją odzieży. W "Ryk-polu", działającym w Przedczu od 1993 r. szyte są ubrania dla pań i młodzieży. Firma zatrudnia ok. 30 osób, posiada nowoczesne maszyny, a swoje produkty sprzedaje na terenie całego kraju. Do większych podmiotów gospodarczych zaliczają się również Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", Bank Spóldzielnczy. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, firma produkująca pasze i koncentraty paszowe oraz ubojnia z masarnią. img9
Na terenie gminy we wsiach Żarowo i Dziwie znajdują się ujęcia wody. Prawie wszystkie miejscowości są zwodociągowane, długość sieci wodociągowej wynosi 85km. W Przedczu, w ostatnim czasie wybudowano oczyszczalnie ścieków wraz z kanalizacją sanitarną. Na terenie całej gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów stałych. Większość miejscowości w gminie posiada telefony i oświetlenie uliczne. W gminie funkcjonują trzy szkoły podstawowe - (w Przedczu. Żarowie i Dziwiu), Gimnazjum oraz przedszkole gminne. Inicjatorem życia kulturalnego gminy jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu. Ośrodek mieści się w zabytkowym zamku, tam również jest Biblioteka Gminna oraz Regionalna Izba Muzealna. Przy MGOK działa zespół ludowy "Przedeczczanki" oraz koło "Senior". Ważną rolę w życiu gminy odgrywa Ochotnicza Straż Pożarna. Jest tu sześć jednostek OSP. Działa także strażacka orkiestra dęta. img8 Gmina Przcdecz przynależy do Diecezji Włocławskiej. Większość wiernych należy do jednej parafii pw. Świętej Rodziny w Przedczu. Miasto i gmina Przedecz podobnie jak inne. zbliżone wielkością i charakterem gminy Wielkopolski, boryka się z licznymi problemami, co nie przeszkadza jednak w stałym rozwoju. Tutejsze władze starają się prowadzić racjonalną gospodarkę, dbają o rozwój infrastruktury, czynią starania o pozyskanie inwestorów z zewnątrz. Gmina posiada "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego". Przyjęto w nim, że w gospodarce gminy nadal dominujące będzie rolnictwo (możliwości rozwoju sadownictwa i ogrodnictwa). Pod aktywizację gospodarczą wyznaczono tereny: na obrzeżach Przedcza (10 ha) oraz we wsiach: Dziwie, Katarzyna, Rybno.