Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miasta i Gminy w Przedczu

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2009-07-29

Data ogłoszenia: 2009-07-29

Ogłoszenie o Przetargu
Przedecz: Budowa Infrastruktury Turystyczno- Rekreacyjnej w Przedczu.
Numer ogłoszenia: 122665 - 2009; data zamieszczenia: 29.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przedecz , Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 273-84-67, faks 0-63 273-84-67.
?

Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedecz.bipjst.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Infrastruktury Turystyczno- Rekreacyjnej w Przedczu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Podstawowymi elementami projektu jest: 1. Oczyszczenie nabrzeża Jeziora Przedeckiego wraz z wykonaniem plaży, pomostu rekreacyjnego na pływakach siatkobetonowych i altanki. 2. Wykonanie boiska do piłki siatkowej i plażowej. 3. Rewaloryzacja istniejącego parku poprzez wycinkę starych drzew, nowe nasadzenia odpowiednich gatunków drzew, wykonanie placu zabaw dla dzieci, oświetlenie parku, oraz wykonania ścieżek spacerowych i parkingów...
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.20.00-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 30 000 zł(trzydzieści tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których jest mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. )w terminie do dnia 19.08.2009r. do godz. 10:00 z tym, że: 1. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Witkowo oddział Przedecz Nr 84853810250100010120000004- dokumenty dotyczące wadium należy dołączyć do ofert, 2. Wadium uznaje się za wniesione , jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Zamawiającego..
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
?

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: a) spełnią warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, b) Zapewniają przynajmniej 3-letni okres gwarancji na wykonane zamówienie, c) wykonają zamówienie w terminie do 30.11.2009r., d) spełnią wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy, f) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej , g)wnieśli wadium w wysokości 30 000zł.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone zgodnie z rozdziałem VI SIWZ według zasady spełnia/ nie spełnia warunek..
?
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofert wg załączonego druku- załącznik Nr 1. 2. Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 w/w ustawy- załącznik Nr 2. 3. W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a)aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b)zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust 2 w/w ustawy- załącznik Nr 3. 5. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 w/w ustawy- załącznik Nr 4. W celu potwierdzenia przez Zamawiającego opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę wiedzy, doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed ostatnim dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów ( referencje) potwierdzających, że te roboty zostały wykonane należycie- załącznik Nr 5. b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia- załącznik Nr 6. c) wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń-załącznik Nr 7. d)wykaz zakresu zamówienia, którego wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy- załącznik Nr 8. Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania stosownych uprawnień osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy odpowiednich do charakteru i zakresu określonych niniejszym zamówieniem oraz posiadania aktualnego wpisu na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego. W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i zapewniającej wykonanie zamówienia przez Wykonawcę zamawiający żąda następujących dokumentów: a)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn.: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150 000PLN- przedstawia informacje z banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 300 000PLN wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/ osoby uprawnione do składania ofert. 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziałów w postępowaniu zgodnie z art.44 w/w ustawy załącznik Nr 9. 7.Kosztorys ofertowy. 8. Podpisany projekt umowy..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przedecz.bipjst.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Przedecz, Plac Wolności 1, 62-635 Przedecz,Sekretariat...
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Przedecz, Plac Wolności 1, 62-635 Przedecz,Sekretariat..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach Działania 313, 322, 323.Odnowa i Rozwój Wsi- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.W przypadku nie otrzymania dofinansowania ze środków PROW przetarg zostanie unieważniony..Ogłoszenie o Przetargu

SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na Budowę Infrastruktury Turystyczno - Rekreacyjnej w Przedeczu

Przedmiar Robót

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Data rozstrzygnięcia: 0000-00-00

Przedecz 25.08.2009r.

Oznaczenie sprawy RGWI 3411/6/09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w imieniu Gminy Przedecz informuje że, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Przedeczu" wybrana została oferta nr 2:

Zakład Handlowo Usługowy
Anita Mielczarek Kaczmarek
Szyszyńskie Holendry 101, 62-561 Ślesin
Oferta spełniająca warunki SIWZ , korzystna cenowo, uzyskała za kryterium „cena"- 300 pkt.

Pozostałe oferty:
Oferta nr 1
MOLEWSKI Sp. z o.o
ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz

Oferta spełniająca warunki SIWZ , uzyskała za kryterium „cena" pkt. 253

Data zakończenia: 0000-00-00

Zakończenie:

Przedecz: Budowa infrastruktury Turystyczno- Rekreacyjnej w Przedczu.
Numer ogłoszenia: 149119 - 2009; data zamieszczenia: 07.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122665 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przedecz, Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 273-84-67, faks 0-63 273-84-67.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa infrastruktury Turystyczno- Rekreacyjnej w Przedczu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Podstawowymi elementami projektu jest: 1. Oczyszczenie nabrzeża Jeziora Przedeckiego wraz z wykonaniem plaży, pomostu rekreacyjnego na pływakach siatkobetonowych i altanki. 2. Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej. 3. Rewaloryzacja istniejącego parku poprzez wycinkę starych drzew, nowe nasadzenia odpowiednich gatunków drzew, wykonanie placu zabaw dla dzieci, oświetlenie parku oraz wykonanie ścieżek spacerowych i parkingów..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.20.00-5.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 647573.04 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany w ramach działania 313, 322, 323- Odnowa i Rozwój Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Handlowo- Usługowy Anita Mielcarek - Kaczmarek, Ślesin, 62-561 Szyszyńskie Holendry, kraj/woj. wielkopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
Cena wybranej oferty: 647573.04
Oferta z najniższą ceną: 647 573.04 oferta z najwyższą ceną: 767 958.70
Waluta: PLN.Osoba do kontaktu: Krzysztof Szewczyk - Rolnictwo, Gospodarka Wodna, Inwestycje Gminne i Drogi - tel. /063/ 2738467 wew. 26

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Waldemar Chmielewiczhttp://www.przedecz.com.plIlość odwiedzin: 248825 od 2003-05-22