Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miasta i Gminy w Przedczu

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2009-12-21

Data ogłoszenia: 2009-12-21

Przedecz: Budowa wodociągu we wsiach : Jasieniec, Kłokoczyn i Nowa Wieś Wielka..
Numer ogłoszenia: 437076 - 2009; data zamieszczenia: 21.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przedecz , Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 273-84-67, faks 0-63 273-84-67.
?

Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedecz.bipjst.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa wodociągu we wsiach : Jasieniec, Kłokoczyn i Nowa Wieś Wielka.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociagu we wsiach: Jasieniec, Kłokoczyn i Nowa Wieś Wielka obejmująca następujący zakres robót: 1. Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Jasieniec: 1.1. Sieć wodociągowa z rur PVC - U, PN-10; SDR 26; DN110mm; DN90mm; DN63mm;L=1906,00m a) zbrojenie proerktowanej sieci wodociągowej: -zasuwy typu E4000; DN150mm; DN100mm; DN80mm wraz z obudową i skrzynką uliczną - hydranty ppoż. nadziemne DN 80 - przejścia pod drogami w rurach ochronnych DN 273/8mm 1.2. Przyłącza wodociągowe z rur PE PN-10; SDR17; DN 32mm-4szt/135,00mb 2. Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Nowa Wieś Wielka: 2.1. Sieć wodociągowa z rur PVC - U, PN-10; SDR 26; DN110mm; DN90mm; L= 4135,00mb a) Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej - zasuwy typu E4000; DN100mm; DN 80mm; wraz z obudową i skrzynką uliczną - hydranty ppoż. nadziemne DN 80 - przejścia pod drogami w rurach ochronnych DN 273/8mm i DN 159/8mm 2.2. Przyłącza wodociągowe z rur PE PN- 10; SDR 17; DN 32mm-25 szt/596,00mm - przejścia przyłączy pod drogami w rurach ochronnych DN 89/8mm 3. Sieć wodociągowa we wsi Kłokoczyn 3.1. Sieć wodociągowa z rur PVC- U; PN-10;SDR 26; DN 110mm; L= 2487,00m a) Uzbojenie projektowanej sieci wodociągowej: - zasuwy typu E4000; DN 100mm; DN 80mm wraz z obudową i skrzynka uliczną - hydranty ppoż nadziemne DN80 - przejście pod rowem w rurach ochronnych DN 273/8mm 3.2. Przyłącza wodociągowe z rur PE PN-10; SDR 17; DN 40mm-2szt/147,00mk i DN 32mm-8szt/216,00m - przejścia pod drogami w rurach ochronnych DN 89/8mm.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 40 000zł(czterdzieści tysięcy). 2.Wadium może byc wniesione w: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych, d)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,poz.1158 z póź. zm.) w terminie do dnia 26.01.2010r.do godz.10:00 z tym, że : 1.Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto zamawiającego Bank Spółdzielczy Witkowo Oddział Przedecz Nr 84 8538 1025 0100 0101 2000 0004- dokumenty potwierdzające wniesienie wadium należy dołączyć do ofert. 2. wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Zamawiającego.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
?

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: a) spełniaja warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, b)zapewniają przynajmniej 3 letni okres gwarancji na wykonane zamówienie, c)wykonają zamóweinie w terminie do 15.05.2010r., d)spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, e)nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art.24ust 1 i 2 w/w ustawy, f)spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy, g)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, h)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, i)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, j)posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, k)wnieśli wadium w wysokości 40 000zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone zgodnie z rozdziałem VI SIWZ według zasady : spełnia/ nie spełnia warunek..
?
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz oferty wg załączonego druku- Załącznik Nr 1. 2. Oświadczenie zgodnie a art. 24 ust. 1 w/w ustawy- Załącznik Nr 2. 3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający żąda, następujących dokumentów: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b)Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Oświadczenie zgodnie z art.24 ust. 2 w/w ustawy- Załącznik Nr 3. 5. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 w/w ustawy -Załącznik Nr 4. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed ostatnim dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów (referencje) potwierdzających, że te roboty zostały wykonane należycie- Załącznik Nr 5, b) wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia- Załącznik Nr 6, c)wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń- Załącznik Nr 7, d) wykaz zakresu zamówienia, którego wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy- Załącznik Nr 8. Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania stosownych uprawnień osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy odpowiednich do charakteru i zakresu prac określonych niniejszym zamówieniem oraz posiadania aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn.: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000 PLN- przedstawią informację z banku w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 400 000 PLN wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/ osoby uprawnione do składania ofert. 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy - Załącznik Nr 9. 7. Kosztorys ofertowy. 8. Podpisany projekt umowy..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przedecz.bipjst.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Przedecz, Plac wolności 1 62- 635 Przedecz..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Przedecz, Plac Wolności 1 62- 635 Przedecz, Sekretariat..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..


SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytanie 1.
W pozycjach kosztorysu inwestorskiego ślepego 1.1.2.2, 2.1.2.2, 2.2.2.2, 3.1.2.3, przyjęto wykop „ w obudowie OW Wronki - typ boksowy", natomiast w tych pozycjach wg przyjęto KNNR w nakładach nie występują szalunki. Czy należy do nakładów dodać składnik: „obudowa OW WRONKI -typ boksowy", czy przyjąć wykop bez użycia szalunków?.

Ad.1.
W pozycjach kosztorysu Inwestorskiego nr 1.1.2.2; 2.1.2.2; 2.2.2.2 i 3.2.1.3. do nakładów należy dodać składnik „obudowa OW Wronki- typ boksowy" według własnej kalkulacji tegoż składnika.

Pytanie 2.
W związku z przyjęciem wykopu „ w obudowie OW Wronki- typ boksowy", należy udokumentować posiadanie tego typu sprzętu w załączniku Nr 7 „ Potencjał Techniczny"?.

Ad.2.
W potencjale technicznym (Zał.. Nr 7) należy dodatkowo udokumentować posiadane tego składnika lub podobnego dotyczącego obudowy wykopów.

Pytanie 3.
W pozycjach kosztorysu inwestorskiego ślepego 1.1.3.9, 2.1.3.7, 3.1.3.1, przyjęto montaż hydrantu „na trójniku kołnierzowym" natomiast w Projekcie technicznym w schematach węzłów wodociągowych przyjęto montaż hydrantu z trójnika , zasuwy i kolana stopowego. Według przyjętego KNNR w nakładach nie występują w/w składniki. Czy należy przyjąć montaż hydrantu bezpośredniego z trójnika, czy zasuwą i kolanem stopowym?

Ad.3.
W pozycjach kosztorysu Inwestorskiego nr 1.1.3.9.; 2.1.3.7. i 3.1.3.3 należy przyjąć montaż hydrantów zgodnie ze schematami węzłów znajdujących się w Projekcie Technicznym - tj. zgodnie z KNNR 2-18, pozycja 03 tabela 0315.

Pytanie 4.
W związku z usytuowaniem inwestycji na terenach mocno nawodnionych, oraz w związku z koniecznością wykonania przewiertu pod rowem melioracyjnym, zachodzić będzie potrzeba odwodnienia wykopu za pomocą igłofiltrów. W kosztorysie inwestorskim ślepym nie występuje pozycja dotycząca odwodnienia?.

Ad.4.
Na terenach mocno nawodnionych należy wycenić dodatkowo zastosowanie igłofiltrów z pompowaniem wody przyjmując cenę 10,00zł/m-godz.
Rozliczenie pompowania nastąpi na podstawie ilości godzin wg dziennika pompowań zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.


Pytania i odpowiedzi dotyczące „Budowy wodociągu we wsiach Jasieniec, Kłokoczyn i Nowa Wieś Wielka".

Pytanie 1.
W związku z określonym przez Zamawiającego terminem zakończenia robót na dzień 15.05.2010r. Zwracamy się z zapytaniem czy zgodnie § 2 pkt2 projektu umowy termin ten może ulec przedłożeniu w wypadku występowania pokrywy śnieżnej, zamarzliny gruntu lub temperatur uniemożliwiających wykonawstwo robót wodociągowych w czasie założonego przez wykonawcę w ofercie okresu realizacji robót.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmianę w umowie terminu zakończenia robót budowlanych przy budowie wodociągu w wyniku wystąpienia złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie pracy w/w terminie.

Pytanie 2.
Z uwagi na fakt, że w kosztorysie ofertowym należy przewidzieć koszt zajęcia pasa drogowego prosimy o określenie na jakiej długości będzie wykonywana sieć wodociągowa w pasie drogi powiatowej.
Odpowiedź:
Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej będzie obejmować dwukrotne przejście rurociągu poprzez przewiert pod drogą powiatową (gruntową ) o długości 24m łącznie.

Pytanie 3.
Prosimy o sprecyzowanie czy Wykonawca będzie ponosił koszty związane z wybudowaniem urządzeń wodociągowych w pasie drogi powiatowej? Jeśli tak to prosimy o podanie okresu na jakie trzeba przewidzieć w/w opłaty.
Odpowiedź:
Wykonawca nie będzie ponosił kosztów związanych z wbudowaniem urządzeń wodociągowych.

Pytanie 4.
Prosimy o udzielenie dodatkowego wyjaśnienia odpowiedzi nr4. opublikowanej na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy dotyczącej pytań i odpowiedzi do SIWZ. Czy roboty odwodnieniowe należy dodatkowo wycenić czy nie, jeśli tak to jaką stawkę należy przyjąć przy wypłukiwaniu igłofiltrów za 1szt. , jak również prosimy o podanie zakresu robót odwodnieniowych z określeniem ich ilości. W odpowiedzi nr 4 Zamawiający określił jedynie stawkę pompowania wody w cenie 10,00 zł/m-godz. , informując, że należy wycenić zastosowanie igłofiltrów. Powyższe jest w sprzeczności z końcowym zdaniem wyjaśnienia, że rozliczenie nastąpi na podstawie godzin wg dziennika pompowania zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiedź:
Roboty dodatkowe związane z odwodnieniem wykopów nie należy wyceniać w ofercie. Zakres robót odwodnieniowych zostanie ustalony w trakcie realizacji zadania przez Inwestora i Inspektora Nadzoru.
W ofercie na wykonanie zadania każdy z wykonawców powinien podać koszt motogodziny pompowania, oraz koszty związane z zastosowaniem igłofiltrów (koszt wpłukania 1 szt. igłofiltrów). Każdy oferent powinien podawać swoją cenę za m-godz. pompowania i koszty wpłukania 1 szt. igłofiltra.
Koszt wpłukania 1 szt. igłofiltra i 1 godziny pompowania należy załączyć jako dodatkowy załącznik do oferty.


SIWZBudowa wodociągu we wsiach Jasieniec, Kłokoczyn i Nowa Wieś Wielka

Przedmiar Robót

Załczniki nr. 5 i nr .7do SIWZ.

Data rozstrzygnięcia: 0000-00-00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przedecz 08.02.2010

Oznaczenie sprawy RGWI 3411/7/09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w imieniu Gminy Przedecz informuje że, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę wodociągu we wsiach: Jasieniec, Kłokoczyn i Nowa Wieś Wielka" wybrana została oferta nr 5:
Zakład Wod. - Kan. i CO Andrzej Palma
ul. Kraszewskiego 24, 62-600 Koło
Oferta spełniająca warunki SIWZ , korzystna cenowo, uzyskała za kryterium „cena"- 300 pkt.
Pozostałe oferty:
Oferta nr 1
WODROL Teodor Świątecki
ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów

Oferta spełniająca warunki SIWZ - uzyskała za kryterium „cena" pkt . 165
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Elektryfikacji ELTOR Spółka z o. o.
ul. Smoleńska 17, 85-833 Bydgoszcz

Oferta spełniająca warunki SIWZ , uzyskała za kryterium „cena" pkt. 270
Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Budownictwa Telekomunikacyjnego „ZACHÓD" Sp. z o. o.
ul. Polna 1a, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

Oferta nie spełniająca warunków SIWZ - odrzucona
Oferta nr 4
ROLLSTICK TORUŃ Spółka z o. o.
ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń

Oferta spełniająca warunki SIWZ , uzyskała za kryterium „cena" pkt. 294
Oferta nr 6
DANKAR Usługi Budowlane Wod. -Kan. i C.O.
Kosztorysowanie Danuta Pyssa
Nienawiszcz 23, 64- 610 Rogoźno
Oddział Poznań, ul. Dojazd 30
Oferta spełniająca warunki SIWZ , uzyskała za kryterium „cena" pkt. 195


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zakończenia: 0000-00-00

Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia.

Przedecz: Budowa wodociągu we wsiach: Jasieniec, Kłokoczyn i Nowa Wieś Wielka
Numer ogłoszenia: 55364 - 2010; data zamieszczenia: 02.03.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego..
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 437076 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przedecz, Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 273-84-67, faks 0-63 273-84-67.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu we wsiach: Jasieniec, Kłokoczyn i Nowa Wieś Wielka.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociagu we wsiach: Jasieniec, Kłokoczyn i Nowa Wieś Wielka obejmująca następujący zakres robót: 1. Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Jasieniec: 1.1. Sieć wodociągowa z rur PVC - U, PN-10; SDR 26; DN110mm; DN90mm; DN63mm;L=1906,00m a) zbrojenie projektowanej sieci wodociągowej: -zasuwy typu E4000; DN150mm; DN100mm; DN80mm wraz z obudową i skrzynką uliczną - hydranty ppoż. nadziemne DN 80 - przejścia pod drogami w rurach ochronnych DN 273/8mm 1.2. Przyłącza wodociągowe z rur PE PN-10; SDR17; DN 32mm-4szt/135,00mb 2. Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Nowa Wieś Wielka: 2.1. Sieć wodociągowa z rur PVC - U, PN-10; SDR 26; DN110mm; DN90mm; L= 4135,00mb a) Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej - zasuwy typu E4000; DN100mm; DN 80mm; wraz z obudową i skrzynką uliczną - hydranty ppoż. nadziemne DN 80 - przejścia pod drogami w rurach ochronnych DN 273/8mm i DN 159/8mm 2.2. Przyłącza wodociągowe z rur PE PN- 10; SDR 17; DN 32mm-25 szt/596,00mm - przejścia przyłączy pod drogami w rurach ochronnych DN 89/8mm 3. Sieć wodociągowa we wsi Kłokoczyn 3.1. Sieć wodociągowa z rur PVC- U; PN-10;SDR 26; DN 110mm; L= 2487,00m a) Uzbojenie projektowanej sieci wodociągowej: - zasuwy typu E4000; DN 100mm; DN 80mm wraz z obudową i skrzynka uliczną - hydranty ppoż nadziemne DN80 - przejście pod rowem w rurach ochronnych DN 273/8mm 3.2. Przyłącza wodociągowe z rur PE PN-10; SDR 17; DN 40mm-2szt/147,00mk i DN 32mm-8szt/216,00m - przejścia pod drogami w rurach ochronnych DN 89/8mm..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współwinansowany w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Wodno-Kanalizacyjny i C.O. - Andrzej Palma, ul. Kraszewskiego 24, 62-600 Koło, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 476940,87 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 476940,87
Oferta z najniższą ceną: 476940,87 / Oferta z najwyższą ceną: 860000,00
Waluta: PLN.


Osoba do kontaktu: Krzysztof Szewczyk - Rolnictwo, Gospodarka Wodna, Inwestycje Gminne i Drogi - tel. /063/ 2738467 wew. 26

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Waldemar Chmielewiczhttp://www.przedecz.com.plIlość odwiedzin: 248825 od 2003-05-22