Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miasta i Gminy w Przedczu

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2008-06-19

Data ogłoszenia: 2008-06-19

Przedecz: Przebudowa drogi gminnej Jasieniec-Lipiny dł. 1,040 km
Numer ogłoszenia: 135357 - 2008; data zamieszczenia: 19.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przedecz, Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 273-84-67, fax 0-63 273-84-67.
ˇ
Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedecz.bipjst.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej Jasieniec-Lipiny dł. 1,040 km.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje: roboty pomiarowe, karczowanie drzew i pni, odbudowę rowów drogowych, przepusty pod drogą średnicy 40 cm i 50 cm, rurociągi pod zjazdami średnicy 30 cm, profilowanie i zagęszczanie podłoża, uzupełnienie poboczy i korpusu drogi pospółką, dolna warstwa podbudowy, górna warstwa podbudowy, zaklinowanie podbudowy masą mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej, ustawienie znaków drogowych.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.09.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
ˇ

Informacja na temat wadium: 12 000,00 zł. - w terminie do 11/07/2008 do godz. 10:00.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
ˇ

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Spełniają wymogi określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Wykonali roboty w okresie ostatnich 5 lat o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia i przedłożą dokumenty potwierdzające należyte wykonanie, min. 3 dokumenty. 3. Posiadają odpowiedni kapitał dla zamówienia tj. środki własne, dostępność do innych źródeł finansowania lub zdolność kredytową na co najmniej 300 tys. zł. potwierdzone opinią banku. 4. Udzielą gwarancji na min. 3 lata. 5. Posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na nie mniej niż 200 tys. zł. 6. Spełniają pozostałe wymagania określone w SIWZ.
ˇ
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznika nr 1. 2. Projekt umowy parafowany przez oferenta na każdej stronie. 3. Dowód wniesienia wadium. 4. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 5. Aktualny odpis właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert. 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 1-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega z opłatami podatku, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonanych decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. 9. Wykaz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne przewidzianych do realizacji zamówienia, udokumentowane kserokopiami uprawnień wraz z podaniem stanowiska i stażu pracy ogółem. 10. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (licząc od dnia złożenia oferty), a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obiektów odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, minimum 3 dokumenty. 11. Informację banku, w którym oferent posiada rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oferenta, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 12. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 200 tys. zł. 13. Oswiadczenie o udzieleniu gwarancji, zgodnie z warunkami III 2 pkt 4.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przedecz.bipjst.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Przedecz, Plac Wolności 1, 62-635 Przedecz.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Przedecz, Plac Wolności 1, 62-635 Przedecz, Sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


SIWZ

SIWZ na "Przebudowę drogi gminnej Jasieniec-Lipiny dł. 1,040 km".

Przedmiar robót

Projekt umowy

Data rozstrzygnięcia: 0000-00-00Data zakończenia: 0000-00-00Osoba do kontaktu: Krzysztof Szewczyk - Rolnictwo, Gospodarka Wodna, Inwestycje Gminne i Drogi - tel. /063/ 2738467 wew. 26

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Waldemar Chmielewiczhttp://www.przedecz.com.plIlość odwiedzin: 248825 od 2003-05-22