Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miasta i Gminy w Przedczu

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2009-10-27

Data ogłoszenia: 2009-10-27

Ogłoszenie o zamówieniu 27.10.2009r.

Przedecz: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 800.000 złotych na pokrycie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w Przedczu w ul. Kard. S. Wyszyńskiego
Numer ogłoszenia: 189293 - 2009; data zamieszczenia: 27.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przedecz , Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 273-84-67, faks 0-63 273-84-67.
?

Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedecz.bipjst.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 800.000 złotych na pokrycie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w Przedczu w ul. Kard. S. Wyszyńskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 800.000 zł. na pokrycie kosztów budowy Kanalizacji sanitarnej w Przedczu w ul. Kard. S. Wyszyńskiego. 2)Okres kredytowania od 27 listopada 2009r. do 31 grudnia 2012r. 3)Spłata kredytu w 12 ratach kwartalnych od 31 marca 2010r. do 31 grudnia 2012r. 4)Karencja w spłacie kredytu do 31 marca 2010r. 5)Odsetki będą naliczane na bieżąco od kwoty faktycznego zadłużenia płatne na koniec każdego miesiąca, pierwsza płatność do 30.11.2009r. 6) Oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy. 7) Zamawiający może zrezygnować z części kredytu bez ponoszenia opłat z tego tytułu. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów (opłat prowizji). 9) Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco z deklaracją wekslową. 10) Od przyznanego kredytu Bank nie pobieże innych prowizji i opłat od kredytu, niż prowizja przygotowawcza..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
?

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzelenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 to znaczy: posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy..
?
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający żada złożenia: 1) formularza oferty wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Oświadczenia o spełnieniu wrunków udziału w postepowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru, jeżeli odrebne przepisy wymagają wpisu do rejestru,wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenie lub licencji na podjęcie działalności gopodarczej w zakresie objętym zamówieniem; pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile nie wynikaja z przepisów prawa lub innych dokumentów, 3) projektu/treści/ umowy jaka będzie zawarta z Zamawiajacym na realizację zamówienia przez Wykonawce w przypadku udzielenia Zamówienia. Integralną częścią umowy powinien być dołączony do umowy harmonogram spłaty kredytu zawierający prognozowaną do zapłacenia kwotę odsetek i marży bankowej. Wszystkie w/w dokumenty powinny być złożone w formie orginału lub kserokopi poświadczonej za zgodność z orginałem przez osobę uprwanioną do składnia oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonwców będzie dokonywana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych owiadczeń, jakich żada Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według metody: spełnia/ nie spełnia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przedecz.bipjst.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Przedecz Plac Wolności 1 62-635 Przedecz.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Przedecz, Plac Wolności 1, 62-635 Przedecz Sekretariat..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - udzielenie kredytu długoterminowego

SIWZ- udzielenie kredytu długoterminowego

Zapytania i odpowiedzi do kredytu długoterminowego

Data rozstrzygnięcia: 0000-00-00

Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty...


Przedecz 17.11.2009

Oznaczenie sprawy RGWI 3411/7/09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w imieniu Gminy Przedecz informuje że, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 800.000 złotych na pokrycie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w Przedczu w ul. Kard. S. Wyszyńskiego" wybrana została oferta nr 2:

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Oddział w Poznaniu
Ul. Dąbrowskiego 79 a
60 - 529 Poznań
Oferta spełniająca warunki SIWZ i jest najbardziej korzystna cenowo, uzyskała za kryterium „cena"- 300 pkt.

Pozostałe oferty:
Oferta nr 1
Bank Spółdzielczy w Witkowie
Oddział w Przedczu
ul. Waryńskiego 12
62 - 635 Przedecz
Oferta spełniająca warunki SIWZ , uzyskała za kryterium „cena" pkt. 298,5
Data zakończenia: 0000-00-00

Zakończenie

Przedecz: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 800000.00 złotych na pokrycie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w Przedczu w ul. Kard. S. Wyszyńskiego
Numer ogłoszenia: 227227 - 2009; data zamieszczenia: 01.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 189293 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przedecz, Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 273-84-67, faks 0-63 273-84-67.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 800000.00 złotych na pokrycie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w Przedczu w ul. Kard. S. Wyszyńskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 800.000 zł. na pokrycie kosztów budowy Kanalizacji sanitarnej w Przedczu w ul. Kard. S. Wyszyńskiego. 2)Okres kredytowania od 27 listopada 2009r. do 31 grudnia 2012r. 3)Spłata kredytu w 12 ratach kwartalnych od 31 marca 2010r. do 31 grudnia 2012r. 4)Karencja w spłacie kredytu do 31 marca 2010r. 5)Odsetki będą naliczane na bieżąco od kwoty faktycznego zadłużenia płatne na koniec każdego miesiąca, pierwsza płatność do 30.11.2009r. 6) Oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy. 7) Zamawiający może zrezygnować z części kredytu bez ponoszenia opłat z tego tytułu. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów (opłat prowizji). 9) Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco z deklaracją wekslową. 10) Od przyznanego kredytu Bank nie pobieże innych prowizji i opłat od kredytu, niż prowizja przygotowawcza...
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 89117.45 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 79 a, 60-529 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
Cena wybranej oferty: 89117.45
Oferta z najniższą ceną: 89117.45 oferta z najwyższą ceną: 89558,64
Waluta: PLN.


Osoba do kontaktu: Krzysztof Szewczyk - Rolnictwo, Gospodarka Wodna, Inwestycje Gminne i Drogi - tel. /063/ 2738467 wew. 26

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Waldemar Chmielewiczhttp://www.przedecz.com.plIlość odwiedzin: 248825 od 2003-05-22