Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miasta i Gminy w Przedczu

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Regulamin Urzędu Zasady Funkcjonowania UrzęduRozdział IV.

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU


§ 8

Urząd działa według następujących zasad:

1) praworządności,
2) służebności wobec społeczności lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne stanowiska pracy
oraz wzajemnego współdziałania.

§ 9

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu
działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego
przestrzegania.

§ 10

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków
są obowiązani służyć Gminie i Państwu.

§ 11

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny,
celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności
w zarządzaniu mieniem komunalnym.

2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty,
zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 12

1. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Sekretarza i Skarbnika, którzy
ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.

2. Zasady podpisywania pism określa załącznik nr 1 do Regulaminu.


§ 13

1. Poszczególne stanowiska pracy realizują zadania wynikające z przepisów
prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Pracownicy są zobowiązani do współdziałania pomiędzy sobą,
w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.


 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Waldemar Chmielewiczhttp://www.przedecz.com.plIlość odwiedzin: 248825 od 2003-05-22