Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miasta i Gminy w Przedczu

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2009-05-12

Data ogłoszenia: 2009-05-12

Przedecz: Przebudowa drogi gminnej we wsi Zbijewo Kolonia dł. 0,933 km
Numer ogłoszenia: 142838 - 2009; data zamieszczenia: 12.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przedecz , Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 273-84-67, faks 0-63 273-84-67.
?

Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedeczbipjst.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej we wsi Zbijewo Kolonia dł. 0,933 km.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej o długości 933 mb;karczowanie drzew i pni,wykonanie podbudowy tłuczniowej grub.20 cm zkruszywa łamanego(melafir,granit,bazalt); zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą asfaltową w ilości 75 kg/m2;ułożenie warstwy ścieralnej grub.3 cm;uzupełnienie poboczy pospółką naturalną, wykonanie odwodnienia drogi(rowy i przepusty); pionowe znaki drogowe; geodezyjna dokumentacja powykonawcza..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 12 000,00zł.- w terminie do 02/06/2009 do godz. 10:00
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
?

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 1/spełniają warunki określone w art.22 ust.1 oraz niepodlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 1 i 2 ustawy PZP; 2/posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym; 3/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a/zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:minimum 3 zadania dotyczące budowy, przebudowy dróg i ulic o wartości nie mniejszej niż oferowana.Wykazane zadania winny być poparte referencjami zaświadczającymi ich należyte wykonanie. b/zapewnią minimum 36 miesięcy okres gwarancji, c/zapewnią nadzór nad prowadzonymi robotami kierownika budowy (inżynier lub technik drogowy) posiadający uprawnienia budowlane branży drogowej i wpisanego na listę członków właściwej izby inżynierów budownictwa, d/posiadają i dysponują sprzętem do wykonania zamówienia tj:(wytwórnia mas bitumicznych,układarka mas bitumicznych), 4/Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,a w szczególności: a/potwierdzą posiadanie ubezpieczenia od OC o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 100 000 złotych .Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców będzie dokonywana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych oświadczeń, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według metody:spełnia/nie spełnia..
?
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony formularz ofertowy. 2.Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust.1 w/w ustawy-Załącznik Nr 2 3.Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust.2 w/w ustawy-Załącznik Nr 3 4.Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 w/w ustawy-Załącznik Nr 4. W celu potwierdzenia , że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okereślonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-PZP, Zamawiający żąda, następujących dokumentów: a/aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, b/ aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacenie podatku lub zaświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji organu podatkowego(wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert) c/aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lu rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie calości wykonania decyzji organu podatkowego(wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert). W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 5/Wykaz robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotą budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, oraz dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie(minimum 3)-Załącznik Nr 5. 6/Wykaz osób pełniących obowiązki kierownicze uczestniczących w wykonywaniu zamowienia - Zalącznik Nr 6. Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania stosownych uprawnień osoby pelniącej obowiązki kierownika budowy odpowiednich do charakteru izakresu prac określonych niniejszym zamówieniem oraz posiadania aktualnego wpisu na listę członków wlaściwej izby samorządu zawodowego. 7/Wykaz niezbędnego do wykonania zamowienia sprzętu, narzędzi i urządzeń -Załącznik Nr 7. W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 8/ polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000 zł. 9/oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy-Załącznik Nr 8 10/ Kosztorys ofertowy 11/Parafowany projekt umowy. Dokumenty są składane w formie orginału lub kopii poświadczonej za zgodność z orginałem przez osobę/osoby uprawnione do składania oferty..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przedecz.bipjst.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Przedecz, Plac Wolności 1, 62-635 Przedecz.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Przedecz Plac Wolności 1 62-635 Przedecz, Sekretariat..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Treść OgłoszeniaSpecyfikacja techniczna

Przedmiary robót

Data rozstrzygnięcia: 0000-00-00


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zakończenia: 0000-00-00Przedecz: Przebudowa drogi gminnej we wsi Zbijewo Kolonia dł. 0,933 km.
Numer ogłoszenia: 101817 - 2009; data zamieszczenia: 30.06.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 142838 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przedecz, Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 273-84-67, faks 0-63 273-84-67.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej we wsi Zbijewo Kolonia dł. 0,933 km..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej o długości 933 mb; karczowanie drzew i pni,wykonanie podbudowy tłuczniowej grub. 20 cm z kruszywa łamanego (melafir,granit,bazalt);zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą asfaltową w ilości 75 kg/m2; ułożenie warstwy ścieralnej grub.3 cm; uzupełnienie poboczy pospółką naturalną , wykonanie odwodnienienia drogi (rowy i przepusty ); pionowe znaki drogowe;geodezyjna dokumentacja powykonawcza..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 302280.16 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Pol-Dróg Słupca S.A., ul.Piastów 1, 62-400 Słupca, kraj/woj. wielkopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
Cena wybranej oferty: 302280.16
Oferta z najniższą ceną: 302280.16 oferta z najwyższą ceną: 305155.40
Waluta: PLN.


Osoba do kontaktu: Krzysztof Szewczyk - Rolnictwo, Gospodarka Wodna, Inwestycje Gminne i Drogi - tel. /063/ 2738467 wew. 26

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Waldemar Chmielewiczhttp://www.przedecz.com.plIlość odwiedzin: 248825 od 2003-05-22