Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miasta i Gminy w Przedczu

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2007-04-27

Data ogłoszenia: 2007-04-27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Przedecz: przebudowa drogi gminnej we wsi Dziewczopólko dł. 1,450 km
Publikacja obowiązkowa.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Gmina Przedecz, do kontaktów: Witold Siwiński, Krzysztof Szewczyk, 62-635 Przedecz, woj. wielkopolskie, tel. 063 2738467, fax 063 2738467, e-mail: przedecz@konin.lm.pl.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.przedecz.konin.lm.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ogólne usługi publiczne.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa drogi gminnej we wsi Dziewczopólko dł. 1,450 km.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: miejscowość Dziewczopólko, gm. Przedecz.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje: roboty pomiarowe, karczowanie drzew i pni, odbudowę rowów drogowych, przepusty śred. 80 cm, 60 cm, 40 cm, rurociągi średnicy 30 cm, profilowanie i zagęszczanie podłoża, uzupełnienie poboczy i korpusu drogi pospółka i gruntem z wykopu rowów, dolna warstwa podbudowy, górna warstwa podbudowy, zaklinowanie podbudowy masa mineralno-asfaltowa, wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej, ustawienie znaków drogowych.
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Zgodnie z rozdziałem III.2
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.20.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: Powyżej 60 000 euro.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w miesiącach: 2data rozpoczęcia: 15.06.2007; lub data zakończenia: 15.08.2007
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: 8000,00 PLN - w terminie do 22.05.2007 r. godz. 10:00.
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: 1) spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
2) wykonali roboty w okresie ostatnich 5 lat o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia i przedłożą dokumenty potwierdzające należyte wykonanie, min. trzy dokumenty
3) posiadają odpowiedni kapitał dla tego zamówienia, tj. środki własne, dostępność do innych źródeł finansowania lub zdolność kredytową co najmniej 300 tys. zł, potwierdzone opinią banku
4) udzielą gwarancji na min. 3 lata
5) posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na nie mniej niż 200 tys. zł
6) spełniają pozostałe wymagania określone w SIWZ.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Spełnia - nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1
2) projekt umowy parafrowany przez oferenta na każdej stronie
3) dowód wniesienia wadium
4) oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
5) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 1-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
8) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio że oferent nie zalega z opłatami podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie a raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanych decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
9) wykaz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, przewidzianych do realizacji zamówienia, udokumentowane kserokopiami uprawnień wraz z podaniem stanowiska i stażu pracy ogółem
10) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (licząc od dnia złożenia oferty), a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obiektów odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, min. trzy dokumenty,
11) informacje banku, w którym oferent posiada rachunek bankowy, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oferenta, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
12) polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 200 tys. zł
13) oświadczenie o udzieleniu gwarancji, zgodnie z warunkami III 2 pkt 4.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przedecz.konin.lm.pl.
Opłata:
Warunki i sposób płatności:
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2007 godzina 10:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 22.05.2007, godzina 10:15, Urząd Miasta i Gminy Przedecz, plac Wolności 1, 62-635 Przedecz, pok. nr 8.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe:


SIWZ

SIWZ

Umowa

Data rozstrzygnięcia: 2007-05-23


Przetarg unieważniony

Data zakończenia: 2007-05-30Osoba do kontaktu: Krzysztof Szewczyk - Rolnictwo, Gospodarka Wodna, Inwestycje Gminne i Drogi - tel. /063/ 2738467 wew. 26

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Waldemar Chmielewiczhttp://www.przedecz.com.plIlość odwiedzin: 248825 od 2003-05-22