Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miasta i Gminy w Przedczu

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2009-06-10

Data ogłoszenia: 2009-06-10

Przedecz: Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w ul. Kard. S. Wyszyńskiego
Numer ogłoszenia: 91037 - 2009; data zamieszczenia: 10.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przedecz , Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 273-84-67, faks 0-63 273-84-67.
?
Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedeczbipjst.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w ul. Kard. S. Wyszyńskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Kard. S. Wyszyńskiego (ulica powiatowa)obejmująca następujący zakres robót: - kolektory sanitarne: S-1; S-2;S-4 i wycinkowo S-3; i S-6, - przykanaliki- obejmujące odpływ ścieków z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej do w/w kolektorów w ilości 60szt. o łącznej długości 301,0m. - Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami wynosi: 1.279,50m, - rurociąg tłoczny z rur PVC-U fi 110 mm. o długości:347,0m. - przepompownię nr 1 do przepompowywania ścieków sanitarnych surowych..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 40 000zł(czterdzieści tysięcy). 2.Wadium może byc wniesione w: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych, d)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,poz.1158 z póź. zm.) w terminie do dnia 01.07.2009r.do godz.10:00 z tym, że : 1.wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto zamawiającego Bank Spółdzielczy Witkowo Oddział Przedecz Nr 84 8538 1025 0100 0101 2000 0004- dokumenty potwierdzające wniesienie wadium należy dołączyć do ofert. 2. wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Zamawiającego.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
?

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: a) spełniaja warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień Publicznych, b)zapewniają przynajmniej 3 letni okres gwarancji na wykonane zamówienie, c)wykonają zamóweinie w terminie do 31.12.2009r., d)spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, e)nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art.24ust 1 i 2 w/w ustawy, f)spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy, g)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, h)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, j)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, k)posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, l)wnieśli wadium w wysokości 40 000zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone zgodnie z rozdziałem VI SIWZ według zasady : spełnia/ nie spełnia warunek...
?
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz oferty wg załączonego druku- Załącznik Nr 1. 2. Oświadczenie zgodnie a art. 24 ust. 1 w/w ustawy- Załącznik Nr 2. 3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający żąda, następujących dokumentów: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b)zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Oświadczenie zgodnie z art.24 ust. 2 w/w ustawy- Załącznik Nr 3. 5. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 w/w ustawy -Załącznik Nr 4. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed ostatnim dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów (referencje) potwierdzających, że te roboty zostały wykonane należycie- Załącznik Nr 5, b) wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia- Załącznik Nr 6, c)wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń- Załącznik Nr 7, d) wykaz zakresu zamówienia, którego wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy- Załącznik Nr 8. Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania stosownych uprawnień osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy odpowiednich do charakteru i zakresu prac określonych niniejszym zamówieniem oraz posiadania aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn.: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000 PLN- przedstawią informację z banku w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 400 000 PLN wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/ osoby uprawnione do składania ofert. 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy - Załącznik Nr 9. 7. Kosztorys ofertowy. 8. Podpisany projekt umowy..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przedecz.bipjst.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Przedecz, Plac wolności 1 62- 635 Przedecz.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Przedecz, Plac Wolności 1 62-635 Przedecz, Sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


SIWZ

siwz kanalizacja sanitarna

specyfikacja techniczna - roboty budowlane-część 1

specyfikacja techniczna - roboty budowlane-część 2

Data rozstrzygnięcia: 0000-00-00

Przedecz 5.08.2009

Oznaczenie sprawy RGWI 3411/5/09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w imieniu Gminy Przedecz informuje że, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Przedczu w ul. Kard. St. Wyszyńskiego" wybrana została oferta nr 1:
Zakład Wod. - Kan. i CO Andrzej Palma
ul. Kraszewskiego 24, 62-600 Koło
Oferta spełniająca warunki SIWZ , korzystna cenowo, uzyskała za kryterium „cena"- 300 pkt.
Pozostałe oferty:
Oferta nr 2
Zakład Budowlany Józef Tomaszewski Borki 31, 62-511 Ślesin

Oferta nie spełniająca warunków SIWZ - odrzucona
Oferta nr 3
Zakład Instalacyjno - Sanitarny Wojciech Bartczak
ul. Łokietka 4, 88-230 Piotrków Kujawski

Oferta spełniająca warunki SIWZ , uzyskała za kryterium „cena" pkt.295
Oferta nr 4
MOLEWSKI Sp. z o.o ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz

Oferta spełniająca warunki SIWZ , uzyskała za kryterium „cena" pkt.196
Data zakończenia: 0000-00-00

Zakończenie 2009.08.20
Przedecz: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Kard. S. Wyszyńskiego.
Numer ogłoszenia: 136891 - 2009; data zamieszczenia: 20.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 91037 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przedecz, Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 273-84-67, faks 0-63 273-84-67.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Kard. S. Wyszyńskiego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Kard. S. Wyszyńskiego (ul. powiatowa)obejmująca następujący zakres robót: -kolektory sanitarne: S-1, S-2, S-4 i wycinkowo S-3 i S-6; -przykanaliki: obejmujące odpływ ścieków z gospodarstw domowych i obiektów użytecznośći publicznej do w/w kolektorów w ilości 60 szt. o łącznej długości 301,0m; łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami wynosi:1279,50 m; -rurociąg tłoczny z rur PVC fi 110mm o długości 347,0 m ; -przepompownię nr 1 do przepompowywania ścieków sanitarnych surowych..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 747958.38 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
?

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: projekt współfinasowany w ramach działania 321:Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
?
Zakład Wodno - Kanalizacyjny i C. O. Andrzej Palma, ul. Kraszewskiego 24, 62-600 Koło, kraj/woj. wielkopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
?
Cena wybranej oferty: 747958.38
?
Oferta z najniższą ceną: 747958.38 oferta z najwyższą ceną: 1143072,68
?
Waluta: PLN.Zakończenie 2009.08.20

Osoba do kontaktu: Krzysztof Szewczyk - Rolnictwo, Gospodarka Wodna, Inwestycje Gminne i Drogi - tel. /063/ 2738467 wew. 26

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Waldemar Chmielewiczhttp://www.przedecz.com.plIlość odwiedzin: 248825 od 2003-05-22