Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miasta i Gminy w Przedczu

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Urzad Miasta i Gminy w Przedczu

herb


Miejscowość:Przedecz
Adres:Plac Wolności 1
Poczta:62-635 Przedecz
Województwo:wielkopolskie
Powiat: Kolski

Telefon:(63) 273-84-67
Fax:(63) 273-84-12
E-Mail:przedecz@konin.lm.pl
WWW:http://www.przedecz.com.pl

Czas pracy:w poniedziałki od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:15 do 15:15
Zakres działania:
Gmina

1. Gmina Przedecz jest podstawową jednostką lokalnego samorządu
terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim
terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy
ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową,
realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz
poprzez swe organy.

3. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną
odpowiedzialność.
4. Gmina posiada osobowość prawną.
5. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.
6. O ustroju gminy stanowi jej statut.

7. Gmina Przedecz położona jest w Powiecie Kolskim w Województwie
Wielkopolskim i obejmuje obszar 77 km2.

8. Siedzibą organów Gminy jest miasto Przedecz.

9. Miasto Przedecz posiada herb, który przedstawia dwie stojące obok siebie wieże z czerwonej cegły, jedna forteczna z blankami, druga z potrójnym szpiczastym dachem koloru zielonego, na białym tle.
10. Herb miasta Przedecz może być uwidaczniany na blankietach
korespondencyjnych organów Gminy oraz pieczęciach, których używanie jest
dozwolone przepisami prawa.

Jednostki pomocnicze Gminy

1. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i
osiedla oraz stosownie do potrzeb lub tradycji - inne jednostki pomocnicze.

2. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także
zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem
następujących zasad:


1/ inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki
pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje
lub ma obejmować, albo organy Gminy,
2/ utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi
zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną
uchwałą,
3/ projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z
inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4/ przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości -
- uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i
więzi społeczne.
3. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

4. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach
budżetu Gminy.

5. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik
Miasta i przedkłada informację w tym zakresie Burmistrzowi.
6. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach
określonych w statutach tych jednostek.

7. Przewodniczący (sołtys) organu wykonawczego jednostki pomocniczej
uczestniczy w pracach Rady z urzędu.
8. Przewodniczący może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do
udziału w głosowaniu.

W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

Organami Gminy są:

1/ Rada Miejska w Przedczu
2/ Burmistrz Miasta Przedecz

Organizacja wewnętrzna Rady

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

3. Rada działa na sesjach poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza
wykonującego jej uchwały.
4. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają
sprawozdania ze swojej działalności.

5. Do wewnętrznych organów Rady należą:

1/ Przewodniczący,
2/ Wiceprzewodniczący,
3/ Komisja Rewizyjna,
4/ komisje stałe,
5/ doraźne komisje do określonych zadań.

6. Rada powołuje następujące stałe komisje:

1/ Rewizyjną, której zadaniem jest kontrola działalności Burmistrza i
podporządkowanych mu jednostek,
2/ Budżetu, Finansów i Planowania d/s:
- budżetu gminy
- podatków i opłat
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- budownictwa i inwestycji,
3/ Mienia komunalnego i Spraw Socjalnych d/s:
- komunalnego budownictwa mieszkaniowego
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
- ochrony zdrowia
- sportu i turystyki
- utrzymania placówek oświatowych i kulturalnych
- porządku publicznego
- spraw socjalnych
4/ Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska d/s:
- gospodarki terenami i ochrony środowiska
- melioracji i gospodarki wodnej
- gospodarki leśnej

7. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
8. Rada może nakazać komisjom dokonywanie w planie pracy stosownych
zmian.


9. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
10. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej
kadencji na pierwszej sesji.

11. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje
Wiceprzewodniczący.

12. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia
Rady prace komisji Rady.

13. Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu zatrudniony na
stanowisku d/s obsługi Rady.

14. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do
jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych
ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
15. Oprócz uchwał Rada może podejmować:

1/ postanowienia proceduralne,
2/ deklaracje - zawierające samo zobowiązanie się do określonego
postępowania,
3/ oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4/ apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów
zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcie inicjatywy czy
zadania.

16. Pracownik Urzędu, prowadzący sprawy Rady, sporządza z każdej sesji
protokół, a przebieg sesji nagrywa na taśmę magnetofonową.

17. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.


18. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji
podpisem na liście obecności.

19. Radni mają obowiązek utrzymania stałej więzi z wyborcami.
20. Radni mogą stosownie do potrzeb, przyjmować Obywateli Gminy w siedzibie
Urzędu w sprawach dotyczących gminy i jej mieszkańców.

21. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie
przyjętych.
22. W ramach klubów mogą funkcjonować koła radnych.

Tryb pracy Burmistrza

1. Burmistrz wykonuje:

1/ uchwały Rady,
2/ jemu przypisane zadania i kompetencje,
3/ zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów
obowiązującego prawa - należy do niego,
4/ inne zadania określone ustawami.

2. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu. Organizację i zasady
funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny. Burmistrz jest
kierownikiem Urzędu.
3. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.


Zasady dostępu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać
wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli
do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy, a także dostępu do
dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.

3. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:

1/ protokoły z sesji,
2/ protokoły z posiedzeń komisji Rady,
3/ rejestr uchwał Rady,
4/ rejestr wniosków i opinii Rady,
5/ rejestr interpelacji i wniosków radnych.

4. Wymienione dokumenty podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu
- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , dokumenty te udostępnia się
w Biurze Rady, w dniach pracy Urzędu w godzinach przyjmowania
interesantów i w obecności pracownika Urzędu.
5. Uprawnienia określone powyżej nie znajdują zastosowania:

1/ w przypadku podjęcia przez Radę, Komisję lub Burmistrza uchwał o
wyłączeniu jawności na podstawie upoważnienia ustawowego,
2/ do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa
nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.Dokument pdf  Numer konta na które osoby przebywające za granicą mogą przekazywać należne Urządowi podatki i opłaty - wielkość 36 kB

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Waldemar Chmielewiczhttp://www.przedecz.com.plIlość odwiedzin: 248825 od 2003-05-22