Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miasta i Gminy w Przedczu

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2009-03-19

Data ogłoszenia: 2009-03-19

Przedecz: Przebudowa drogi gminnej we wsi Katarzyna dł. 580 mb
Numer ogłoszenia: 69790 - 2009; data zamieszczenia: 19.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przedecz , Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 273-84-67, faks 0-63 273-84-67.
?

Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedecz.bipjst.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej we wsi Katarzyna dł. 580 mb.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej o długości 580 mb; karczowanie drzew i pni, wykonanie podbudowy tłuczniowej grub 20 cm z kruszywa łamanego (melafir, granit, bazalt) ; zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą asfaltową w ilości 75 kg/m2 ; ułożenie warstwy ścieralnej grub. 3 cm ; wykonanie odwodnienia drogi ( rowy i przepusty); pionowe znaki drogowe.; geodezyjna dokumentacja powykonawcza..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
?

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 1/spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24. 1 i 2 ustawy Pzp; 2/posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym; 3/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a/ zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie: minimum 3 zadania dotyczące budowy, przebudowy dróg i ulic o wartości nie mniejszej niż oferowana. Wykazane zadania winny być poparte referencjami zaświadczającymi ich należyte wykonanie. b/ zapewnią minimum 36 miesięczny okres gwarancji c/ zapewnią nadzór nad prowadzonymi robotami kierownika budowy ( inżynier lub technik drogowy) posiadający uprawnienia budowlane branży drogowej i wpisanego na listę członków właściwej izby inżynierów budownictwa d/ posiadają i dysponują sprzętem do wykonania zamówienia tj: ( wytwórnia mas bitumicznych , układarka mas bitumicznych, ) 4./ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności: a/ potwierdzą posiadanie ubezpieczenia od OC o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 100 000 złotych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców będzie dokonywana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych oświadczeń, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według metody : spełnia /nie spełnia. .
?
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony formularz ofertowy . 2. Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust.1 w/w ustawy - Załącznik Nr 2. 3. Oświadczenie zgodnie art. 24 ust. 2 w/w ustawy - Załącznik Nr 3. 4. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 w/w ustawy - Załącznik Nr 4 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda, następujących dokumentów: a/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert b/ aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie ,że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert) c/ aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert), W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów: 5/ wykaz robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat ( jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, oraz dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie (minimum 3) - Załącznik Nr 5. 6/ wykaz osób pełniących obowiązki kierownicze uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - Załącznik Nr 6. Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania stosownych uprawnień osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy odpowiednich do charakteru i zakresu prac określonych niniejszym zamówieniem oraz posiadania aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 7/ wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń - Załącznik Nr 7. W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 8/ polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000 PLN. 9/ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy - Załącznik Nr 8. 10/ Kosztorys ofertowy. 11/ Parafowany projekt umowy. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do składania oferty..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przedecz.bip.jst.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Przedecz Plac Wolności 1 62-635 Przedecz.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Przedecz, Plac Wolności 1, 62-635 Przedecz,sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


SIWZ

SIWZ

Opis techniczny i przedmiar robót

Data rozstrzygnięcia: 0000-00-00

oznaczenie sprawy 341-/R1/08

Przedecz 09.04.2008

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w imieniu Gminy Przedecz informuję że, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej we wsi Katarzyna"
wybrana została oferta nr 1: POL-DRÓG S.A , ul. Marantowska 13,
62-510 Konin .
Oferta spełniająca warunki SIWZ , korzystna cenowo, uzyskała za kryterium „cena"- 300 pkt.
Pozostałe oferty:
Ofera nr 2
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH S.A
ul.Toruńska 200
62-600 Koło
Oferta spełniająca warunki SIWZ , uzyskała za kryterium „cena" pkt. 297


Data zakończenia: 0000-00-00Osoba do kontaktu: Krzysztof Szewczyk - Rolnictwo, Gospodarka Wodna, Inwestycje Gminne i Drogi - tel. /063/ 2738467 wew. 26

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Waldemar Chmielewiczhttp://www.przedecz.com.plIlość odwiedzin: 248825 od 2003-05-22