Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miasta i Gminy w Przedczu

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2008-05-07

Data ogłoszenia: 2008-05-07

Przedecz: Przebudowa drogi gminnej Rybno-Górne dł. 1,055 km
Numer ogłoszenia: 95209 - 2008; data zamieszczenia: 07.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przedecz, Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 273-84-67, fax 0-63 273-84-67.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedecz.bipjst.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej Rybno-Górne dł. 1,055 km.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje: roboty pomiarowe-wytyczenie drogi, karczowanie drzew i pni, odbudowę rowów, przepusty, koryto na włączeniu, dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego gr.12 cm,szer.4,30 m, górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego grub. 8 cm, szer. 4,30 m, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego gr.3 cm szer. 4,10 m, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego grub.3 cm szer. 4,00m, uzupełnienie poboczy pospółką, ustawienie znaków drogowych.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.07.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
12 000,00 zł. - w terminie do 28/05/2008 do godz.10:00.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.Spełniają wymogi określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2. Wykonali roboty w okresie ostatnich 5 lat o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia i przedłożą dokumenty potwierdzające należyte wykonanie , min. trzy dokumenty 3. Posiadają odpowiedni kapitał dla zamówienia tj. środki własne, dostępność do innych źródeł finansowania lub zdolność kredytową na co najmniej na 300 tys. zł. potwierdzone opinią banku. 4. Udzielą gwarancji na min 3 lata 5. Posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na nie mniej niż 200 tys. zł. 6. Spełniają pozostałe wymagania określone w SIWZ.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznika nr 1 2. Projekt umowy parafowany przez oferenta na każdej stronie 3. Dowód wniesienia wadium 4. Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 5. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktuane zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert 6.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 1-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 7. Aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu sładania ofert 8. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega z opłatami podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne , lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonanych decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 9. Wykaz osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne przewidzianych do realizacji zamówienia, udokumentowane kserokopiami uprawnień wraz z podaniem stanowiska i stażu pracy ogółem, 10. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat ( licząc od dnia złożenia ofrty), a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, obiektów odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających że roboty te zostały wykonane należycie , min.trzy dokumenty, 11.Informację banku, w którym oferent posiada rachunek bankowy , potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oferenta , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 12. Polisę lub innuy dokument ubezpieczenia, potwierdzający że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 200 tys. zł. 13. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji, zgodnie z warunkami III 2 pkt. 4.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przedecz.bipjst.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Przedecz Plac Wolności 1 62-635 Przedecz.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Przedecz Plac Wolności 1 62-635 Przedecz Sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


SIWZ

SIWZ na "Przebudowę drogi gminnej Rybno - Górne"

Przedmiar robót

Projekt umowy

Data rozstrzygnięcia: 0000-00-00Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zakończenia: 0000-00-00Osoba do kontaktu: Krzysztof Szewczyk - Rolnictwo, Gospodarka Wodna, Inwestycje Gminne i Drogi - tel. /063/ 2738467 wew. 26

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Waldemar Chmielewiczhttp://www.przedecz.com.plIlość odwiedzin: 248825 od 2003-05-22