Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miasta i Gminy w Przedczu

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Regulamin Urzędu Postanowienia Ogólne

Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Przedecz zwany dalej
Regulaminem, określa:
1) zakres działania i zadania Urzędu Miasta i Gminy Przedecz zwanego dalej
Urzędem,
2) organizację Urzędu,
3) zasady funkcjonowania Urzędu,
4) zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych stanowisk pracy w
Urzędzie.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Przedecz,
2) Radzie – należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Miejską w Przedczu,
3) Burmistrzu, Zastępcy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu
Stanu Cywilnego – należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza
Miasta Przedecz, Zastępcę Burmistrza Miasta Przedecz, Sekretarza Miasta
Przedecz, Skarbnika Miasta Przedecz oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Przedczu.

§ 3

1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.

2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3. Siedzibą Urzędu jest miasto Przedecz.

§ 4

1. Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach:
1) w poniedziałek od 740 do 1600
2) od wtorku do piątku od 720 do 1515
2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni
powszednie wolne od pracy.


 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Waldemar Chmielewiczhttp://www.przedecz.com.plIlość odwiedzin: 248825 od 2003-05-22