Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miasta i Gminy w Przedczu

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2010-03-16

Data ogłoszenia: 2010-03-16

Ogłoszenie o przetaragu ustnym nieograniczonym

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Przedecz oznaczonych numerami działek 406 i 571, arkusz mapy 3 o powierzchni 1,39 ha położonych w obrębie wsi Dziwie, dla których w Sądzie Rejonowym w Kole, Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta Nr 36588.
Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowaia przestrzennego przeznaczone są pod zalesienie.

Cena wywoławcza wynosi 12.000,00 zł /słownie: dwanaście tysięcy złotych/.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczone zostaną koszty poniesione przez Sprzedającego /w wysokości: 850,04 zł: wycena 732,00 zł, ogłoszenie w prasie 100,04 zł, odpis z księgi wieczystej 18,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2010 r. (środa) o godz 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz - pokój nr 8.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1200,00 zł /słownie: jeden tysiąc dwieście złotych/ na konto Urzędu Miasta i Gminy Przedecz w Banku Spółdzielczym Witkowo O/Przedecz Nr 35 8538 1025 0100 0101 2000 0013, które należy wołacić najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2010 r., przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz, pokój nr 6 w godz. 800 - 1500 , tel. /063/ 2738467 wew. 26 oraz na stronie internetowej Urzędu www.przedecz.bipjst.pl .


Przedecz, 20 marzec 2010 rok

OgłoszenieData rozstrzygnięcia: 0000-00-00Data zakończenia: 0000-00-00Osoba do kontaktu: Mieczysław Maciejewski - Gospodarka Gruntami i Ochrona Środowiska - tel. /063/ 2738467 wew. 26

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Waldemar Chmielewiczhttp://www.przedecz.com.plIlość odwiedzin: 248825 od 2003-05-22