Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miasta i Gminy w Przedczu

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2009-06-30

Data ogłoszenia: 2009-06-30

Przedecz: Budowa stylowego oświetlenia ulicznego w Przedczu na ul. Kościuszki.
Numer ogłoszenia: 101909 - 2009; data zamieszczenia: 30.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przedecz , Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 273-84-67, faks 0-63 273-84-67.
?

Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedeczbipjst.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa stylowego oświetlenia ulicznego w Przedczu na ul. . Kościuszki..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa stylowego oświetlenia ulicznego w Przedczu na ulicy Kościuszki. Zabudowa słupów oświetleniowych z oprawą. Zabudowa złącza kablowego. Wytyczenie trasy pod kabel i słupy przez służbę geodezyjną. Wykonanie wykopów pod słupy i kable o długości 550mb. Montaż kabli i stylowych słupów (szt. 24) oraz złącz. Wykonanie pomiarów geodezyjnych. Demontaż i montaż chodnika na podsypce betonowo-piaskowej o powierzchni 320m2..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
?

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1/ spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 2/ posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym; 3/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) zrealizowali w okresie ostanich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: minimum 3 zadania dotyczące budowy i przebudowy instalacji zalicznikowej oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż oferowana.Wykazane zadania winny być poparte referencjami zaświadczającymi ich należyte wykonanie, b) zapewnią minimum 36- miesięczny okres gwarancji, c)zapewnią nadzór nad prowadzonymi budowami (inzynier lub technik budowy) posiadający uprawnienia branży instalacyjno- elektrycznej i wpisanego na listę członków właściwej izby inżynierów budownictwa, d) posiadają i dysponują sprzętem do wykonania zamówienia , 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia a w szczególności: a) potwierdzą posiadanie ubezpieczenia od OC o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 30 000złotych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców będzie dokonywana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych oświadczeń, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według metody:spełnia/ nie spełnia...
?
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy. 2. Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust1 w/w ustawy - Załącznik Nr 2. 3. Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust 2 w/w ustawy- Załącznik Nr 3. 4. Oswiadczenie zgodnie z art. 22 ust 1 w/w ustawy - Zalącznik Nr 4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - PZP, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a)aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem składania ofert, b)aktualne zaświadczenie z włąściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatku lub zaświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niz 3 m-ce przed upływem termniu składania ofert), c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziene prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego( wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda nastepujących dokumentów: 5. Wykaz robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat ( jesli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie)odpowiadających swoim rodzajem i wartością robót budowlanych stanowiącym przedmiot zamówienia oraz dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie (minimun 3)- Załącznik Nr 5. 6. Wykaz osób pełniących obowiązki kierownicze uczestniczących w wykonaniu zamówienia- Zalacznik Nr 6. Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania stosownych uprawnień osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy odpowiednich do charakteru i zakresu prac określonych niniejszym zamówieniem oraz posiadania aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 7. Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń- Zalącznik Nr 7. W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający żąda następująchch dokumentów: 8. polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnosci gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 30 000 złotych. 9. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy - Załącznik Nr 8. 10.Kosztorys ofertowy. 11. Parafowany projekt umowy. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby uprawnione do składania oferty..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przedecz.bipjst.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Przedecz, Plac Wolności 1, 62- 635 Przedecz.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Przedecz, Plac Wolności 1 , 62- 635 Przedecz, Sekretariat..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

SIWZ- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar Robót

Data rozstrzygnięcia: 0000-00-00

Przedecz 23.07.2009

Oznaczenie sprawy RGWI 3411/4/09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w imieniu Gminy Przedecz informuje że, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę stylowego oświetlenia ulicznego w Przedczu na ul.Kościuszki" wybrana została oferta nr 4:
INSTALATORSTWO , POMIARY ELEKTRYCZNE „ ELMIAR" Franciszek Nowicki, Półwiosek Nowy 4, 62-561 Ślesin.
Oferta spełniająca warunki SIWZ , korzystna cenowo, uzyskała za kryterium „cena"- 300 pkt.
Pozostałe oferty:
Oferta nr 1
PKP Energetyka S. A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
Zakład Łódzki ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź

Oferta spełniająca warunki SIWZ , uzyskała za kryterium „cena" pkt. 224
Oferta nr 2
ITE Spółka z o. o ul. Szkolna 11, 62-002 Suchy Las

Oferta spełniająca warunki SIWZ , uzyskała za kryterium „cena" pkt. 223

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Instalacji i Sieci Elektrycznych „ELBUD"
Bogdan Paczesny, ul. Częstochowska 21 Kalisz

Oferta spełniająca warunki SIWZ , uzyskała za kryterium „cena" pkt.229
Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo produkcyjno- Handlowo- Usługowe
ENERGO- INSTAL , ul. Łódzka 5, 99-300 Kutno

Oferta spełniająca warunki SIWZ , uzyskała za kryterium „cena" pkt.298
Oferta nr 6
„ELKON BIS" Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Błażej Grzeszczak, ul. Zachodnia 15A, 62-500 Konin.

Oferta spełniająca warunki SIWZ , uzyskała za kryterium „cena" pkt.263Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Data zakończenia: 0000-00-00


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty Budowlane
Przedecz: Budowa stylowego oświetlenia ulicznego w Przedeczu na ul. Kościuszki
Numer ogłoszenia: 129153 - 2009; data zamieszczenia: 07.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 101909 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przedecz, Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 273-84-67, faks 0-63 273-84-67.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa stylowego oświetlenia ulicznego w Przedeczu na ul. Kościuszki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa stylowego oświetlenia ulicznego w Przedczu na ulicy Kościuszki. Zabudowa słupów oświetleniowych z oprawą. Zabudowa złącza kablowego. Wytyczenie trasy pod kabel i słupy przez służbę geodezyjną. Wykonanie wykopów pod słupy i kable o długości 550 mb. Montaż kabli i stylowych słupów(szt. 24) oraz złącz. Wykonanie pomiarów geodezyjnych. Demontaż i montaż chodnika na podsypce betonowo- piaskowej o powierzchni 320m2..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 69365.21 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
?

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
?
Instalatorstwo, Pomiary Elektryczne ELMIAR, 62-561 Ślesin, 62-561 Półwiosek Nowy 4, kraj/woj. wielkopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
?
Cena wybranej oferty: 69365.21
?
Oferta z najniższą ceną: 69365.21 oferta z najwyższą ceną: 93399.52
?
Waluta: PLN.


Osoba do kontaktu: Krzysztof Szewczyk - Rolnictwo, Gospodarka Wodna, Inwestycje Gminne i Drogi - tel. /063/ 2738467 wew. 26

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Waldemar Chmielewiczhttp://www.przedecz.com.plIlość odwiedzin: 248825 od 2003-05-22