Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miasta i Gminy w Przedczu

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2009-04-07

Data ogłoszenia: 2009-04-07

Przedecz: Budowa kompleksu sportowego w Przedczu w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012
Numer ogłoszenia: 59677 - 2009; data zamieszczenia: 07.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przedecz , Pl. Wolności 1, 62-635 Przedecz, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 273-84-67, faks 0-63 273-84-67.
?

Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedecz.bipjst.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kompleksu sportowego w Przedczu w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk z elementów typowych prefabrykowanych. Zaprojektowano wykonanie następujących terenowych urządzeń kultury fizycznej: - boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej gr. 60mm o wym.30,0x62,0m. - boisko wielofunkcyjne do gier sportowych o nawierzchni poliuretanowej gr. 16mm o wym.44,0x30,0m : 1. boisko do siatkówki o wym. 9,0x18,0m 2. boisko do koszykówki o wym. 15,0x28,0m 3. boisko do piłki ręcznej o wym. 20,0x41,0m 4. kort tenisowy o wym.11,0x23,77 m -piłkochwyt (ogrodzenie)-H=600,0cm, -ogrodzenie boisk - H=400,0cm -Prefabrykowany segmentowy budynek zaplecza -bieżnia 4-torowa na 100m i skocznia w dal -trybuna dwurzędowa z typowych krzeseł sportowych mocowanych do C 65 osadzodzonych w płycie żelbetowej.Inwentaryzacja powykonawcza.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.22.21-1, 45.33.00.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.08.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 30 000zł( słownie złotych: trzydzieści tysięcy). 2. Wadium możę być wniesione w: a. w pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c.gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych, d. poręczeniach udzielanych podmioty , o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 zpóźn. zm.) w terminie do dnia 28.04. 2009 r. do godz. 10:00 z tym, że : -wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy Witkowo Oddział Przedecz Nr 84 8538 1025 0100 0101 2000 0004-dokumenty potwierdzające wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 2. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłyneło w wyznaczonym terminie na rachunek Zamawiającego.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
?

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: a) spełniają warunki określione w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, b) zapewnią przynajmniej 3 letni okres gwarancji na wykonane zamówienie, c) wykonają zamówienie w terminie do 21.08.2009r. d) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, e) nie podlegają wykluczeniu zpostępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy, f) spełniają warunki udzialu w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy, g) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, h) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, i) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia, j) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, k)posiadają ubezpieczenie od odpowiedzalności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, l) wnieśli wadiu w wysokości 30 000 zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone zgodnie z rodziałem VI SIWZ według zasady spełnia/nie spełnia warunek...
?
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1.Wypełniony formularz oferty wg załączonego druku- Załącznik Nr 1. 2.Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 w/w ustawy- Załącznik Nr 2. 3.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający żąda, następujących dokumentów: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert, b)zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz włąściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego-wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Oświadczenie zgodnie z art.24 ust.2 w/w ustawy-Załącznik Nr 3 5. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 w/w ustawy- Załącznik nr 4. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda,następujących dokumentów: a) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatanich pięci lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów (referencje) potwierdzających, że te roboty zostały wykonane należycie-Załącznik Nr 5, b) wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - Załącznik Nr 6, c) wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń-Załącznik Nr 7, d) wykaz zakresu zamówienia, którego wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy- Załącznik Nr 8 Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania stosownych uprawnień osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy odpowiednich do charakteru i zakresu prac określonych niniejszym zamówieniem oraz posiadania aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. w celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający żąda, następujących dokumentów: a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn: - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000 PLN- przedstawią informację z banku w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 400 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty są składane w formie orginału lub kopii poświadczonej za zgodność z orginałem przez osobę/osoby uprawnione do składania ofert. 6.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy -załącznik nr 9 . 7. Kosztorys ofertowy. 8. Podpisany projekt umowy..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przedecz.bipjst.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Przedecz Plac Wolności 1 62-635 Przedecz.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Przedecz Plac Wolności 1 62-635 Przedecz, Sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.SIWZ

Pytania i odpowiedzi:
Pytanie 1.
W specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (część dot. nawierzchni z trawy syntetycznej, pkt. 2.1.3.) Zamawiający stwierdza, że jako wypełnienia trawy syntetycznej należ użyć granulatu EPDM z recyklingu. Czy w związku z tym, że jest to kosztowny rodzaj wypełnienia Zamawiający nadal podtrzymuje wymóg użycia tylko i wyłącznie tego rodzaju materiału, czy też dopuści również najpowszechniej stosowany na świecie, charakteryzujący się identycznymi właściwościami użytkowymi lecz znacznie tańszy granulat SBR ?

Odpowiedź na pytanie pierwsze :

Zamawiający podtrzymuje zasypkę granulatem EPDM z recyklingu w kolorze szarym.

Pytanie 2.

Czy w celu zweryfikowania, że oferowane nawierzchnie syntetyczne spełniają wymogi zamawiającego wymienione w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej oraz poliuretanu należy dołączyć do oferty?

Odpowiedź na pytanie drugie:

Dokumenty dotyczące spełnienia wymogów nawierzchni z trawy syntetycznej oraz poliuretanu należy dołączyć do oferty.SIWZ ORLIK 2012

Data rozstrzygnięcia: 2009-04-30ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data zakończenia: 2009-05-20

Przedecz: Budowa kompleksu sportowego w Przedczu w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012
Numer ogłoszenia: 158130 - 2009; data zamieszczenia: 20.05.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 59677 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przedecz, Pl. Wolności 1, Przedecz, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 273-84-67, faks 0-63 273-84-67.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kompleksu sportowego w Przedczu w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk z elementów typowych prefabrykowanych.zaprojektowano wykonanie następujących terenowych urządzeń kultury fizycznej:-boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej gr. 60 mm o wym. 30,0x62,0m,-boisko fielofunkcyjne do gier sportowych o nawierzchni poliuretanowej gr. 16 mm o wym. 44,0x30,0m: 1. boisko do siatkówki o wym. 9,0x18m, 2. boisko do koszykówki o wym.15,0m x 28,0 m, 3. boisko do piłki ręcznej o wymiararach 20,0x41,0 m, 4. kort tenisowy o wym.11,0x23,77 m, - piłkochwyt (ogrodzenie) H=600,0 cm, ogrodzenie boisk H=400 cm, Prefabrykowany segmentowy budynek zaplecza, - bieżnia 4- torowa na 100m i skocznia w dal, trybuna dwurzędowa z typowych skrzeseł sportowych mocowanych do C 65 osadzonych w płycie żelbetowej. Inwentaryzacja powykonawcza..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.22.21-1, 45.33.00.00-9.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1130845.57 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
?

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.05.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
?
FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba, ul.Kolejowa 4, 83-307 Kiełpino, kraj/woj. pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
?
Cena wybranej oferty: 1130845,57
?
Oferta z najniższą ceną: 1130845,57 oferta z najwyższą ceną: 1305325,99
?
Waluta: PLN.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Osoba do kontaktu: Krzysztof Szewczyk - Rolnictwo, Gospodarka Wodna, Inwestycje Gminne i Drogi - tel. /063/ 2738467 wew. 26

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Waldemar Chmielewiczhttp://www.przedecz.com.plIlość odwiedzin: 248825 od 2003-05-22