Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miasta i Gminy w Przedczu

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Uchwały w sprawie opłaty targowej - 2005, 2006

Podmiot

Przedmiot

Termin powstania
2006-01-31
Podstawa prawna
UCHWAŁA Nr XVII/125/2004
Rady Miejskiej w Przedczu
z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203), art. 15 i 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794) - Rada Miejska w Przedczu u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
Dzienne stawki opłaty targowej na terenie gminy Przedecz wynoszą:
1. Przy sprzedaży od każdej wystawionej sztuki
-
konie i bydło
- 4,00
-
trzoda chlewna powyżej 6 m-cy
- 4,00
1.
Przy sprzedaży z wozu konnego, samochodu, platformy, przyczepy:
-
przy sprzedaży prosiąt
- 6,00
-
przy sprzedaży innych towarów
- 6,00
2.
Przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru małych ilości warzyw, jagód, grzybów, kwiatów itp.(od wózka, roweru lub osoby)
- 3,00
3.
Za sprzedaż towarów ze straganu (3 mb)
- 10,00
§ 2.
1. Pobór opłaty targowej prowadzić będzie Urząd Miasta i Gminy Przedecz.
2. Wysokość wynagrodzenia wynosi 10% zainkasowanej opłaty targowej.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4.
Traci moc uchwała Nr IX/62/2003 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie opłaty targowej.
§ 5.
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
(mgr Artur Andrzejczak)

Terminy opłat

Wysokość opłat

Uwagi

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Waldemar Chmielewiczhttp://www.przedecz.com.plIlość odwiedzin: 248825 od 2003-05-22