Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miasta i Gminy w Przedczu

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
opłata targowa - 2004

Podmiot

Przedmiot

Termin powstania
2004-01-01
Podstawa prawna
UCHWAŁA Nr IX/62/2003
Rady Miejskiej w Przedczu
z dnia 05 grudnia 2003 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. .40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ), art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz.718, Dz. U. z 2001r. Nr 46, poz. 499, Dz. U. z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2003r. Nr 65, poz. 595),art. 15 i 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.1683, Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 51, poz. 804) - Rada Miejska w Przedczu u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
Dzienne stawki opłaty targowej na terenie gminy Przedecz wynoszą:
1.
Przy sprzedaży od każdej wystawionej sztuki
-
konie i bydło
- 4,00
-
trzoda chlewna powyżej 6 m-cy
- 4,00
2.
Przy sprzedaży z wozu konnego, samochodu, platformy, przyczepy:
-
przy sprzedaży prosiąt
- 6,00
-
przy sprzedaży innych towarów
- 6,00
3.
Przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru małych ilości warzyw, jagód, grzybów, kwiatów itp.(od wózka, roweru lub osoby)
- 3,00
4.
Za sprzedaż towarów ze straganu (3 mb)
- 10,00
§ 2.
Pobór opłaty targowej prowadzić będzie Urząd Miasta i Gminy Przedecz.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4.
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Terminy opłat

Wysokość opłat

Uwagi

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Waldemar Chmielewiczhttp://www.przedecz.com.plIlość odwiedzin: 248825 od 2003-05-22