Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miasta i Gminy w Przedczu

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
podatek od środków transportowych - 2004

Podmiot

Przedmiot

Termin powstania
2004-01-01
Podstawa prawna
UCHWAŁA Nr IX/63/2003
Rady Miejskiej w Przedczu
z dnia 05 grudnia 2003 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz.718, Dz. U. z 2001r. Nr 46, poz. 499, Dz. U. z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2003r. Nr 65, poz. 595), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r, o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.1683, Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004r.(Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z 24.10.2003r. Nr 15, poz.83) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 51, poz. 804) i – Rada Miejska w Przedczu u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
Uchwala się stawki podatku od środków transportowych stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3.
Uchwala wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004 roku, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku na 2004 rok.


Załącznik nr l do uchwały Nr IX / 63 /2003

STAWKI
podatku od środków transportowych ustalone na 2004 rok.
Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
I. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1990 roku i później:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
- 550,00
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
- 750,00
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
- 860,00
2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 ton a poniżej 12 ton
- 1.070,00
3. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton
- 510,00
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
4. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej niż 30 miejsc
- 1.330,00
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 1.630,00
II. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1990 roku i później, posiadających katalizatory:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
- 530,00
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
- 730,00
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
- 800,00
2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 ton a poniżej 12 ton
- 1.020,00
3. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton
- 460,00
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
4. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej niż 30 miejsc
- 1.220,00
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 1.530,00
III. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1990 rokiem:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
- 560,00
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
- 750,00
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
- 870,00

2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 ton a poniżej 12 ton

- 1.120,00
3. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton
- 520,00
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
4. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej niż 30 miejsc
- 1.430,00
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 1.810,00

IV. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1990 rokiem, posiadających katalizatory:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie

- 540,00
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
- 740,00
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
- 850,00
2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 ton a poniżej 12 ton
- 1.050,00
3. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton
- 470,00
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
4. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej niż 30 miejsc
- 1.380,00
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 1.700,00
V. Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
l. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie
- 1.120,00
- o liczbie osi – trzy
- 1.020,00
- o liczbie osi – cztery i więcej
- 1.020,00
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 29 ton:
- o liczbie osi – dwie
- 1.730,00
- o liczbie osi – trzy
- 1.730,00
- o liczbie osi – cztery i więcej
- 1.680,00
c) równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi – dwie
- 2.040,00
- o liczbie osi – trzy
- 2.040,00
- o liczbie osi – cztery i więcej
- 2.040,00
2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej lub równej niż 36 ton:
- o liczbie osi – dwie
- 1.630,00
- o liczbie osi – trzy
- 1.630,00
b) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – dwie
- 2.140,00
- o liczbie osi – trzy
- 1.730,00
3. od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jedna
- 710,00
- o liczbie osi – dwie
- 710,00
- o liczbie osi – trzy
- 710,00
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej lub równej niż 36 ton:
- o liczbie osi – jedna
- 1.070,00
- o liczbie osi – dwie
- 1.020,00
- o liczbie osi – trzy
- 1.020,00
c) wyższej niż 36 ton.
- o liczbie osi – jedna
- 1.530,00
- o liczbie osi – dwie
- 1.430,00
- o liczbie osi – trzy
- 1.430,00
VI. Dla pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
l. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie
- 1.251,81
- o liczbie osi – trzy
- 1.120,00
- o liczbie osi – cztery i więcej
- 1.120,00
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 29 ton:
- o liczbie osi – dwie
- 1.730,00
- o liczbie osi – trzy
- 1.730,00
- o liczbie osi – cztery i więcej
- 1.653,68
c) równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi – dwie
- 2.368,25
- o liczbie osi – trzy
- 2.368,25
- o liczbie osi – cztery i więcej
- 2.452,80
2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 31 ton:
- o liczbie osi – dwie
- 1.830,48
- o liczbie osi – trzy
- 1.830,48
b) równej lub wyższej niż 31 ton a mniejszej niż 40 ton
- o liczbie osi – dwie
- 1.937,76
- o liczbie osi – trzy
- 1.830,48
c) równej lub wyższej niż 40 ton
- o liczbie osi – dwie
- 1.937,76
- o liczbie osi – trzy
- 2.548,65
3. od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jedna
- 942,32
- o liczbie osi – dwie
- 942,32
- o liczbie osi – trzy
- 942,32
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej lub równej niż 36 ton:
- o liczbie osi – jedna
- 1.170,00
- o liczbie osi – dwie
- 1.291,07
- o liczbie osi – trzy
- 1.291,07
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – jedna
- 1.530,00
- o liczbie osi – dwie
- 1.699,87
- o liczbie osi – trzy
- 1.699,87

Terminy opłat

Wysokość opłat

Uwagi

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Waldemar Chmielewiczhttp://www.przedecz.com.plIlość odwiedzin: 248825 od 2003-05-22